Посадова інструкція головного бухгалтера приклад

Затверджую

 

_________________

„___” ______________ 200 г.

Ї

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ГОЛОВНОГО БУХГАЛТЕРА

Загальні положення

Положення про головного бухгалтера базується на Законі України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.99 р. №996-XIV.

Головний бухгалтер забезпечує організацію бухгалтерського обліку та контроль за раціональним використанням матеріальних, трудових ресурсів.

Головний бухгалтер призначається і звільняється з посади директором коледжу за погодженням з ректором.

Головний бухгалтер підпорядковується безпосередньо директору коледжу, а з питань методики ведення бухгалтерського обліку, складання звітності та організації контролю відповідному підрозділу.

На головного бухгалтера не можуть бути покладені обов’язки пов’язані безпосередньо з матеріальною відповідальністю за грошові та матеріальні ресурси.

На час відсутності головного бухгалтера, права та обов’язки головного бухгалтера переходять іншого працівника бухгалтерії на основі наказу директора.

Всі бухгалтерські документи підписуються директором, або уповноваженими ним особами, що повинно бути оформлено відповідними наказами та головним бухгалтером.

Головному бухгалтеру забороняється приймати до виконання і оформлення документи для здійснення операцій, які не відповідають чинному законодавству.

Обов’язки головного бухгалтера

Головний бухгалтер зобов`язаний :

—  забезпечити організацію і ведення бухгалтерського обліку на основі вимог Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, затверджених Мінфіном України;

—  широко використовувати сучасні методи ведення обліку;

—  приймати участь у проведенні економічного аналізу результатів діяльності коледжу на основі даних обліку та фінансової звітності;

—  забезпечити складання та подання відповідним органам бухгалтерської звітності, згідно з вимогами Положень (стандартів) бухгалтерського обліку;

—  забезпечувати активну участь працівників бухгалтерії в розробці та здійсненню заходів, спрямованих на зміцнення фінансової дисципліни, збереження майна, яке належить університету;

—  надавати необхідну допомогу керівникам структурних підрозділів у використанні облікових даних для роботи по виявленню та мобілізації внутрішніх резервів;

—  дотримуватись встановлених правил проведення інвентаризації грошових засобів, товаро-матеріальних цінностей, основних фондів, розрахунків та зобов`язань ;

—  стягувати в установлений термін дебіторську заборгованість та повертати своєчасно залучені кошти, дотримуватись розрахункової дисципліни;

—  дотримуватись чинного законодавства при списанні недостач, втрат, тощо;

—  здійснювати постійний контроль за законним і правильним оформленням за обліком фінансових, розрахункових і кредитних операцій;

—  забезпечувати збереження бухгалтерських документів, оформлення та передачу Ії в установленому порядку в архів.

Права

Головний бухгалтер має права:

—  встановлювати службові зобов`язання для підлеглих працівників і вимагати відповідальності за виконання своїх обов’язків працівниками підрозділів та служб, які ведуть бухгалтерський облік;

—  вимагати від підрозділів служб дотримання порядку в оформленні операцій надання в бухгалтерію необхідних документів та відомостей;

—  вносити ректору пропозиції про адміністративні та фінансові стягнення на співробітників, які порушують фінансову дисципліну;

—  підписувати всі документи, на яких передбачено другий підпис, згідно з чинним законодавством;

—  санкціонувати призначення, звільнення та переміщення матеріально-відповідальних осіб;

—  розглядати і візувати договори, які укладаються коледжем та отримання чи випуск товаро-матеріальних цінностей, виконання робіт і послуг, а також: накази та розпорядження про встановлення працівниками посадових окладів, надбавок до заробітної плати і премій;

—  організовувати перевірки в структурних підрозділах і службах коледжу дотримання встановленого порядку приймання, приховування, зберігання і витрачання грошових коштів, товаро-матеріальних цінностей;

—  порушення порядку списання бухгалтерської звітності та несвоєчасне подання її у відповідні органи;

—  порушення Положень та інструкцій про ведення бухгалтерського обліку;

—  відповідальність працівників бухгалтерії визначається їх посадовими інструкціями.

Відповідальність

Головний бухгалтер несе відповідальність за дотриманням: порядку ведення бухгалтерського обліку; фінансової дисципліни згідно чинного законодавства;

Взаємостосунки з іншими підрозділами

Головний бухгалтер у своїй роботі взаємодіє із:

—  Юристом коледжу з оформленням матеріалів по недостачах і крадіжках грошових та матеріальних ресурсів, здійснює контроль за передачею при необхідності цих матеріалів у судові та слідчі органи;

—  керівниками структурних підрозділів – здійснює своєчасний інструктаж працівників з питань бух обліку, контролю, звітності та економічного аналізу.

Ознайомлена:

Головний бухгалтер

“____” ____________ 200 р.

Запись опубликована в рубрике Примеры бухгалтерских документов. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *