ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ Для оцінки контрольних і блокуючих пакетів акцій, цілісних майнових комплексів на вторинному ринку

1.  Інформація загального характеру

Заявка на просчет работы по бухучету, экономике, маркетингу
 • Тип работы
 • Часть диплома
 • Дипломная работа
 • Курсовая работа
 • Контрольная работа
 • Решение задач
 • Реферат
 • Научно - исследовательская работа
 • Отчет по практике
 • Ответы на билеты
 • Тест/экзамен online
 • Монография
 • Эссе
 • Доклад
 • Компьютерный набор текста
 • Компьютерный чертеж
 • Рецензия
 • Перевод
 • Репетитор
 • Бизнес-план
 • Конспекты
 • Проверка качества
 • Единоразовая консультация
 • Аспирантский реферат
 • Магистерская работа
 • Научная статья
 • Научный труд
 • Техническая редакция текста
 • Чертеж от руки
 • Диаграммы, таблицы
 • Презентация к защите
 • Тезисный план
 • Речь к диплому
 • Доработка заказа клиента
 • Отзыв на диплом
 • Публикация статьи в ВАК
 • Публикация статьи в Scopus
 • Дипломная работа MBA
 • Повышение оригинальности
 • Копирайтинг
 • Другое
 • Шрифт, pt
 • 12 pt
 • 14 pt
 • Другой
Прикрепить файл
Узнать стоимость

1.1. Коротка історична довідка про підприємство.

1.2. Короткий опис місця розташування підприємства та його філій.

1.3. Копії Статуту й Установчого договору.

2.  Існуюче виробництво

2.1. Опис продукції, що випускається (послуг, що надаються). Короткий опис технологічних процесів. Загальна характеристика основного устаткування, технологічних ліній, ступінь їхнього фізичного зносу.

2.2. Балансова (залишкова) вартість основних виробничих фондів з розбивкою на три групи (на момент виконання оцінки) відповідно до бухгалтерського обліку.

2.3. Використаний метод нарахування амортизації відповідно до нових положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

2.4. Виробнича потужність по випуску кожного виду продукції (максимально можливий обсяг надання послуг). Коефіцієнт використання виробничої потужності підприємства за останні три роки, і прогнозований коефіцієнт на наступний рік.

2.5. Обсяги виробництва товарної продукції в натуральному і вартісному вираженні (у діючих цінах) за останні три роки й останній звітний період (квартал). Плановані обсяги виробництва на період, наступний за звітним, до кінця поточного року в натуральному і вартісному вираженні.

2.6. Середні відпускні ціни (з урахуванням ПДВ та інших непрямих податків) на вироблену продукцію, надані послуги і реалізовані товари (на момент виконання оцінки).

3.  Фінансовий стан підприємства

3.1. Баланси підприємства (форма № 1) за три останні роки і за останній звітний період, що передує оцінці (з підписом і «мокрою» печаткою).

3.2. Звіти про фінансові результати та їх використання (форма № 2) за три останні роки і за останній звітний період, що передує оцінці (з підписом і «мокрою» печаткою).

3.3. Звіт про рух грошових коштів (форма № 3) і звіт про власний капітал (форма № 4), примітки до річної фінансової звітності (форма № 5) за періоди, починаючи з 31.12.1999 р. (з підписом і «мокрою» печаткою).

3.4. Розшифровка виручки, інших операційних доходів, інших фінансових доходів, а також інших доходів (рядки: 010, 060, 120, 130) за періоди, починаючи з 31.12.1999 р. і за останній звітний квартал, представлених у формі № 2, розділі 1 (с підписом і «мокрою» печаткою).

3.5. Розшифровка собівартості і витрат, представлених у формі № 2, у розділі 1 (рядки: 040, 090, 140, 160), а також інших операційних витрат, представлених у розділі 2 форми № 2 (рядок 270) за періоди, починаючи з 31.12.1999 р. і за останній звітний квартал (з підписом і «мокрою» печаткою).

3.6. Кредитна історія підприємства. Наявність залишків по довгостроковому і короткостроковому банківському кредитам на момент виконання оцінки.

Найменування банківської установи

Рік

Погашення основної суми боргових зобов’язань, грн.

Погашення
відсотків,
грн.

Розмір штрафних санкцій за
несвоєчасне
повернення, грн.

1. Банк № 1

2001

     
 

2002

     

2003

     

2. Банк № 2

2001

     
 

2002

     

2003

     

3.7. Плановані щорічні відрахування на виконання поточного ремонту на наступні три роки. Плановані першочергові витрати на модернізацію, модифікацію, добудування, дообладнання, реконструкцію на наступні три роки поквартально, підтверджені джерелом фінансування або наявністю вільних власних коштів у вигляді чистого прибутку (з підписом і «мокрою» печаткою).

3.8. Розшифровка довгострокових фінансових вкладень підприємства за останній квартал, які можна враховувати по методу участі в капіталі. Прогнозовані доходи по здійснених фінансових інвестиціях (дивіденди, відсотки) на наступні три роки.

3.9. Основні засоби (виділити), що є зайвими, тобто ніколи не можуть бути задіяні у виробничому процесі з урахуванням планованого завантаження виробничої потужності. До складу зайвих основних засобів повинні увійти винятково ті основні засоби, що Можуть бути реалізовані на ринку роздільно без заподіяння шкоди підприємству. Даний список, закріплений підписом директора і печаткою підприємства, представляється у табличному вигляді.

Найменування основних засобів

Дата введення в експлуатацію,

Число (місяць) рік

Первісна вартість по балансу, грн.

Знос, грн.

Залишкова вартість
по балансу, грн.

Будинки і споруди, що не беруть участі у виробничому процесі,
які можна реалізувати окремо від підприємства

1.

       

2.

       

       

Устаткування, яке не бере участі у виробничому процесі, що підлягає до реалізації

1.

       

2.

       

       

4.  Матеріально-технічне постачання і збут

4.1. Основні постачальники сировини і матеріалів.

4.2. Коротка характеристика положення на внутрішньому і зовнішньому ринках збуту (об’єм сегмента ринку). Основні споживачі продукції, що випускається (послуг, що надаються) підприємством, на вітчизняному ринку (по регіонах, із зазначенням найбільш великих споживачів), у країнах далекого і ближнього зарубіжжя.

4.3. Наявність портфеля замовлень на рік, що випливає за звітним.

5.  Персонал і організаційна структура управління виробництвом

5.1. План-схема організаційної структури управління виробництвом.

5.2. Середньоспискова чисельність працюючих, у тому числі управлінського персоналу, за останні три роки і на дату виконання оцінки.

5.3. Середній рівень заробітної плати виробничих робітників і управлінського персоналу за останні три роки і на дату виконання оцінки.

6.  Інформація про реалізацію пакетів акцій оцінюваного підприємства і підприємств-аналогів

6.1. Інформація (при наявності) про продаж контрольних, блокуючих і звичайних пакетів акцій оцінюваного підприємства. Де саме (на первинному чи вторинному ринках) і за які кошти були здійснені продажі пакетів акцій (за грошові кошти чи на конкурсі, аукціоні, на сертифікатному аукціоні і т. п.). Дана інформація повинна бути підтверджена відповідними документами і представлена у вигляді таблиці.

Дата продажу

Частка пакета акцій, що йде на реалізацію, в Статутному фонді, %

Кількість проданих акцій, штук

Вартість продажу пакета, грн.

Розмір власного капіталу на дату продажу
по балансу, грн.

Розмір
Статутного фонду на дату продажу, грн.

           

6.2. Дані (при наявності) де і за які кошти були здійснені продажі контрольних і блокуючих пакетів акцій підприємств-аналогів.

Похожие статьи:
Запись опубликована в рубрике Перелік інформації для експертної оцінки. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *