21 | 02 | 2020
Экономика
Литература

АНАЛІЗ СТАНУ АГРОМАРКЕТИНГОВОГО СЕРЕДОВИЩА В АВТОНОМНІЙ РЕСПУБЛІЦІ КРИМ

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.00 (1 Голос)

 Оцінки керівниками АПК Криму сучасних аграрних проблем

Обсяг вибіркової сукупності склав при дослідженнях у 2009 році 1114 респондентів із числа керівників АПК різних рівнів, включаючи керівників Міністерства аграрної політики, керівників райдержадміністрацій, райрад, а також керівників сільськогосподарських підприємств.

По змісту дослідження являє собою великомасштабне опитування експертів.

Основним методом дослідження з'явилося анкетне опитування. Поряд з опитуванням проведені дві фокус-групи в Сімферопольському і Джанкойському районах. Широко використався контент-аналіз документів і методи включеного спостереження.

Організація і проведення опитування, а також обробка відповідного матеріалу проводилася на математичній базі системи SPSS. Розрахункова погрішність в отриманих даних не перевищує 1,5-2,0 %.

У роботі на польовому етапі дослідження залучалися не тільки наукові співробітники, що працюють за даним договором, але й студенти, що вивчають курс соціології в ПФ «КАТУ» НАУ.

В АРК таке дослідження проведено вперше.

Розподіл відповідей на питання: «В АПК страны проводятся реформы. В какой степени Вы их поддерживаете?» (дані в % з категорій опитуваних)

Таблиця № 1.1 Ступінь підтримки аграрних реформ в АРК

Ступінь

Підтримки

Категорії опитуваних

У цілому

По Криму

Керівники

АПК Криму

Керівники

Райдерж-

Адміністра-цій

Керівники

Агрофірм

2008

2009

2008

2009

2008

2009

2008

2009

Підтримують

Повністю

10,5

6,0

14,5

9,5

17,0

8,5

14,0

8,0

Підтримують

Більшою мірою,

Чим не

Підтримують

15,0

9,5

17,0

11,0

19,0

11,5

17,0

10,7

Не підтримують

Більшою мірою,

Чим підтримують

40,0

31,0

39,5

30,0

31,0

32,5

37,0

31,2

Не підтримують

Повністю

21,0

44,5

15,0

39,0

16,0

35,5

17,0

39,7

Утруднилися

С відповіддю

13,5

9,0

14,0

10,5

17,0

12,0

15,0

10,4

Разом

100

100

100

100

100

100

100

100

Найбільш типові відповіді на відкрите питання:

«Если Вы не поддерживаете проводимые в стране аграрные реформы, то почему?» (приводяться в авторській стилістиці респондентів)

-- криза зруйновала і те, що не зовсім зруйновали в перыод реформ

-- зруйнована інфраструктура АПК

-- коштыв не вистачаэ, а без них розвитку не буде

-- непосильні податки (багато відповідей)

-- скоротився попит на продукцію АПК майже вдвічі

-- диспропорція в цінах на ГСМ і продукцію АПК

-- зменьшилось в Криму відпочиваючих, відповідно зменьшився попит на сільськогосподарську продукцію

-- відсутність трудових ресурсів

--догосподорювались, непрофісійність керівників дала про себе знать

-- немає підтримки від держави

-- відсутня система керування АПК, державного замовлення практично немає

-- ніхо не разробляє антікризові програми

-- зношування техніки на 80-90 %

-- при проведенні реформ кримська специфіка не була врахована

-- реформи не дали належних результатів – це наслідки вступу до СОТ

-- необхідний науковий аналіз проблем, породжених реформами, щоб їх усунути.

-- ніхто не працює над антикризовими програмами стосовно Криму

-- реформи необхідно доводити до завершення. Це справа држави

-- реформи необхідно підтримати, але розумно реалізовувати

-- финансування АПК з боку держави відсутнє

-- без матеріальної підтримки з боку держави ніякі реформи на селі не будуть ефективними

-- держава намагається підтримувати фермерів у Криму, а їх фактично немає

-- немає законів про розвиток кооперації

-- в результаті таких реформ, які проводяться у нас, Крим поступово перетвореться в пустелю

-- без зрошення сільське господарство в Криму не підняти, а воно майже зруйновано і ніхто цим не займається

-- відсутня грамотна аграрна політика

-- реформи проголосили одні, а за їхні результати змушені розплачуватися іншим й, насамперед, самим селянам

-- держава не вирішує аграрні проблеми

-- всі керівники займаються полатикою, а не економікою

1.2 Експертні оцінки дійсної системи маркетингового забезпечення АПК Криму

Агросоціологічний аналіз і розподіл відповідей на питання: «Как Вы оцениваете существующую систему маркетингового обеспечения АПК Крыма?» (дані в % з категорій опитуваних) дає підставу для висновків, що в АРК більшість фахівців не знає про таку систему, а керівники агрофірм (57,0%) вважають, що такої системи не існує взагалі.

Таблиця 1.2 Соціологічні оцінки системи маркетингового забезпечення АПК Криму

Оцінка

Категорії опитуваних

У цілому

По Криму

Керівники

АПК Криму

Керівники

Райдерж-

Адмі-

Ністрацій

Керівники

Агрофірм

2008

2009

2008

2009

2008

2009

2008

2009

Позитивно

4,5

1,5

3,0

2,0

2,5

2,0

3,0

1,8

Більшою мірою

Позитивно,

Чим негативно

5,0

3,5

3,5

3,0

3,0

1,5

4,0

2,7

Більшою мірою

Негативно,

Чим позитивно

9,0

11,0

11,0

13,5

11,5

14,0

10,5

12,8

Такої системи не

Існує взагалі

34,5

43,0

45,0

49,0

53,0

57,0

44,0

49,7

Утруднилися

С відповіддю

47,0

 

37,0

 

30,0

 

38,5

 

Разом

100

100

100

100

100

100

100

100

Експертам також було поставлене питання про необхідність наявності маркетингу своїх служб при Міністерстві агро політики АРК. Більшість керівників АПК Криму, керівників райдержадміністраціі, а також керівників агрофірм вважають, що така система повинна бути створена при Міністерстві агро політики Криму. В цілому по Криму таку думку в 2009 році розділяють 79,0 % експертів, а не розділяють – 5,5 %. 15,5 % своєї точки зору на цю проблему не мають.

Розподіл відповідей на питання: «Маркетинг – одна из систем управления, предполагающая тщательный учет процессов, происходящих на рынке. Необходимо ли создание такой системы агромаркетинга при Министерстве агрополитики Крыма?» (дані в % з категорій опитуваних).

Таблиця 1.3 Соціологічні оцінки інтересів експертів з приводу створення системи забезпечення агромаркетингу при Мінагрополітики АРК

Позиція

Категорії опитуваних

У цілому

По Криму

Керівники

АПК Криму

Керівники

Райдерж-

Адмі-

Ністрацій

Керівники

Агрофірм

2008

2009

2008

2009

2008

2009

2008

2009

Так

80,0

85,0

74,0

79,0

67,0

76,0

74,0

80,0

Ні

5,0

2,0

7,0

5,0

8,5

4,0

6,5

3,7

Утруднилися

С відповіддю

10,0

7,0

12,0

6,0

17,0

9,0

13,5

7,3

Інше

5,0

6,0

7,0

10,0

7,5

11,0

6,0

9,0

Разом

100

100

100

100

100

100

100

100

Приведені в таблиці № 1.3 дані були представлені у Верховну Раду і Раду Міністрів АРК, опубліковані в місцевій пресі. Ця обставина, думаємо, сприяла створенню, а потім активізації роботи в структурі Мінагрополітики Криму відділу агромаркетингу з істотним розширенням переліку розв'язуваних завдань. Це питання також було розглянуто на агарній комісії Верховної Ради АРК, але до останнього часу нормативно-правової бази з цього приводу ще не створено.

Дослідження показало також, що потреба в агромаркетингу дуже велика, але щоб її реалізувати бракує фахівців відповідного фаху. Державна підтримка побудови системи агро маркетингу в регіоні є, на наш погляд, найважливішим фактором реформування цього сегмента аграрного ринку взагалі. Більш того, економічна криза показала, що в регіоні майже відсутні фахівці, здатні працювати в умовах кризи. Дослідницька група, яка працює по даному проекту, розробила систему антикризової пропаганди взагалі і цікл лекцій по антикризовому менеджменту для фахівців АПК Криму. В 2009 році було прочитано для керівників АПК по лінії Мінагрополітики 29 лекцій, а на курсах підвищення кваліфікації в ПФ НУБіП «КАТУ» -- 14.

1.3 Пропозиції з організації агромаркетингу в Криму

Розподіл відповідей респондентів на питання: «На каких организационных основах должно строиться агромаркетинговое обеспечение АПК Крыма?» (дані в % з категорій опитуваних)

Таблиця 1.4 Соціологічні оцінки експертів з питань побудови системи агро маркетингу на різних основах

Варіанти

Пропозицій

(позиції)

Ступінь підтримки

Різними категоріями опитаних

У цілому

По Криму

Керівники

АПК Криму

Керівники

Райдерж-адмі-

Ністрацій

Керівники

Агрофірм

2008

2009

2008

2009

2008

2009

2008

2009

На частній

Основі

29,5

23,0

30,0

25,0

35,5

31,0

32,0

26,3

На державної

Основі

65,0

71,0

63,0

70,0

58,5

60,0

62,0

67,0

Інше

5,5

6,0

7,0

5,0

6,0

9,0

6,0

6,7

Разом

100

100

100

100

100

100

100

100

Розподіл відповідей на питання: «Существует ли, на Ваш взгляд, необходимость создания агромаркетинговых служб непосредственно в сельских районах?» (дані в % з категорій опитуваних).

Таблиця 1.5 Соціологічні оцінки з приводу побудови агромаркетингових служб в сільських районах

Позиція

Категорії опитуваних

У цілому

По Криму

Керівники

АПК Криму

Керівники

Райдержадмі-

Ністрацій

Керівники

Агрофірм

2008

2009

2008

2009

2008

2009

2008

2009

Так

61,5

67,0

65,0

67,0

69,5

71,0

65,5

68,3

Ні

15,0

13,0

10,0

8,0

12,5

10,0

15,5

10,3

Утруднилися

С відповіддю

38,5

20,0

25,0

25,0

18,0

19,0

19,0

21,4

Разом

100

100

100

100

100

100

100

100

Розподіл відповідей на питання: «Знаете ли Вы о существовании консалтинговых (консультационных) центров для сельскохозяйственных производителей на территории Крыма?» (дані в % з категорій опитуваних)

Питання по проблемі наукового консультування (консалтингу) ставилось в контексті антикризової діяльності місцевої влади. Такі центри були організовані при райдержадміністраціях, і повинні були забеспечивати одну із антикризовіх функцій.

Таблиця 1.6 Ступінь інформування фахівців з приводу наявності консалтингу

Позиція

Категорії опитуваних

У цілому

По Криму

Керівники

АПК Криму

Керівники

Райдержадмі-

Ністрацій

Керівники

Агрофірм

2008

2009

2008

2009

2008

2009

2008

2009

Так

69,0

47,5

47,0

35,0

19,0

7,5

45,0

 

Ні

9,0

30,5

34,0

49,5

64,0

74,5

35,5

 

Утруднилися

С відповіддю

22,0

12,0

19,0

16,0

17,0

12,0

19,5

 

Разом

100

90,0

100

100,5

100

94,0

100

 

Приведені в таблиці № 1.6 дані показивають, що більша частина керівників АПК Криму взагалі не знайомі з тим, що в регіоні працюють консалтингові центри (фірми). 74,5 % опитаних керівників фірм, 49,5 % керівників райдержадміністрацій взагалі не знають о наявності консалтингових організацій в АРК. 12,0 % -- перших керівників Криму не змогли відповісти на поставлене питання. В цілому по Криму більшість експертів не ЗНають Про існування відповідних консалтингових організацій по забезпеченню антикризового розвитку агробізнесу в регіоні.

Розподіл відповідей на питання: «Если Вы знаете о существовании консалтинговых (консультационных) центров, пользуетесь ли их услугами?» (дані в % з категорій опитуваних)

Таблиця 1.7 Кількість керівників, які користуються агроконсалтинговими послугами

Позиція

Ступінь підтримки категоріями опитуваних

У цілому

По Криму

Керівники

АПК Криму

Керівники

Райгосадми-

Нистраций

Керівники

Агрофірм

2008

2009

2008

2009

2008

2009

2008

2009

Послугами

Не користуюся

10,5

7,5

11,0

8,0

9,0

7,0

10,0

7,5

Послугами

Не користуюся, але не виключаю

Такої можливості

34,0

35,0

39,0

41,5

41,0

41,5

38,0

39,3

Користуюся послугами в

Випадку гострої потреби

48,5

51,0

44,0

45,5

43,0

42,5

45,0

46,3

Користуюся послугами

На регулярній основі

5,0

4,0

4,5

3,5

7,0

6,0

5,0

4,5

Інше

2,0

2,5

1,5

1,5

2,5

3,0

2,0

2,4

Разом

100

100

100

100

100

100

100

100

В цілому, наші дослідження показали, що в створенні системи агромаркетингового середовища потрібні інноваційні підходи з урахуванням кризи, яка майже повністю зруйнувала агромаркетингове середовище, яке почало формуватися в Криму.

У червні 2009 року в Сімферопольському, Джанкойському і Сакському районах АРК були проведені фокус-групи з керівниками агропромислового комплексу цих районів. У результаті обробки отриманої в ході проведення фокус-груп інформації розроблені принципи моделювання системи агромаркетингу в агропромисловому комплексі кримського регіону.

Нижче представлені фактори агромаркетингового середовища в АПК, які повинні стати критерієм в формалізації і моделюванні різних функцій агромаркетингу з урахуванням регіональної кримської специфіки.

I. Організація і побудова системи агромаркетингових досліджень в умовах кризи для Міністерства агрополітики:

-- розробка антикризовоъ структури служби агромаркетингу з врахуванням кримської і функціональної специфіки

-- створення нормативної бази маркетингових досліджень

-- кадрове забезпечення досліджень

-- прогнозування динаміки розвитку ринку на короткострокову і довгострокову перспективи а основы выдповыдного моніторінгу

-- прогнозування конкурентного середовища

-- визначення перспектив формування товарної структури ринку

-- визначення дінаміки цінової політики

-- визначення і обгрунтування політики збуту

-- розробка комунікаційної політики

II. Організаця системи інформаційного забезпечення:

-- формування джерел інформації про стан ринку агропромислової продукції на державному рівні

-- обробка одержуваних даних в режимі моніторінгу

-- організація і проведення моніторингу за розвитком основних сегментів ринкових відносин за умов кризи

-- виявлення джерел антикризового розвитку АПК

-- інтерпретація результатів і розробка відповідних рекомендацій.

III. Організація і управління агромаркетингом:

-- Формування організаційних структур управління агромаркетингом

-- розподіл прав, завдань і відповідальності серед маркетологів

-- формування основ управління персоналом

-- підбор і підвищення кваліфікації кадрів всіх рівней

-- розробка посадових інструкцій по організації антикризової роботи на місцях.

IV. Організація інфраструктури маркетингу:

-- обгрунтування і створення системи виробництва способів виробництва для агропромислового комплексу

-- Наукове обгрунтування і створення Науково обґрунтованої системи виробництва сільськогосподарської продукції за умов кризи

-- створення науково обґрунтованої системи переробки сільськогосподарської продукції

-- створення системи впакування сільгосппродукції

-- створення системи розподілу виробленого товару

-- створення системи транспортування виробленої продукції

-- створення системи зберігання сільгосппродукції

-- створення системи і розробка механізмів збуту сільгосппродукції

-- створення системи маркетингових комунікацій.

V. Система організації стратегічного і оперативного управління в умовах кризи:

-- розробка стратегії агромаркетингу в умовах кризи

-- обґрунтування і розробка тактичних завдань для виконання стратегічного плану маркетингу в сучасних умовах

-- ранжирування завдань і поетапний контроль за ходом їх виконання у всіх виробничих підрозділах, а також на рівні районів і АПК взагалі.

Дослідження сучасного агромаркетингового середовища Криму привели до висновку, що регіон потребує обгрунтування комплексної антикризової програми. В основу її повинна бути положена ефективна перебудова курортно-рекреаційної сфери, яка є найбільш суттевою, Яка потребує продукцію агропромислового комплексу Криму.

Світовий досвід показує, що найбільш ефективним механізмом комплексної переебудови маркетингового середовища є «вільні економічні зони». Для Криму введення режиму «вільної економічної зони» комплексного типу суттево може змінити сфери економічного розвитку.


АНАЛІЗ СТАНУ АГРОМАРКЕТИНГОВОГО СЕРЕДОВИЩА В АВТОНОМНІЙ РЕСПУБЛІЦІ КРИМ - 4.0 out of 5 based on 1 vote