04 | 06 | 2020
Экономика
Литература

МЕТОДОЛОГІЯ ТРАНСФОРМАЦІЇ АГРОМАРКЕТИНГОВОГО СЕРЕДОВИЩА В КРИМУ

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.00 (1 Голос)

Розрахунки сучасного стану агромаркетингового середовища Криму. Інстітуалізація аграрних формувань в сучасних умовах розвитку АПК Криму

В процесі реформування аграрного виробництва в Україні був змінений організаційно-правовий статус колгоспів і радгоспів, але через його формальну суть відповідні економічні відносини залишилися колишніми. Після реформування замість неефективного аграрного сектора економіки був одержаний також неефективний приватний сектор. Положення працівників в системі виробничих відносин практично не змінилося, а тому не відбулося істотних змін мотивацій праці і моделей трудової поведінки. В результаті за період аграрного реформування з 1990 по 2009 рр. виробництво сільськогосподарської продукції в Криму знизилося майже в два з половиною рази.

Основна проблема сучасного аграрного виробництва є підвищення ефективності використування земельних, трудових і матеріально-грошових витрат. Виходячи з цього, головною метою земельної реформи був перерозподіл землі між господарюючими суб'єктами для рівноправного розвитку різних форм господарювання і раціонального використовування земельних ресурсів. В результаті реформування відбулася трансформація в організаційній структурі агропромислового комплексу, системі управління сільського господарства, відбулися зміни при розподілі землі.

На жаль, процеси реформування аграрного сектора почали розвиватися за шоковим сценарієм, в поспіху, багато в чому стихійно без урахування дозрівання соціальної бази переходу до ринкової системи економічних відносин. Це, як і загальні негативні зміни в макроекономічній ситуації, неконтрольована інфляція, відхід держави від необхідного економічного регулювання процесу відтворювання і самого ходу ринкових реформ спричинили за собою посилення аграрної кризи і зростання соціальної напруженості в селі.

Динамічність сільського розвитку, перш за все, визначається людським потенціалом, оскільки тільки він формує соціум. По таких показниках, як здібність до відтворювання, працездатність, зайнятість, матеріальне благополуччя, освітньо-професійний рівень, стан людського потенціалу сільських територій при переході до багатоукладних форм господарювання в Криму є незадовільним. До обмежуючих використування людського потенціалу чинникам слід віднести немотивованість для власників сімейних паїв використування їх не за призначенням, а також нездатність переважної більшості селян господарювати. Лише 2-3% працездатного сільського населення можуть організувати свою справу.

Виходячи з цього в особистих селянських господарствах більш різко, ніж в колективних підприємствах знизилася віддача сільськогосподарської продукції з одиниці земельної площі. Порівняно з 1990 роком виробництво продукції з одного гектара землі приватного сектора в 2009 р. знизилося в 12,5 рази. Відповідно в колективних підприємствах зниження відбулося лише на 21,6%.

У зв'язку з цим, одним з шляхів виходу з аграрної кризи буде відновлення сукупності аграрних відносин як явища, обумовленого специфікою продуктивних сил в аграрній сфері. Найважливішою межею аграрних відносин, пов'язаних з їх специфікою, є прямий зв'язок землеробів із землею, реально дозволяюча їм враховувати об'єктивні закони і специфіку землеробства. Але для відновлення зв'язку людини із землею не достатньо переходу до дрібних форм господарювання. Відновлення аграрних відносин складний процес, при якому не може бути простого повернення до структур і відносин більш ніж півстолітньої давності – необхідно міняти систему аграрних відносин в цілому: по вертикалі і по горизонталі.

Суспільно-економічний прогрес аграрного виробництва є могутнім засобом швидкого зростання його економічних показників, яке має свої критерії. Самий загальний критерій, який лежить в основі піраміди, - рівень розвитку продуктивних сил. У міру їх розвитку заглиблюються суспільне розділення і кооперація праці. Вони у свою чергу прискорюють розвиток засобів виробництва, якісну зміну робочої сили. Всі разом впливають на збільшення продуктивності праці, зростання додаткового продукту. Так здійснюється сходження людського суспільства від низьких до вищих форм, коли людина будучи засобом виробництва, стає його метою, в обстановці створення умов для його всестороннього розвитку (мал. 4.1).

Мал. 4.1. Критерії суспільно-економічного прогресу.

При переході до ринкових відносин в обстановці аграрного виробництва істотно зріс інтерес економічної науки до людини, його якісних характеристик, а також шляхів їх створення і розвитку. При проведенні ж економічних досліджень суспільно-економічний прогрес аграрного виробництва буде можливий тільки тоді, коли розвиток людського чинника стане необхідною умовою даного процесу.

В сучасному сільському господарстві Криму існують наступні основні господарські устрої: крупні сільськогосподарські підприємства приватної, колективної і державної форми власності, а також фермерські і особисті підсобні господарства. При цьому державна форма власності є найтиповішою формою сільськогосподарського виробництва. Історичним прикладом функціонування такої форми господарювання є вітчизняне сільське господарство. Слід зазначити, що формально в радянському сільському господарстві існували дві форми власності — державна (радгоспи) і колективна (колгоспи). Проте в реальності колгоспи, з незначними відмінностями, були такими ж державними підприємствами, як і радгоспи.

Історично дві різні форми власності в радянському сільському господарстві склалися в результаті того, що радгоспи створювалися на місці поміщицьких маєтків, на церковно-монастирських землях і землях царської сім*ї. В той же час створення державних підприємств на базі дрібних селянських господарств було затруднено в результаті того, що селяни, що одержали землю, не були готові до сприйняття державної форми господарювання. Тому був вибраний шлях переходу дрібного селянського господарства на рейки крупного суспільного виробництва шляхом так званої добровільної кооперації.

Реорганізація колгоспів і радгоспів в різні суспільства, товариства і кооперативи носила чисто юридичний характер. В результаті цих реорганізацій відбулася тільки формальна зміна юридичного статусу, простіше кажучи, підприємства лише "поміняли вивіску". В реальності виробничі відносини в нових організаційно-правових формах господарюючих суб'єктів залишилися такими ж, якими вони були десять років тому в колгоспах і радгоспах. Тому у виробничій сфері дані реформи ніякого відчутного результату не дали, і в масі своїй колгоспи, що зберегли свій колишній статус, виробничі кооперативи і акціонерні суспільства нічим, окрім вивіски, один від одного не відрізняються, тобто за своєю суттю є колективними підприємствами.

В колективному підприємстві діють інші виробничі відносини. При зіткненні інтересів інтереси членів колективного підприємства як найманих працівників в переважній більшості випадків превалюють над їх інтересами як власників підприємства. Окрім проблеми зниження трудової мотивації, в колективному підприємстві виникає і проблема управління.

Окремі дослідники вважають, що при колективній власності справедливий розподіл по праці створює матеріальний стимул до ефективного виробництва. Проте в колективному підприємстві виникає проблема розподілу валового продукту на споживання і накопичення. Рішення про розподіл валового доходу ще складніше приймаються демократичним шляхом. Навіть зрозумівши необхідність скорочення споживання і збільшення інвестицій, працівники можуть не проголосувати за це, щоб не виділитися із загальної маси, а переконати в цьому всіх вельми складно. Тому такі рішення часто приймаються порушуючи Статуту керівником або вузьким кругом фахівців, якщо їх думки співпадають, або взагалі не приймаються.

В результаті економічний колективізм, при якому виробничі питання розв'язуються колективом рівноправних власників підприємства (останнє в цьому випадку прийняте називати кооперативом), не набув поширення в розвинених країнах, оскільки такі підприємства виявилися неконкурентоздатними. Їх головними недоліками є низька ефективність управління, слабка виробничо-технічна дисципліна, прагнення до «проїдання» прибутку.

Описані проблеми в управлінні колективним підприємством усугубляються ще і тим, що і вища ланка управління не має достатньої мотивації для ефективного виконання своєї роботи. Не будучи одноосібними власниками підприємства, вони, так само як і рядові працівники, схильні в першу чергу переслідувати особисті інтереси в управлінні підприємством. Якщо власник підприємства напряму зацікавлений в його успішній діяльності, оскільки його особисте благополуччя цілком залежить від благополуччя підприємства, то у керівника колективного підприємства справи йдуть абсолютно інакше.

Постійно зазнаючи вищеописані труднощі в управлінні колективом рівноправних власників, до того ж не маючи ні прямої особистої зацікавленості, ні прямої особистої відповідальності в діяльності підприємства і маючи нагоду маніпулювати матеріальними і фінансовими ресурсами, керівники часто нехтують інтересами підприємства на угоду своїм особистим інтересам.

Деякі наукрвці вважають, що кооперативи мають переваги: всі без виключення працівники таких колективів беруть участь в управлінні виробництвом, у них виникає господарське відношення до справи, оскільки вони є співвласниками підприємства. Проте ці переваги виявилися лише теоретичними і, як показав багаторічний досвід колгоспів, не одержали практичного підтвердження.

Що стосується такого чинника підвищення ефективності, як участь працівників в управлінні виробництвом, то приватні підприємства використовують його не менше ефективно. Привертаючи працівників до рішення виробничих проблем технічного характеру, заохочуючи за ініціативність, виплачувавши дивіденди, господарі таких фірм створюють умови для реальної участі колективу в управлінні саме в тому об'ємі, в якому це дійсно необхідне підприємству.

В той же час приватні підприємства можуть легко усунути негативні сторони колективного виробництва. Наймані працівники приватних підприємств можуть бути звільнені за порушення дисципліни і невиконання виробничих обов'язків. В той же час конкуренція на ринку праці і висока заробітна платня за продуктивну працю є достатніми стимулами для ефективної віддачі робочої сили.

Створення колективного підприємства однієї з своїх цілей має усунення такої негативної сторони капіталістичного виробництва, як привласнення додаткової вартості найманих працівників. Працівники ж колективних підприємств, по суті, виявилися заручниками колективної власності. З одного боку, вони, будучи найманими працівниками свого підприємства, одержують за свою працю незначну, через неефективність такого способу виробництва, заробітну платню, з другого боку, не маючи достатнього матеріального стимулу до праці і не побоюючись, будучи власниками підприємства, звільнення, вони показують низьку продуктивність праці. Результатом такого порочного круга є низький рівень дисципліни, продуктивності праці і ефективності управлінських рішень і, внаслідок цього, низькі виробничо-економічні показники.

Якщо державні сільськогосподарські підприємства практично не існують в ринковій економіці, то деякі випадки колективного ведення сільськогосподарського виробництва в світовій практиці зустрічаються.

Добитися ефективної роботи кооперативних підприємств вдається в одиничних випадках і за відсутності конкуренції з боку інших форм господарювання. В розвинених країнах кооперативи програють змагання з приватними фірмами.

Проте не всім вітчизняним економістам властиво розуміння даної проблеми. Деякі автори, що ще не звільнилися від догматичних установок, продовжують захищати колективне виробництво, посилаючись на «економічні труднощі перехідного періоду», або зовсім відкидаючи ефективність приватної власності в сільському господарстві.

Питання оцінки ефективності державної або колективної форми сільськогосподарського виробництва є прерогативою суто вітчизняних економістів. Набагато більш важливою проблемою сучасного сільськогосподарського виробництва є питання про переваги крупного або дрібного приватного виробництва. Антагонізм крупного виробництва, направленого на отримання доходу, і дрібного селянського господарства, головна мета якого - самозабезпечення, спостерігається протягом всього періоду розвитку людства. Виробництво додаткового продукту послужило причиною експлуатації людини людиною і виникнення крупних господарств. Проте порівнювати ефективність виробництва самостійного селянина і рабовласницького або феодального господарства буде некоректно.

Також вітчизняні автори часто переводять акценти в ту площину, коли протиставляють велике колективне підприємство і фермерське господарство. Тому необхідно підкреслити, що питання про ефективність великого і дрібного сільськогосподарського виробництва слід розглядати в рамках приватної власності.

В капіталістичному сільському господарстві зустрічаються дві моделі агропроізводства - дрібне сімейне господарство і велике капіталістичне підприємство. Щоб визначити, яка з цих двох моделей ведення сільськогосподарського виробництва більш ефективна, розглянемо, як чинники, що впливають на ефективність виробництва, реалізуються в кожній з моделей. На результат виробництва робить вплив безліч чинників, серед яких можна виділити ефективність використування трудових і матеріальних ресурсів виробництва, інтенсивність виробництва, а також положення підприємства на ринку.

Перш ніж приступити до аналізу чинників ефективності, встановимо ту якісну відмінність між фермерським господарством і капіталістичним підприємством, яке і визначає різний характер виробництва в цих підприємствах. Концентрація аграрного виробництва в сільському господарстві має позитивні і негативні наслідки. Результати аграрної праці, які розтягнуті в часі, тісно пов'язані з біологічним матеріалом (рослини, тваринні) і тому їх важко контролювати. Механізація ж в крупних колективних підприємствах звичайно супроводжується вузькою спеціалізацією працівників, як правило, відірваних від кінцевих результатів і не зацікавлених в них. Іншими словами, розроблений раніше колишній механізм стимулювання трудової активності, застарілий і неадекватний сучасним вимогам суспільного розвитку. Застарілий саме тому, що орієнтувався на монополію державної власності і жорстку систему внєекономичного примушення. Перерозподіл земель порушує стійкість землеволодінь і землекористування колективних сільськогосподарських підприємств є основними виробниками продукції сільського господарства і, відповідно, знижує ефективність господарювання. Сільськогосподарські підприємства, в яких пройшов земельний переділ, зазнали значних економічних втрат, ніж зберігаючі стабільність землекористування.

Системна криза в аграрному виробництві виникла певною мірою на «фундаменті» ряду супутніх трансформаційному процесу проблем методичного характеру. До числа найістотніших з них можна віднести відсутність адекватних специфіці перехідній економіці вибору збалансованого співвідношення чинників аграрного виробництва в тріаді «земля-труд-капітал», у тому числі і за рахунок висновку з господарського обороту і консервації надмірної на сучасному етапі частини земельних ресурсів. Цьому сприяла відсутність науково-обгрунтованої альтернативи механічному тиражуванню методів визначення ринкової ціни землі сільськогосподарського призначення, придатних для ринкової економіки, що сформувалася, і неспроможних для перехідної економіки, що ще не склалася.

Ототожнення ідеологів аграрної реформи зростаючої ролі особистих господарств з основами фермерства по зарубіжному зразку і спроби створення на селі системи культурних господарів (фермерів) з необдуманим розвитком ринку землі привело до тому, що колишня інфраструктура сільського виробництва була зруйнована, а нова не створена. Стихійне копіювання аграрних формувань – ознака кризи, що посилюється: згущаються «цивілізовані» форми інтенсивного виробництва, відроджуються архаїчні аграрні технології. Основна економічна перевага ринкової системи полягає в постійному стимулюванні ефективності виробництва - проводиться те, що потрібне споживачам, шляхом вживання ефективних технологій, кількість і якість продукції функціонує і коректується в результаті індивідуальних децентралізованих рішень.

У зв'язку з поспішним рухом у бік розвитку фермерства частина земельної фундації призначеного для організації фермерських господарств, була розділена між власниками присадибних ділянок дрібними наділами. На цій основі посилювався розвиток дрібних підсобних господарств населення, які, не маючи засобів механізації, наукового супроводу, фінансової підтримки потрапляють в ще більшу залежність від сільськогосподарських підприємств. виділення парцелярних ділянок порушило основу технології сучасного землеробства – сівозміни. Але головним недоліком в даній системі є об'єднання в одній особі працівника і власника в 2-х різних і конкуруючих між собою систем: великомасштабному суспільному і індивідуальному парцелярному господарстві.

Можна швидко здійснити перегруповування матеріальних ресурсів і виробничих засобів, але набагато складніше організувати нову ефективну систему виробничих відносин. Дуже проблематично сформувати новий менталітет виробників аграрної продукції, заснованих на ринкових принципах господарювання, який би замінив тип працівника, налаштованого на утриманство. Звідси найконсервативнішим чинником є ментальність людей, яка не підлягає швидкій переорієнтації.

В перспективі ж при переході до багатоукладного аграрного виробництва розвиток відносин власності на землю і розвитку її ринку представляє вельми складну, не тільки соціально-економічну, але і екологічну проблему. В ситуації, що склалася, господарська діяльність для більшості приватних аграрних формувань з наявними засобами механізації неприйнятна. Наявність засобів механізації стала основним чинником «виживання» для всіх сільськогосподарських формувань, які були утворені після виходу з великихгосподарств, включаючи фермерські, приватні і інші організаційно-правові форми. Активні перетворення організаційних форм господарювання привели до зміни спеціалізації, зниженню концентрації виробництва, порушенню виробничих і збутових зв'язків, зниженню ефекту масштабу виробництва, неможливості використування існуючих аграрних технологій (розроблених для великомасштабного виробництва).

Відношення економічних показників аграрних секторів представлені в таблиці 4.1.

Таблиця 4.1. Економічні показники аграрних секторів Криму

Показники

Роки

1990

2000

2008

Відношення приватного сектора* до колективного**

Площа сільськогосподарських угідь

0,02:1

0,15:1

0,96:1

Вартість продукції з 1 гектара

10,0:1

6,8:1

1:1

 

* - особисті селянські і фермерські господарства;

** - колективні сільськогосподарські підприємства.

З таблиці 4.1. видно, що за період реформування з 1990 по 2008гг. відношення площ сільськогосподарських угідь приватного і колективного сектора збільшилася в 48 разів, а відношення вартості продукції з 1 гектара навпаки порівнялося, зменшившися в 10 разів. Поруйнувавши виробничий потенціал колгоспів і радгоспів, створені на їх базі нові сільськогосподарські формування, в масовому порядку переходять на спрощені технології, використовування некваліфікованої ручної праці. Динаміка споживаних ресурсів на виробництво продукції свідчить про украй неефективне їх використовування. При такому положенні на довгий час загублена цінова конкурентоспроможність вітчизняного виробника.

Здавалося б, що приватна власність і є той самий ключ до реформ, а власник – та сама сила, яка їх здійснить. Але життя розсудило по-своєму. Поспішність в ухваленні рішень, відсутність належного аналізу їх наслідків звели нерегульовані ринкові відносини в ранг офіційної політики. Втрата управління всередині і міжгалузевими зв'язками, обвальна лібералізація цін привели до посилення тиску на сільське господарство заготовчих, переробляючих підприємств і торгових організацій.

В 2008 р. скоротилася питома вага виробництва валової продукції сільськогосподарських підприємств порівняно з 1990 р. з 80,1% до 50,4% відповідно при одночасному збільшенні з 19,9% до 49,6 часток особистих селянських і фермерських господарств. Селянські (фермерські) господарства займаючи в 2008 р. 7,2% сільськогосподарських угідь, провели всього 3,4% валової продукції. Дану тенденцію назвати позитивною навряд чи можна, оскільки в ситуації, що склалася, при переході до ринкових відносин дрібні парцелярні господарства самостійно функціонувати не можуть. Причини в недоліку відповідної техніки для обробки сільськогосподарських угідь, каналів реалізації продукції, агробіологічних, ветеринарних служб. При цьому потрібно враховувати, що вироблювана присадибними господарствами продукція трудомістка, практично немає умов для використовування нових технологій, а робоча сила має низьку кваліфікацію.

Тут закладена суть аграрного питання: дрібне розрізнене виробництво не зможе нагодувати країну, а крупні колективні підприємства при нинішніх варіантах реформування не зміцнюються. Таким чином, в даний час в умовах багатоукладної аграрної економіки, форми виробництва, що склалися, не готові узяти на себе відповідальність за продовольче забезпечення країни. Не можна покладати великих надій на особисті селянські господарства, оскільки даний сектор існує як чинник виживання працівників аграрного виробництва.

З даного питання дослідження учених показали, що якщо резерви взаємодії форм господарювання повністю реалізовані, то починають діяти інші чинники. Це відноситься до тріади «труд-земля-капітал». Коли параметр «праця» досягає своєї межі (наприклад, виникає дефіцит робочих рук, тоді найбільш активно починає діяти капітал - збільшуються інвестиції в машини, механізми і технології заміщаючі «праця»). Те ж саме відбувається з параметром «земля» - погіршення родючості грунту стимулює проведення заходів щодо її відновлення внесення добрив і інше. Якщо ж такі дії і «взаємна підтримка» параметрів не відбуваються, то господарська система приходить в упадок. Мабуть, саме така перспектива господарств населення, оскільки там немає умов для подібної взаємодії перерахованих чинників, в господарствах населення «капітал» не грає активної ролі, оскільки засоби малої механізації не відповідають ні по основних технічних параметрах, ні, головне, за ціною умов, в яких здійснюється ця діяльність. Те ж відноситься до кредитів банків, кредитної кооперації і т. п., які не розраховані для їх обслуговування, тобто, необхідні крупні підприємства з відповідною технічною, технологічною, маркетинговою базо ю.

При реформуванні аграрного виробництва передбачалося, що введення приватної власності і інших правових умов для виходу селян з колгоспів і радгоспів автоматично приведе до подолання «утриманських настроїв», що склалися в результаті десятиріч «підневільної праці», збудить в селянинові відчуття «господаря» і інтерес до вільного підприємництва. Проте більшість найманих працівників і співвласників основних виробничих засобів так і не відчула різниці між їх положенням на підприємстві, а тому і не відбулося істотної зміни мотивації до праці і моделей їх трудової поведінки.

Вітчизняний і зарубіжний досвід показав, що крупне колективне господарство відкриває широкі можливості економічного і соціального прогресу. Але повною мірою ці можливості реалізуються, коли селянин на ділі є господарем – самостійним, ініціативним, коли аграрні відносини будуються на демократичних початках. Позитивних результатів реформування аграрного виробництва можна досягти тоді, коли відповідно до вимог часу соціально орієнтована економічна реформа буде направлена на формування менталітету і свідомості людини.

Відмінність сільського господарства як галузі матеріального виробництва від інших галузей виявляється, перш за все, в тому, що тут як головний засіб виробництва виступає земля. При переході до ринкових відносин в умовах багатоукладних форм господарювання необхідно прагнути раціональності в співвідношенні між земельними і трудовими ресурсами з метою максимізації одержаного доходу. Форми власності і господарювання – поняття різнопорядкові, але що не взаємовиключають один одного і їх взаємовідношення міняється згідно зміні структури аграрного виробництва, коли технологічний і соціальний прогрес можливий тільки в тому випадку, якщо сільське господарство розвивається як двохсекторна економіка.

Помилковою є концепція, згідно якої сільськогосподарські підприємства і сімейні господарства повинні розвиватися паралельно, самостійно доводячи на практиці, в конкурентній боротьбі свої переваги. Аграрні відносини між базовими секторами економіки визначаються принципом взаємодії різних частин одного цілого, в умовах державної політики забезпечення їх симбіозу. організаційно-економічне обгрунтовування системного розвитку аграрного виробництва в системі економічних відносин – оптимальний спосіб взаємодії людського чинника в умовах багатоукладної економіки з природними чинниками праці, для максимального отримання сільськогосподарської продукції.

Ситуація, яка сьогодні склалася на аграрному ринку країни нагадує ситуацію, в якій не так давно виявилися багато підприємств харчової і переробляючої промисловості. Насичення прилавків магазинів продуктами харчування, що хлинули на наш ринок з усіх боків, падіння купівельного попиту населення привели до найскладнішої ситуації на цих підприємствах, аж до зупинки багато кого з них.

Вижили ті з них, той, хто вчасно зорієнтувався, почав активно працювати на ринку, в конкурентній боротьбі завоював свого покупця, перш за все кількістю, ціною, чітким виконанням своїх зобов'язань.

Сьогодні сучасний керівник пригнічуюче кількість часу витрачає на формування своєї ніші на ринку, придумуючи всі нові ідеї, щоб підтримати інтерес до свого бізнесу.

Аграрний ринок – це прозора ціна на проведену продукцію, яка позитивно відображається на наших доходах. Тому наша перша задача – підвищення якості сільгосппродукції. Нам необхідно насамперед розробити національні стандарти і сертифікати.

Приступаючи до будівництва ринкової економіки, ми дуже добре повинні знати економічні закони. Агробізнес, як сфера діяльності, включає виробництво продукції і всі подальші етапи. Щоб ним успішно займатися треба добре засвоїти два закони.

Перший: сільське господарство в умовах індустріального суспільства не здібне до самостійного накопичення і розширеного відтворювання. Цей закон ми ставимо основною задачею всій нашій діяльності. Другий закон свідчить про те, що на першому етапі агробізнесу – у виробництві – найнижча віддача вкладеного капіталу і найбільший ризик втратити вкладені засоби. У міру проходження продукції по ланцюжку виробництво-прилавок віддача вкладеного капіталу збільшується, а ризик зменшується.

У взаємозв'язку ці два закони і обусловлюють місце сільського господарства в бізнесі. Це сама неприбуткова, сама невигідна сфера вкладення капіталу в будь-якій формі: грошей, інтелектуальної праці і т. д. При цьому саме ця сфера є основою життєдіяльності будь-якого суспільства. Де ж вихід? Він в тому, щоб дати можливість селянину одержати максимум віддачі в подальших за виробництвом сферах просування його продукції: збереженні, переробки, оптового продажу, роздрібної торгівлі.

Всі держави миру більше ста років створюють основу для того, щоб селянин більше охоплював подальші за виробництвом сфери: зберігав продукцію, додавав їй товарний вигляд, переробляв, доводив до напівфабрикатів або повної готовності, оптом або через фірмові магазини збував її. Зробити це селянин може руками членів власних кооперативів, які він створює і містить на умовах собівартості, команди, яка здійснює всі перераховані вище етапи проходження продукції від поля до споживача.

Легалізовувавши таку унікальну правову форму, як обслуговуючий кооператив, держава протекционирует інтереси селянина. Якщо він створює ланцюжок цих підприємств, то це його підприємства. Вони працюють по собівартості, повертають всю вартість продукції або поставляють куплену за оптовою ціною техніку, за винятком витрат на її доставку. Оскільки таке підприємство не створює і не одержує прибутку, та держава звільняє його від податків на прибуток. Що це значить?

Кооперативи є засновниками регіонального ринку і його операторами, представляють там продукцію, інтереси всіх, хто їх створить. Здійснюють торги, лобіюють ціну. У них є можливість разом всім районом виступати єдиним фронтом перед споживачами, домовитися про ціну. Якщо щось не виходить, то тоді держава може вийти на цей ринок як продавець або покупець, піднімати або опускати ціну. Якщо немає селянських структур, то цими регуляторами користуються не селяни.

Наша перша заповідь: якщо у нас в країні ми хочемо мати тваринництво, то нам необхідно мати кооперативний маркетинговий канал руху тваринницької продукції. Продукція тваринництва ні в одній країні миру не продається комерційним структурам і акціонерним суспільствам. Майже 100% молока, м'яса переробляється і продається кооперативам. На ринку кооператор вимушує приватні структури знижувати ціни і робити нарахування собі на прибуток не 15-25%, а 5-8%. В будь-якій сфері діяльності, якщо не з'являється на ринку структура, створена селянином, не може бути нормального ринку, нормальної конкуренції. Дві інші заповіді – кормова база і племінна справа. На цих трьох іпостасях і тримається все тваринництво миру. Якщо їх ні, то ніхто займатися тваринництвом не буде.

Необхідно займати цивільну позицію і не чекати, що саме по собі що то зміниться. Не зміниться. Тільки самоорганізація селян в різні економічні суспільні організації дасть можливість врятувати сільське господарство від щонайповнішого банкрутства з одного боку, а з іншою – налагодити професійний діалог між селянами і державою.

Коли ми створимо перші маркетингові кооперативи, канали руху продукції, то поступово у нас утворюється мережа цих каналів з виходом на оптові місцеві, регіональні ринки. Так визначиться спеціалізація. Так забезпечується вихід на оптові закордонні ринки. Ми зараз говоримо, що трейдери монополізували експорт продукції. Так вони зайняли нішу, яку не займає селянин.

Ринок організовує не державу, а селянські структури і запрошують до участі в них державу. Наприклад, у Франції організовують ринок збутові кооперативи, а також місцеві власті. Ці два суб'єкти тримають владу на ринках. Так створюється ринок і складається капітал. Сільськогосподарський регіональний ринок не створюється в місті, щоб бути незалежним від його влади. Його формують на сільській території сільгоспкооперативи, агроторгові будинки відчувають себе повними господарями на цьому ринку.

Таким чином, людський чинник, володіючи сукупністю атрибутивних якостей і особливостей, роль яких в умовах переходу до ринку різко зростає, є активний суб'єкт ринкової економіки, що володіє необхідними діловими якостями. В умовах адміністративно-командної системи сільськогосподарський працівник колгоспу і радгоспу вважався рядовим чинником виробництва, мало відмінним від машин і устаткування. В результаті реорганізації колективних господарств був зроблений перший крок на шляху створення багатоукладної аграрної економіки на базі рівноправності всіх форм власності і способів господарювання на землі. При цьому відмінності в механізмах управління і господарювання аграрних формувань обумовлені специфікою перехідного періоду ринкової економіки і мають на увазі під собою сукупність функцій дії органів управління на господарську систему.

Аграрна реформа сільського господарства в Криму викликала серйозні структурні зсуви: сформувався новий склад виробників, трансформувалася галузева структура, змінилося співвідношення між джерелами капітальних вкладень, з'явилися нетрадиційні канали реалізації продукції. В сімбіотичній співдружності крупних сільськогосподарських виробників з особистими селянськими господарствами відбувається спеціалізація: перші в крупних масштабах проводять екстенсивні культури рослинництва, а сімейні виробництва спеціалізуються на виробництві тваринницької продукції. Проте відчутних позитивних результатів в підвищенні ефективності сільськогосподарського виробництва і збільшенні його об'ємів ця реорганізація не принесла – об'єми виробництва після реорганізації сільськогосподарських підприємств неухильно падають.

У зв'язку з цим проблема господарського механізму належить до найактуальніших проблем економіки перехідного періоду. Рішення поточних і перспективних задач зв'язано, перш за все, з визначальною роллю людського чинника, оскільки людина завжди була і залишається вирішальним чинником суспільного розвитку. Не дивлячись на наявність достатнього теоретичного обгрунтовування господарського механізму, в цій проблемі залишається багато невирішених питань господарської діяльності аграрних підприємств. Принципові зміни ролі людини в сільському господарстві, яка є творцем інших елементів продуктивних сил, стало одним з головних результатів сучасного етапу аграрної реформи.

В умовах багатоукладної економіки велика увага громадськості, наукових колективів, практичних працівників привертають проблеми, пов'язані з розвитком нових форм власності і господарювання на землі, зокрема фермерства. Пояснюється це тим, що без праці людини не відбувається взаємодій чинників виробництва, а його інтереси є основною рушійною силою соціально-економічного прогресу суспільства. Але на жаль, питома вага фермерських господарств по ряду об'єктивних і суб'єктивних причин до загального сільськогосподарського виробництва Криму була незначний і в різні роки коливалася від 1,2 до 3,6%.

Розвиток сучасного суспільного виробництва не можна розглядати тільки у виробничо-технічному аспекті, оскільки існує стійкий постійний зв'язок і взаємозалежність між технічними, економічними і соціальними чинниками суспільної праці. Поєднання речовинних і особистих чинників здійснюється в процесі організації і управління працею і виробництвом, на основі оплати і стимулювання праці. При цьому останні через роль людського чинника, що росте, роблять найважливіший вплив на процеси розвитку досконалого виробництва.

МЕТОДОЛОГІЯ ТРАНСФОРМАЦІЇ АГРОМАРКЕТИНГОВОГО СЕРЕДОВИЩА В КРИМУ - 4.0 out of 5 based on 1 vote