Схема аналізу фінансового стану. 2010 р.

РЕФЕРАТ З дисципліни: «Контроль и ревізія»

Заявка на просчет работы по бухучету, экономике, маркетингу
 • Тип работы
 • Часть диплома
 • Дипломная работа
 • Курсовая работа
 • Контрольная работа
 • Решение задач
 • Реферат
 • Научно - исследовательская работа
 • Отчет по практике
 • Ответы на билеты
 • Тест/экзамен online
 • Монография
 • Эссе
 • Доклад
 • Компьютерный набор текста
 • Компьютерный чертеж
 • Рецензия
 • Перевод
 • Репетитор
 • Бизнес-план
 • Конспекты
 • Проверка качества
 • Единоразовая консультация
 • Аспирантский реферат
 • Магистерская работа
 • Научная статья
 • Научный труд
 • Техническая редакция текста
 • Чертеж от руки
 • Диаграммы, таблицы
 • Презентация к защите
 • Тезисный план
 • Речь к диплому
 • Доработка заказа клиента
 • Отзыв на диплом
 • Публикация статьи в ВАК
 • Публикация статьи в Scopus
 • Дипломная работа MBA
 • Повышение оригинальности
 • Копирайтинг
 • Другое
 • Шрифт, pt
 • 12 pt
 • 14 pt
 • Другой
Прикрепить файл
Узнать стоимость

На тему: «Схема аналізу фінансового стану»

При проведенні комплексних ревізій поряд з документальною перевіркою діяльності господарюючого суб’єкта необхідно аналізувати його економіку ревізованої організації. Ревізори, які в своїй роботі намагаються обмежитись одним тільки оглядом бухгалтерських документів і поточних записів, не зможуть зробити об’єктивні висновки. Давильну оцінку виявлених недоліків в роботі контрольованого підприємства, якщо примусити цифри обліку розкрити всю правду про дане підприємство та повністю ознайомившись зі всією картиною діяльності підприємства. Якщо при такому аналізі не буде всебічного підходу ревізор буде схожий на слідчого. В кінцевому результаті це не дозволить виявити всі потужності та резерви підприємства.

При проведені аналітичного дослідження ревізори можуть використовувати наступні спеціальні прийоми опрацювання даних:

1Абсолютні і відносні величини.

2Прийом порівнянь.

3Прийом групування.

4Прием обчислення індексів.

5Прием визначення структури.

6Прием ланцюгових підстановок.

З розвитком ринкових відносин в України виникла необхідність в принципово новому підході до економічного аналізу, зокрема, до оцінки фінансового стану.

Для оцінки фінансового стану підприємства використовують систему різноманітних показників та коефіцієнтів. Основними джерелами інформації для здійснення аналізу фінансового стану підприємства є:

·  Форма №1 «Баланс»

·  Форма №2 «Звіт про фінансові результати»

·  Форма №3 «Звіт про рух грошових коштів»

·  Форма №4 «Звіт про власний капітал»

Порядок проведення аналізу фінансового стану підприємства

НАПРЯМКИ АНАЛІЗУ

ЗАВДАННЯ АНАЛІЗУ

1 Порівнюваний аналіз складу та динаміки балансу, структура балансу

1.1Аналіз структури балансу

1.2Анализ динаміки балансу

1.3Аналіз структурної динаміки балансу

1.3.1Виявлення динаміки «негативних» статей балансу

1.3.2Оцінка різних змін окремих статей балансу

2 Аналіз фінансової стійкості

2.1Аналіз загальної величини основних джерел формування запасів та затрат. Визначення:

— абсолютної стійкості

— нормальної стійкості

— кризового стану

2.2Аналіз джерел, що послаблюють фінансову напруженість

3 Аналіз ліквідності балансу

3.1 Аналіз ліквідності активів

3.1.3Високоліквідні активи

3.1.2Швидколіквідні активи

3.1.3Повільноліквідні активи

3.1.4 Важко ліквідні активи

3.2Аналіз пасивів за терміновістю оплати

3.2.1Найбільш термінові пасиви

3.2.2 Короткострокові пасиви

3.2.3Довгострокові пасиви

3.2.4Постійні пасиви

3.3Комплексна оцінка ліквідності

3.3.1Абсолютна ліквідність

3.3.2Критична ліквідність

3.3.3Поточна ліквідність

4Аналіз платоспроможності (фінансової спроможності підприємства)

4.1Аналіз можливості погашення боргових зобов’язань в строк в повному обсязі

4.2Порівняльний аналіз показників платоспроможності

4.2.1Аналіз динаміки показників платоспроможності

4.2.2Порівняльна характеристика щодо конкурентів або з нормативними значеннями

5 Аналіз ділової активності

5.1 Загальні показники ділової активності підприємства

5.2Оцінка ефективності використання основних засобів

5.3Оцінка ефективності використання оборотних засобів

5.4Оціна ефективності використання капіталу в цілому

7Аналіз інвестиційної привабливості підприємства

7.1Аналіз ринкової активності

7.2Аналіз ймовірності банкрутства

7.3Аналіз стійкості економічного зростання

   

Фінансовий стан підприємства характеризується забезпеченістю фінансовими ресурсами, необхідними для нормальної виробничої, комерційної та інших видів діяльності підприємства, доцільністю та ефективністю їх розташування та використання, фінансовими взаємовідносинами з іншими суб’єктами господарювання платоспроможністю та фінансовою стійкістю.

В методиці економічного аналізу даних, що відносяться до предмету ревізії, використовуються об’єктивні взаємозв’язки пасивів і активів підприємства. При цьому одна і та ж сукупність грошових коштів може розглядатися з двох позицій: як джерело фінансування і як напрямок їх використання. В цьому випадку методика аналізу ґрунтується на порівняні цільового призначення грошових коштів, що надійшли на підприємство, та їх витрачання. При цьому аналізується відповідність цільового призначення витрачання коштів виходячи з об’єктивних закономірностей грошового обігу. За даними документів з обліку руху грошових коштів визначається цільове призначення і загальна сума витрат та надходжень грошових коштів із отриманих в цілому за період, що досліджується. Для потреб аналізу доцільно також використовувати і Звіт про рух грошових коштів (форма №3)

Дані про операції з витрачання грошових коштів узагальнюються в спеціальних аналітичних таблицях, які складаються по кожному рахунку, що були відкриті для даного підприємства в різних банках, а танож по витрачанню готівки з каси підприємства.

Колонка 1- посилання на первинний документ, який містить дані про факт витрачання і тому дув досліджений ревізором. Вказуються відмінні ознаки (реквізити) документа, включаючи його назву, дату складання, номер документа. Якщо дослідження проводилося по документах, які не відносяться до ревізії, то зазначаються сторінки регістрів обліку, відповідність яких первинним документам підтверджено поясненнями учасників подій.

Колонка 2- вказується дата здійснення платежу, перерахування коштів з рахунку в банк або витрачання із каси підприємства, на відміну від виписки банку про рух коштів на рахунок клієнта.

Колонка 3- вказується призначення платежу в точній відповідності з тим, що написано в первинному документі (платіжному доручені, видатковому ордері, чеку). Якщо відсутні документи, що розкривають призначення платежу, в цій графі робиться запис »даних немає».

Колонка 4- вказується, хто отримав перераховані з поточного рахунку (валютного, чекового) рахунку або видані з каси грошові кошти.

В наступних колонках вказуються суми витрачання відповідно до вибраної для аналізу класифікації операцій. Кожна позиція із тих, що виділяються в окремі графи, характеризується особливим цільовим призначенням витрачання грошових коштів підприємства. Всі витрати доцільно згрупувати у відповідності з їх об′єктивною економічною природою. Таке групування дає можливість аналізувати відповідність витрачання джерелам їх фінансування.

Будувати таку аналітичну таблицю можна за блоками відповідно до видів діяльності (операційна, інвестиційна, фінансова діяльності, надзвичайні події)

Для аналізу грошових коштів слід порівняти зведену аналітичну таблицю з узагальненням даних окремих розгорнутих аналітичних таблиць витрачання грошових кошті по всіх рахунках, відкритих в банках, і з каси підприємства. Колонки зведеної таблиці відповідають колонкам, що містяться в розгорнутих аналітичних таблицях по окремих рахунках в банках і в касі.

При завершені ревізії ревізору необхідно зродити аналіз проведеної роботи на підприємства і його окремих ділянках, щоб розглянути заходи для виконання господарських планів, покращення економічної роботи і забезпечення зберігання власності підприємства.

В ревізії слід чітко розрізняти два різних поняття: вивчення господарських операцій, тобто процес встановлення законності, доцільності та достовірності операцій, і вивчення виявлених порушень, тобто процес збирання даних для визначення розміру збитку, встановлення винних та відшкодування матеріальної шкоди відповідно до чинного законодавства.

Похожие статьи:
Запись опубликована в рубрике Рефераты по бухучету. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *