Залежність методики обліку доходу від цілей фінансового та управлінського обліку

ЗАЛЕЖНІСТЬ МЕТОДИКИ ОБЛІКУ ДОХОДУ ВІД ЦІЛЕЙ ФІНАНСОВОГО ТА УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ

Визначена мета фінансового та управлінського обліку доходу операційної діяльності. Обгрунтована необхідність вдосконалення методики обліку на основі взаємозв’язків доходу і його сегментів

Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку бухгалтерського обліку актуальними є питання вдосконалення його методики, зокрема методики фінансового та управлінського обліку доходу. У загальнонауковому розумінні методика — система правил, виклад методів навчання або виконання роботи. Методика конкретизує метод для досягнення поставленої мети. Вивчення цілей фінансового та управлінського обліку доходу, а також взаємозв’язку між доходом і його сегментами, є однією з умов оптимального вирішення проблем вдосконалення методики бухгалтерського обліку.

Заявка на просчет работы по бухучету, экономике, маркетингу
 • Тип работы
 • Часть диплома
 • Дипломная работа
 • Курсовая работа
 • Контрольная работа
 • Решение задач
 • Реферат
 • Научно - исследовательская работа
 • Отчет по практике
 • Ответы на билеты
 • Тест/экзамен online
 • Монография
 • Эссе
 • Доклад
 • Компьютерный набор текста
 • Компьютерный чертеж
 • Рецензия
 • Перевод
 • Репетитор
 • Бизнес-план
 • Конспекты
 • Проверка качества
 • Единоразовая консультация
 • Аспирантский реферат
 • Магистерская работа
 • Научная статья
 • Научный труд
 • Техническая редакция текста
 • Чертеж от руки
 • Диаграммы, таблицы
 • Презентация к защите
 • Тезисный план
 • Речь к диплому
 • Доработка заказа клиента
 • Отзыв на диплом
 • Публикация статьи в ВАК
 • Публикация статьи в Scopus
 • Дипломная работа MBA
 • Повышение оригинальности
 • Копирайтинг
 • Другое
 • Шрифт, pt
 • 12 pt
 • 14 pt
 • Другой
Прикрепить файл
Узнать стоимость

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Теоретичні та практичні питання, пов’язані з методикою бухгалтерського обліку доходу висвітлені в літературі. Серед чинників, що впливають на методику бухгалтерського обліку, називають принципи обліку, способи обробки даних, цілі обліку, об’єкти обліку та їх взаємозв’язок [2,6,7,10]. Однак, на нашу думку, вивченню впливу різних чинників на методику обліку доходу в роботах вітчизняних і зарубіжних авторів приділено мало уваги. Зазвичай, автори розглядають напрямки вдосконалення методики обліку доходів з позиції її відповідності принципам бухгалтерського обліку. У роботах, що стосуються цієї тематики, не проводиться дослідження впливу на методику обліку доходів мети обліку і взаємозв’язків доходу з його сегментами.

Мета статті. Визначення напрямків вдосконалення методики бухгалтерського обліку доходу, на основі уточнення мети фінансового та управлінського обліку доходу операційної діяльності, а також виявлення взаємозв’язку між доходом і його сегментами.

Виклад основного матеріалу. Зазвичай мету фінансового та управлінського обліку трактують як надання інформації, відповідно, зовнішнім і внутрішнім користувачам. Нетрадиційною, однак, на нашу думку, такою що характеризує суть бухгалтерського обліку, є характеристика мети фінансового та управлінського обліку, запропонована Р. Вандер Вілом і В. Ф. Палієм: «Управлінський облік: фаза облікової діяльності, націлена на надання робочої інформації керівництву. Управлінський облік, в першу чергу, займається наданням інформації для планування і контролю у процесі управління. Відрізняється від фінансового (бухгалтерського) обліку за характером та напрямом. Головною метою фінансового обліку є вимірювання якості розпорядження засобами; головна мета управлінського обліку полягає у вдосконаленні якості розпорядження засобами»[2, стор. 475]. На нашу думку, по відношенню до доходів термін «засоби» слід трактувати як «засоби керування доходом» для досягнення мети діяльності підприємства. Такими є його сегменти: знижки (які знижки встановити?), ціни (яку вибрати цінову політику?), дебіторська заборгованість (кому з клієнтів надати товарний кредит, в якому розмірі, на який термін?), повернення (як уникнути повернення продукції?) . Управлінський облік повинен надати таку інформацію, що б менеджер міг відповісти на кожен з представлених питань у процесі своєї діяльності. Таким чином, метою управлінського обліку доходів є формування і надання користувачам інформації, що дозволяє найкращим чином використовувати засоби управління доходом. Метою фінансового обліку доходів є формування і надання користувачам інформації про результати рішень, які приймаються у процесі управління доходом, і про наслідки впливу зовнішніх чинників на дохід підприємства.

Для досягнення мети в процесі фінансового обліку виділяють наступні етапи: виявлення, вимірювання, реєстрація, накопичення, узагальнення, зберігання та передавання інформації. Перелік і послідовність етапів фінансового обліку закріплені Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» і не викликають дискусій. Щодо переліку та послідовності етапів управлінського обліку такий висновок зробити не можна. Узагальнюючи думки авторів [6, стор. 25; 9, стор. 8] про процес управлінського обліку, можна виділити основні його складові: виявлення, вимірювання, збирання, накопичення, аналіз, інтерпретація, передавання інформації. Етапи управлінського обліку «аналіз» і «інтерпретація» не властиві фінансовому обліку. Відмінність в цілях та етапах її досягнення обумовлює розходження в елементах методу фінансового та управлінського обліку. Загальноприйнятими елементами методу фінансового обліку є документація, інвентаризація, рахунки, подвійний запис, оцінка, калькуляція, баланс і звітність. У таблиці 1 представлені точки зору вітчизняних та зарубіжних авторів щодо елементів методу управлінського обліку. Вчені одностайні в тому, що елементи методу фінансового обліку застосовуються також і в управлінському обліку. При цьому вказується на відмінність в ступені їх використання, що обумовлено необов’язковістю застосування в управлінському обліку всіх елементів методу фінансового обліку в сукупності [3, стор.31-33; 4, стор. 290; 5, стор. 9]. Авторами називаються різноманітні методи управлінського обліку, не характерні для фінансового обліку. Найчастіше згадується статистичний метод, прийоми економічного аналізу та математичні методи. Необхідно відзначити точку зору колективу авторів Бутинець Ф. Ф., Чижевська Л. В.,Герасимчук Н. В., які, на відміну від інших, не визнають рівноправного застосування в управлінському обліку методів, не властивих фінансовому обліку [6, стор.26 ].

Таблиця 1 — Елементи методу управлінського обліку

Елементи методу управлінського обліку

Бахрушина М. А.

[1, стор. 24]

Бутинець Ф. Ф., ЧіжевськаЛ. В., Герасимчук Н. В. [6, стор. 25]

Карпова Т. П.

[3, стор.31-33]

Кондраков П. П. [4, стор. 290]

Жарикова Л. А.,

[8, стор. 11]

Документація

+

+

+

+

+

Інвентаризація

+

+

+

+

+

Оцінка

+

+

+

+

+

Калькуляція

+

+

 

+

+

Рахунки

+

+

 

+

+

Подвійний запис

+

+

 

+

+

Баланс

+

+

 

+

+

Звітність

+

+

 

+

+

Групування

   

+

   

Узагальнення

   

+

   

Контрольні рахунки

   

+

   

Нормування

   

+

   

Планування

   

+

   

Прогнозування

   

+

   

Контроль

   

+

   

Аналіз

+

 

+

 

+

Індексний метод

+

     

+

Математичні методи

     

+

+

Зважаючи на сформовану практику ведення управлінського обліку, слід погодитися з думкою більшості вчених про використання в управлінському обліку, як методів фінансового обліку, так і інших методів, що дозволяють забезпечити процес управління релевантною інформацією. Нідлз Б., Андерсон X. та Колдуелл Д. вказують на те, що сучасного бухгалтера цікавить виявлення тенденцій на основі обробленої їм інформації і ефекту різних альтернатив [7, стор 13], на нашу думку, таку інформацію неможливо отримати, використовуючи виключно методи фінансового обліку.

Методика бухгалтерського обліку доходу операційної діяльності повинна відображати специфіку взаємозв’язків між доходом і його сегментами.

У залежності від часу отримання компенсації за відвантажену продукцію — тобто від форми розрахунків, в обліку відображається або дебіторська, або кредиторська заборгованість. Збільшення дебіторської заборгованості, з одного боку, призводить до збільшення доходу, з іншого — пов’язане із зниженням платоспроможності та непрямими втратами доходу. Попередня форма розрахунків може спричиняти негативний вплив на дохід за рахунок відтоку потенційних клієнтів, проте збільшує показники платоспроможності підприємства.

Повернення, знижки й непрямі податки зменшують суму одержуваного підприємством доходу. Повернення можуть бути обумовлені як невідповідністю товару заявленому рівню якості, так і бажанням покупця повернути товар, що не підійшов йому. Знижки, з одного боку — це втрати доходу, з іншого — знижки дозволяють збільшити дохід підприємства за рахунок стимулювання просування товару.

Існуюча методика бухгалтерського обліку відображає виключно прямий взаємозв’язок доходу з його сегментами: дебіторська (в момент виникнення) та кредиторська (у момент виконання) заборгованості відображаються з одночасним збільшенням доходу; знижки, повернення, непрямі податки — із зменшенням доходу. Непрямий вплив сегментів доходу на фінансовий стан підприємства, незважаючи на його цінність для цілей управління, не знаходить відображення в системі бухгалтерського обліку.

Висновки.

Вибір конкретних способів і правил бухгалтерського фінансового та управлінського обліку доходу, що складають його методику, залежить від цілей фінансового та управлінського обліку доходу, а також від характеру взаємозв’язку доходу з його сегментами.

Мета управлінського обліку доходу — формування і надання користувачам інформації, що дозволяє найкращим чином використовувати засоби управління доходом.

Мета фінансового обліку доходу — формування і надання користувачам інформації про результати рішень, які приймаються у процесі управління доходом, і про наслідки впливу зовнішніх чинників на дохід підприємства.

Методика фінансового обліку відображає прямий взаємозв’язок доходу з його сегментами, методика управлінського обліку повинна дозволяти оцінювати непрямий вплив сегментів на дохід підприємства.

Бібліографічний список.

1. Бахрушина М. А. Бухгалтерский управленческий учет: Учебник для ВУЗов.- М.: ИКФ Омега-Л; Высш. шк., 2002.- 528 с.

2. Управленческий учет / Под ред. В. Палия и Р. Вандер Вила. — М.: ИНФРА-М, 1997.-480 с.

3. Карпова Т. П.Управленческий учет: Учебник для ВУЗов. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. — 351 с.

4. Кондраков П. П. Бухгалтерский (финансовый, управленческий) учет: Учебник для ВУЗов. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. — 448 с.

5. Палий В. Ф. Управленческий учет издержек и доходов (с элементами финансового учета). — М.: ИНФРА-М, 2006.- 279 с.

6. Бутынець Ф. Ф., Чижевська Л. В., Герасимчук Н. В. Бухгалтерський управлінський облік/ Ф. Ф. Бутынець, Л. В. Чижевська, Н. В. Герасимчук. – Житомир: ЖИТИ, 2000.-480с.

7. Нидлз Б., Андерсон Х., Колдуэлл Д. Принципы бухгалтерского учета: Пер, с англ. /Под ред. Я. В.Соколова. — М.:Финансы и статистика, 1994.-496 с.

8. Жарикова Л. А. Управленческий учет: Учеб. пособие. — Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2004.-136 с.

9. Хонгрен Т., Фостер Дж. Бухгалтерский учет: управленческий аспект. Под ред. Я. В.Соколова. — М.: Финансы и статистика, 2000.-416с.

10. Кузьминский А. Н. Теория бухгалтерского учета: Учебник.- К. Выща шк., 1990.-311 с.

Зависимость методики учета дохода от целей финансового и управленческого учета, А. А. Шурмина

Определена цель финансового и управленческого учета дохода операционной деятельности. Обоснована необходимость совершенствования методики финансового и управленческого учета на основе взаимосвязей дохода и его сегментов

Dependence of a method of the accounting of the income on the purposes of the financial and management accounting, A. A. Shurmina

The purpose of the financial and management accounting of the income of operational activity was evaluated. The necessity of improving methods of financial and management accounting on the basis of interrelations of income and its segments is proved

А. А. Шурміна

Похожие статьи:
Запись опубликована в рубрике Статьи по бухгалтерскому учету. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *