23 | 02 | 2020
Экономика
Литература

Кількісний аналіз ризику

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 3.33 (3 Голоса)

Тема: Методологічні засади та інструментарій кількісної оцінки ризику.

Задача. Розглядаються три проекти щодо інвестування: А, В, С. За прогнозами аналітиків у майбутньому можливий один з трьох варіантів розвитку економіки (три стани економіки) з ймовірностями: , , . Залежно від стану економіки можливі такі значення чистої теперішньої вартості (NPV) цих проектів( у тис. грн.):

Інвестиційні проекти

Можливі стани економіки

1

2

3

А

-500

500

-250

В

-250

-250

500

С

75

75

0

Необхідно порівняти привабливість цих проектів для інвестування за показниками кількісної оцінки ефективності та ризику.

Розв’язання: Позначимо через , , - випадкові величини чистої теперішньої вартості (NPV) проектів А, В, С.

У якості показника кількісної оцінки ефективності проектів обчислимо сподівані значення чистої теперішньої вартості (NPV) проектів, тобто математичні сподівання випадкових величин , , :

 

Найбільше значення сподіваної чистої теперішньої вартості проекту має проект А, для проектів В і С значення сподіваної чистої теперішньої вартості відрізняються несуттєво.

Оцінимо ризикованість проектів, використовуючи різні показники кількісної оцінки ризику.

Обчислимо у якості показника кількісної оцінки ризику дисперсію (варіацію):

Та середньоквадратичне відхилення:

Для проекту А значення середньоквадратичного відхилення найбільше, тобто і ступінь ризику найбільший. Для проекту С значення середньоквадратичного відхилення найменше, тобто і ступінь ризику найменший. Що стосується проекту В, то ми бачимо, що значення середньоквадратичного відхилення для цього проекту в десять разів більше, ніж для третього, хоча сподівані зачення чистої теперішньої вартості відрізняються несуттєво. І, навпаки, хоча сподівані зачення чистої теперішньої вартості першого і другого проектів відрізняються в два рази - значення середньоквадратичного відхилення відрізняються несуттєво.

Тобто, якщо використовувати в якості кількісної оцінки ризику середньоквадратичне відхилення (дисперсію), то людина несхильна до ризику обере проект С (з найменшим ступенем ризику). Людина схильна до ризику може обрати проект А, що має найкращий показник ефективності (сподіване зачення чистої теперішньої вартості), хоча і більш ризикований.

Обчислимо як показник кількісної оцінки ризику коефіцієнт варіації:

За цим показником найменш ризикованим є проект С, найбільш ризикованим - В. Тому несхильна до ризику людина обере проект С, а схильна до ризику особа може обрати проект А, який хоча і більш ризикований ніж проект С, але ж і більш прибутковий.

Доречно також розглянути семіквадратичне відхилення (що враховує лише несприятливі відхилення) як ще один показник кількісної оцінки ризику:

Та коефіцієнт семіваріації:

За цими показниками ми бачимо, що найменш ризикованим є проект С. Тому знову можемо зробити висновок, що несхильна до ризику людина обере проект С, а схильна до ризику особа може обрати проект А.

Розглянемо ще такі широко розповсюджені показники кількісної оцінки ризику як імовірність небажаної події (імовірність збитків) та величину сподіваних збитків.

Ми будемо вважати, що небажана подія полягає в неодержанні прибутку, і обчислимо для кожного з проектів .

Найменш ризикованим за цим показником є проект С, найбільш ризикованим - В.

У величині сподіваних збитків будемо враховувати і випадок , що вказує на ризик невикористаних можливостей.

Найменш ризикованим за цим показником є проект С.

Узагальнюючи результати нашого дослідження, можна зробити висновок, що несхильна до ризику особа обере найменш ризикований, хоча і найменш прибутковий проект С; схильна до ризику особа може обрати проект А, який є найбільш прибутковим і має помірні показники кількісної оцінки ризику; враховуючи співвідношення між сподіваним значенням чистої теперішньої вартості та показниками кількісної оцінки ризику проект В обирати не варто.

 


Кількісний аналіз ризику - 3.3 out of 5 based on 3 votes