ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ Для оцінки цілісних майнових комплексів

 (у відповідності з Методикою оцінки вартості майна під час приватизації № 1554 від 12 жовтня 2000 р., а також Положенням про порядок експертної оцінки цілісних майнових комплексів під час їх приватизації шляхом викупу та конкурентними способами № 763 від 28 квітня 2001 р.)

Заявка на просчет работы по бухучету, экономике, маркетингу
 • Тип работы
 • Часть диплома
 • Дипломная работа
 • Курсовая работа
 • Контрольная работа
 • Решение задач
 • Реферат
 • Научно - исследовательская работа
 • Отчет по практике
 • Ответы на билеты
 • Тест/экзамен online
 • Монография
 • Эссе
 • Доклад
 • Компьютерный набор текста
 • Компьютерный чертеж
 • Рецензия
 • Перевод
 • Репетитор
 • Бизнес-план
 • Конспекты
 • Проверка качества
 • Единоразовая консультация
 • Аспирантский реферат
 • Магистерская работа
 • Научная статья
 • Научный труд
 • Техническая редакция текста
 • Чертеж от руки
 • Диаграммы, таблицы
 • Презентация к защите
 • Тезисный план
 • Речь к диплому
 • Доработка заказа клиента
 • Отзыв на диплом
 • Публикация статьи в ВАК
 • Публикация статьи в Scopus
 • Дипломная работа MBA
 • Повышение оригинальности
 • Копирайтинг
 • Другое
 • Шрифт, pt
 • 12 pt
 • 14 pt
 • Другой
Прикрепить файл
Узнать стоимость

Окрім інформації, що вказана в Переліку, обов’язково надається форма № 1 «Баланс» на дату виконання оцінки (передавальний баланс, складений згідно з інвентарізацією майна під час приватизації), та форма № 2 «Звіт про фінансові результати» за останні вісім кварталів, на підставі якої робляться висновки відносно необхідності надання тієї чи іншої інформації згідно з Переліком:

—  У разі Незбиткової діяльності підприємства на протязі п’яти кварталів з восьми останніх перед датою оцінки, необхідно дати відповіді тільки на питання, приведені в розділах 1-5;

—  у разі Збиткової діяльності підприємства на протязі п’яти кварталів з восьми останніх перед датою оцінки, необхідно дати відповіді тільки на питання, приведені в розділах: 1, 2, 3 (пп. 3.1, 3.2, 3.3, 3.9), 4 (пп. 4.2), 5 і 6;

—  Якщо діяльність підприємства була незбитковою на протязі чотирьох кварталів та збитковою на протязі чотирьох кварталів, то надаються відповіді на всі питання, тобто на питання, приведені в розділах 1-6.

1.  Інформація загального характеру

1.1. Коротка історична довідка про підприємство.

1.2. Короткий опис місця розташування підприємства та його філій.

1.3. Копії Статуту й Установчого договору.

2.  Існуюче виробництво

2.1. Опис продукції, що випускається (послуг, що надаються). Короткий опис технологічних процесів. Загальна характеристика основного устаткування, технологічних ліній, ступінь їхнього фізичного зносу.

2.2. Балансова (залишкова) вартість основних виробничих фондів з розбивкою на три групи на дату виконання оцінки відповідно до бухгалтерського обліку. Прийнятий метод нарахування амортизації відповідно до нових положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

2.3. Виробнича потужність по випуску кожного виду продукції (максимально можливий обсяг надання послуг). Коефіцієнт використання виробничої потужності підприємства за останні три роки, і прогнозований коефіцієнт на наступний рік.

2.4. Обсяги виробництва товарної продукції в натуральному і вартісному вираженні (у діючих цінах) за останні три роки й останній звітний період (квартал). Плановані обсяги виробництва на період, наступний за звітним, до кінця поточного року в натуральному і вартісному вираженні.

2.5. Середні відпускні ціни (з урахуванням ПДВ та інших непрямих податків) на вироблену продукцію, надані послуги і реалізовані товари (на момент виконання оцінки).

3.  Фінансовий стан підприємства

3.1. Баланси підприємства (форма № 1) за три останні роки і за останній звітний період, що передує оцінці (з підписом і «мокрою» печаткою).

3.2. Звіти про фінансові результати та їх використання (форма № 2) за три останні роки і за останній звітний період, що передує оцінці (з підписом і «мокрою» печаткою).

3.3. Звіт про рух грошових коштів (форма № 3) і звіт про власний капітал (форма № 4), примітки до річної фінансової звітності (форма № 5) за періоди, починаючи з 31.12.1999 р. (з підписом і «мокрою» печаткою).

3.4. Розшифровка виручки, інших операційних доходів, інших фінансових доходів, а також інших доходів (рядки: 010, 060, 120, 130) за періоди, починаючи з 31.12.1999 р. і за останній звітний квартал, представлених у формі № 2, розділі 1 (с підписом і «мокрою» печаткою).

3.5. Розшифровка собівартості і витрат, представлених у формі № 2, у розділі 1 (рядки: 040, 090, 140, 160), а також інших операційних витрат, представлених у розділі 2 форми № 2 (рядок 270) за періоди, починаючи з 31.12.1999 р. і за останній звітний квартал (з підписом і «мокрою» печаткою).

3.6. Кредитна історія підприємства. Наявність залишків по довгостроковому і короткостроковому банківському кредитам на момент виконання оцінки.

Найменування банківської установи Рік Погашення основної суми боргових зобов’язань, грн. Погашення
відсотків,
грн.
Розмір штрафних санкцій за
несвоєчасне
повернення, грн.
1. Банк № 1 2001      
  2002      
2003      
2. Банк № 2 2001      
  2002      
2003      

3.7. Плановані щорічні відрахування на виконання поточного ремонту на наступні три роки. Плановані першочергові витрати на модернізацію, модифікацію, добудування, дообладнання, реконструкцію на наступні три роки поквартально, підтверджені джерелом фінансування або наявністю вільних власних коштів у вигляді чистого прибутку (з підписом і «мокрою» печаткою).

3.8. Розшифровка довгострокових фінансових вкладень підприємства за останній квартал, які можна враховувати по методу участі в капіталі. Прогнозовані доходи по здійснених фінансових інвестиціях (дивіденди, відсотки) на наступні три роки.

3.9. Основні засоби (виділити), що є зайвими, тобто ніколи не можуть бути задіяні у виробничому процесі з урахуванням планованого завантаження виробничої потужності. До складу зайвих основних засобів повинні увійти винятково ті основні засоби, що можуть бути реалізовані на ринку роздільно без заподіяння шкоди підприємству. Закріпити даний список підписом директора і печаткою підприємства. Представити даний список у вигляді таблиці.

Найменування основних засобів Дата введення в експлуатацію,Число (місяць) рік Первісна вартість по балансу, грн. Знос, грн. Залишкова вартість
по балансу, грн.
Будинки і споруди, що не беруть участі у виробничому процесі,
які можна реалізувати окремо від підприємства
1.        
2.        
       
Устаткування, яке не бере участі у виробничому процесі, що підлягає до реалізації
1.        
2.        
       

4.  Матеріально-технічне постачання і збут

4.1. Основні постачальники сировини і матеріалів.

4.2. Коротка характеристика положення на внутрішньому і зовнішньому ринках збуту (об’єм сегмента ринку). Основні споживачі продукції, що випускається (послуг, що надаються) підприємством, на вітчизняному ринку (по регіонах, із зазначенням найбільш великих споживачів), у країнах далекого і ближнього зарубіжжя.

4.3. Наявність портфеля замовлень на рік, що випливає за звітним.

5.  Персонал і організаційна структура управління виробництвом

5.1. План-схема організаційної структури управління виробництвом.

5.2. Середньоспискова чисельність працюючих, у тому числі управлінського персоналу, за останні три роки і на дату виконання оцінки.

5.3. Середній рівень заробітної плати виробничих робітників і управлінського персоналу за останні три роки і на дату виконання оцінки.

6.  Перелік питань для оцінки цілісного майнового комплексу з точки зору акумуляції активів.

Список необоротних активів, що підлягають оцінці.
Інформація надається на підставі даних передаточного балансу,
складеного на дату оцінки

6.1. Будівлі і споруди

Інвентарний № Найменування Дата введення в експлуатацію (місяць, рік) Вартість, по якій ОЗ були поставлені на баланс до індексації У валюті придбання (руб, купоно-карбованці, гривні) Первісна вартість по балансу, грн Величина бухгалтерського зносу, грн Залишкова вартість по балансу, грн
Спеціалізовані* будівлі і споруди
             
Неспеціалізовані** будівлі і споруди
             

По кожній будівлі (споруді) надається паспорт, оціночний акт.

При відсутності паспорта надаються наступні дані (приклад).

Інв. № Найменування об’єкта Будівельний об’єм, куб. м Загальна площа, кв. м. Фундаменти Стіни і перегородки Перекриття Покрівля Підлоги Інженерне забезпечення
  Будинок 1     Бетонні Дерев’яні щитові З/б плити ХвилястаАсбофанера Дерев’яні дощаті Ел. освітл.
  Будинок 2     Бутові стрічкові Цегляні Дерев’яні ХвилястаАсбофанера Дерев’яні дощаті Ел. освітл., водопровід, каналізація

По кожному передавальному пристрою надаються наступні дані (приклад).

Інв. № Найменування об’єкта Показова характеристика
(довжина, діаметр, матеріал і ін.)
  Трубопровід 1 Довжина 1 000 м, діаметр 150 мм, сталь

6.2. Земельні ділянки

—  копіі акту землекористування і довідки розрахунку річної величини земельного податку (по кожній земельній ділянці).

6.3. Машини й устаткування

Інв. №

Наймен

ування

Дата виготовлення (місяць, рік) Дата введення в експлуатацію (місяць, рік) Вартість, по якій ОЗ були поставлені на баланс до індексації у валюті придбання (руб, купоно-карбованці, гривні) Первісна вартість по балансу, грн.

Величина бухгалте

рського зносу, грн.

Залишкова вартість по балансу, грн. Основні характеристики (модель, розмір, потужність та ін. дані), що дозволяють ідентифікувати об’єкт Технічний стан***(1, 2, 3, 4)
Спеціалізовані* Машини й устаткування
У тому числі введенІ в експлуатацію
                   
У тому числі призначені для монтажу (на складі й у дорозі)
      Х   Х Х Х    
Неспеціалізовані** машини й устаткування
                   
У тому числі призначені для монтажу (на складі й у дорозі)
      Х   Х Х Х    

6.4. Транспортні засоби

Інв. № Найменування,
модель (тип),
держ. номер
Дата
виготовлення (місяць, рік)
Пробіг, км;
наробіток,
мотогодин
Тип та об’єм
двигуна
Технічний стан***(1, 2, 3, 4) Примітки
Введені в експлуатацію
             
Не введені в експлуатацію
      Х   Х  

6.5. Прилади, інструменти, інвентар, меблі та інші основні засоби.

Інвент. № Найменування, модель Дата введення в експлуатацію (місяць, рік) Первісна вартість по балансу, грн Величина бухгалтерського зносу, грн Залишкова вартість по балансу, грн Призначення Тех. стан***(1,2,3,4)
В експлуатації
               
На складі й у дорозі
               

6.6. Об’єкти незавершені будівництвом

№ п/п Найменування об’єкта
незавершеного будівництвом
Дата освоєння капітальних вкладень(місяць, рік) Сума зроблених капітальних вкладень Технічний стан об’єкта (гарний,
задовільний,
незадовільний)
Об’єктЗаконсервований(не законсервований
1. Будівля цеху Січень 1995 р.Травень 1996 р.Жовтень 1996 р. 500 000 крб.100 000 грн150 000 грн Незадовільний Законсервований
2. Адміністративний будинок        

6.7. Нематеріальні активи

№ п/п Найменування
нематеріального активу
Первісна вартість
по балансу, грн.
Величина Бухгалтерського зносу, грн. Залишкова
вартість
по балансу, грн.
1.        

6.8. Перелік довгострокових фінансових вкладень, що враховуються в бухгалтерському обліку по методу участі в капіталі. Інформація надається у вигляді таблиці, на підставі данних останнього звітного періоду, що передує даті оцінки.

№ п/п Найменування
підприємства, що має
частку
в Статутному фонді
Частка
в Статутному фонді, %
Розмір
Статутного фонду, грн.
Розмір власного капіталу, грн.
1.        

6.9. Перелік інших довгострокових фінансових вкладень, що враховуються не по методу участі в капіталі і дата их здійснення (місяць, рік).

№ п/п Найменування інших
довгострокових фінансових вкладень
Дата здійснення вкладень(місяць, рік) Сума, грн.
1.      
Примітки
* Спеціалізованими є основні засоби, що можуть бути використані винятково з метою забезпечення основної діяльності підприємства, не можуть бути перепрофільовані і продані окремо без заподіяння шкоди (зупинки) основної діяльності підприємства.
** Неспеціалізованими є будь-які основні засоби, що не можуть бути віднесені до спеціалізованих.
*** — У графу «Технічний стан»:
  1 Вказує на те, що устаткування працююче, справне, комплектне, не потребує капітального ремонту;
  2 Працююче устаткування, що потребує капітального ремонту;
  3 Некомплектне устаткування із зазначенням конкретних вузлів чи відсотка некомплектності;
  4 Устаткування, що підлягає списанню.


[1] Пункти 6, 7, 8, 9 виконуються у випадку викупу орендованого майна.

 

Похожие статьи:
Запись опубликована в рубрике Перелік інформації для експертної оцінки. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *