Норми професійної оціночної діяльності

1.  Норми професійної оціночної діяльності (далі – “Норми”) є невід’ємною частиною Положень (Національних стандартів) оцінки. Вимоги Норм повинні обов’язково виконуватись оцінювачами під час проведення оцінки у випадках, передбачених законодавством України або угодами суб’єктів цивільно-правових відносин.

Заявка на просчет работы по бухучету, экономике, маркетингу
 • Тип работы
 • Часть диплома
 • Дипломная работа
 • Курсовая работа
 • Контрольная работа
 • Решение задач
 • Реферат
 • Научно - исследовательская работа
 • Отчет по практике
 • Ответы на билеты
 • Тест/экзамен online
 • Монография
 • Эссе
 • Доклад
 • Компьютерный набор текста
 • Компьютерный чертеж
 • Рецензия
 • Перевод
 • Репетитор
 • Бизнес-план
 • Конспекты
 • Проверка качества
 • Единоразовая консультация
 • Аспирантский реферат
 • Магистерская работа
 • Научная статья
 • Научный труд
 • Техническая редакция текста
 • Чертеж от руки
 • Диаграммы, таблицы
 • Презентация к защите
 • Тезисный план
 • Речь к диплому
 • Доработка заказа клиента
 • Отзыв на диплом
 • Публикация статьи в ВАК
 • Публикация статьи в Scopus
 • Дипломная работа MBA
 • Повышение оригинальности
 • Копирайтинг
 • Другое
 • Шрифт, pt
 • 12 pt
 • 14 pt
 • Другой
Прикрепить файл
Узнать стоимость

2.  Всі вимоги Норм є однаково обов’язковими для виконання як окремими оцінювачами, так і групами оцінювачів та суб’єктами оціночної діяльності.

3.  Оцінювач має надавати послуги по оцінці, працюючи компетентно, з додержанням вимог законодавства України, Положень (Національних стандартів) оцінки і не припускатися дій, що не відповідають вимогам чинного законодавства, або створюють для інших осіб умови для порушення чинного законодавства.

4.  Оцінювач повинен діяти як незацікавлена особа, неупереджено і об’єктивно, уникаючи привнесення особистого інтересу щодо об’єкту оцінки або результатів оцінки. Оцінювач повинен розкрити будь-яке пряме чи опосередковане особисте або корпоративне відношення до майна або компанії, що є предметом оцінки та може привести до конфлікту інтересів.

5.  Якщо в процесі отримання замовлень або їх виконання оцінювач виявив недостатність своєї компетентності, він зобов’язаний попередити про це замовника і прийняти всі заходи для якісного виконання замовлення, а саме – залучити до виконання роботи фахівців, що мають відповідну кваліфікацію, спробувати набути відповідної кваліфікації тощо. В разі неможливості вдатися до цих заходів, оцінювач зобов’язаний відмовитись від виконання замовлення. В усіх випадках оцінювач несе відповідальність за результати оцінки.

6.  Оцінювач не повинен заявляти про професійні кваліфікації, яким він не володіє, і вводити в оману, інформуючи про них.

7.  В своїй роботі оцінювач має критично ставитись до будь-якої інформації, що ним використовується, перевіряти її в межах можливого, навіть якщо за умовами договору всю відповідальність за адекватність наданої інформації несе замовник. Оцінювач не повинен свідомо укладати та розповсюджувати звіт, який містить неправдиві, неточні або упереджені судження та аналіз.

8.  В разі, коли замовлення на оцінку виконувалося двома чи більше оцінювачами, що працювали в групі, і один з них мав особливу точку зору, вона має бути висвітлена в звіті про оцінку. В іншому випадку підписання звіту таким оцінювачем або керівником групи від його імені є неприпустимим.

9.  Будь-яке необґрунтоване чи попереднє судження оцінювача про вартість, навіть коли воно пізніше підтверджене в звіті про проведення оцінки, є неприпустимим. У випадках, коли оцінювачем подається попередній (тобто такий, що може бути замінений) звіт про оцінку, в його тексті має бути чітко і однозначно висвітлений попередній характер всіх висновків.

10.  Оцінювач не повинен приймати завдання, якщо воно пов’язане з використанням упереджених суджень і висновків.

11.  У випадку, коли два чи більше оцінювача запрошені незалежно один від одного одним замовником для оцінки одного об’єкту, ці оцінювачі мають працювати незалежно один від одного, уникаючи обміну інформацією чи узгодження своїх висновків. Ця вимога є дійсною в усіх випадках, коли відсутня пряма заява замовника про те, що він не заперечує проти співробітництва оцінювачів в їх роботі.

12.  Оцінювач має гарантувати замовнику повну конфіденційність отриманої від нього інформації та результатів роботи, якщо це не суперечить чинному законодавству.

13.  Оцінювач має гарантувати замовнику оцінки, що всі матеріали, зібрані ним в процесі виконання оцінки, будуть ним на вимогу замовника надані для перевірки.

14.  Є неприпустимим встановлення розміру винагороди оцінювача в залежності від оціночної вартості об’єкта оцінки.

15.  Є неприпустимим одержання винагороди за виконання роботи з попередьмо узгодженим результатом.

16.  Є неприпустимим виплата винагороди за сприяння в одержанні замовлень на оцінку, якщо це не доведено до відому замовника

17.  Є неприпустимою будь-яка недобросовісна реклама, що може привести до перебільшеного або спотвореного уявлення замовника про обсяг, якість і характер послуг.

18.  Є неприпустимою будь яка форма демпінгу з метою отримання замовлення. Конкуренція між оцінювачами має базуватись на засадах компетентності та якості виконання робіт.

19.  Є неприпустимим прийняття замовлення на оцінку різних об’єктів від двох пов’язаних між собою замовників за умови наявності зацікавленості одного з таких замовників в результатах оцінки, що виконувалась на замовлення другого.

20.  Є неприпустимим використання оцінювачем необізнаності замовника оцінки щодо Положень (Національних стандартів) оцінки, що виражається в намаганні нав’язати замовникові обсяг замовлення або звіту про оцінку, що є найбільш прийнятним для оцінювача, і при цьому не відповідає найбільшою мірою інтересам замовника.

21.  При виконанні рецензії на звіт іншого оцінювача оцінювач повинен продемонструвати неупереджене судження та надати обґрунтовані причини згоди або незгоди з висновками, що містить звіт, що рецензується.

22.  Оцінювач не несе відповідальності за правомірність постановки завдання на оцінку стосовно:

–  об’єкту оцінки;

–  обраної замовником бази оцінки;

–  можливого використання результатів оцінки;

23.  У випадку, якщо за умовами договору на проведення оцінки окремо не обумовлено, що оцінювач приймає участь у формуванні завдання на оцінку.

24.  Проте є неприпустимим обрання на вимогу замовника бази оцінки, що прямо суперечить вимогам Національних стандартів у конкретному випадку використання результатів оцінки.

25.  В усіх інших випадках відповідальність за правомірність постановки завдання на оцінку несе замовник.

26.  Результати оцінки не можуть використовуватись Замовником або будь-якими іншими особами з метою, яка не передбачена договором на оцінку, крім випадків, що передбачені чинним законодавством України. Оцінювач не несе відповідальності за неправомірне використання результатів оцінки.

27.  Звіт про оцінку може використовуватись і має силу лише при його повному наданні.

28.  Замовник несе відповідальність за достовірність наданої ним оцінювачу інформації будь-якого характеру в усній або письмовій формі, що підтверджена або не підтверджена документально. Це також стосується інформації, яку надає підприємство на вимогу замовника.

29.  У випадку, якщо після отримання результатів оцінки, замовником залучений для виконання повторної оцінки інший оцінювач, замовник зобов’язаний попередити про це виконавця першої оцінки та на його вимогу надати йому можливість ознайомитись з результатами повторної оцінки.

30.  Оцінка станом на дату, що передує даті огляду об’єкта оцінки, є неприпустимою. Виключенням є оцінка цілісного майнового комплексу (бізнесу), що виконується станом на дату бухгалтерського балансу підприємства, якщо договір на виконання такої оцінки укладається не пізніше, ніж через 3 місяці (1 квартал) від дати складання балансу.

Похожие статьи:
Запись опубликована в рубрике Проект положення "Загальні засади оцінки майна та майнових прав". Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *