Методичні рекомендації з страхування тварин

 

Методичні рекомендації з страхування тварин

м. Київ, 2007 р.

ЗМІСТ

1. Загальні положення

2. Форма та порядок укладання договорів страхування

3. Заява на страхування. Опис тварин

4. Договір страхування

5. Об’єкти страхування

6. Територія страхування

7. Період страхування

8. Страхові ризики

9. Франшиза

10. Страхова сума

11. Страхова премія і порядок розрахунку страхової премії. Ставки премії

12. Погодження договорів страхування

13. Додатки

1. Загальні положення

1.1. Методичні рекомендації (далі по тексту – Рекомендації) пропонуються для страхування тварин структурними підрозділами системи ЗАТ «Страховка» (далі Підрозділи), на підставі Правил добровільного страхування тварин (за видом добровільного страхування майна іншого, ніж залізничний, наземний, повітряний, водний транспорт, вантаж або багаж (вантажобагаж)) №21104 від 20.03.2007 року (далі Правила).

1.2. Рекомендації не поширюється на договори перестрахування.

1.3. Рекомендації розроблені для практичного застосування всіма підрозділами при укладанні договорів страхування як сільськогосподарських тварин, що належать сільськогосподарським товаровиробникам, так і сільськогосподарських тварин, що належать громадянам.

1.4. Рекомендації поширюються на всі договори страхування тварин, що укладаються Підрозділами.

1.5. ЗАТ «Страховка» може вносити зміни і доповнення в рекомендації, що будуть розсилатися всім підрозділам.

2. Форма і порядок укладання договору страхування

2.1. Усі договори страхування тварин укладаються підрозділами відповідно до єдиних встановлених форм. Типова форма договору страхування тварин затверджується наказом Голови Правління Товариства.

2.2. Відступ від типової форми договору страхування (додавання, виключення або зміна розділів і формулювань) забороняється, за винятком скорочення числа застрахованих ризиків.

2.3. Договір страхування повинний бути підписаний представником Страхувальника з обов’язковим посиланням на документи, на підставі яких даний представник здійснює підписання Договору (статут, доручення, тощо).

3. Заява на страхування. Опис тварин

3.1. Підрозділи укладають договір на підставі письмової заяви Страхувальника — юридичної особи.

До заяви додаються:

— Довідка з підрозділу Державної ветеринарної служби про епізоотичний стан в господарстві та інші документи;

— Опис тварин із указівкою виду тварин, кількості, їхньої страхової вартості і бажаної страхової суми;

— Звіт про стан тваринництва за останні три роки (Ф — 24);

— Звіт про стан тваринництва за період з початку поточного року (Ф – 24-сг) (за наявності);

— Звіт про реалізацію сільськогосподарської продукції за останні три роки (Ф–21 заг.)

— Акт огляду тварин, заявлених на страхування (Додаток 1,2);

— План-схема території страхування з указівкою кількості голів і страхової суми по кожному місцю утримання (за наявності).

3.2. При страхуванні тварин, що належать громадянам, Договір страхування укладається на підставі письмової заяви з обов’язковим попереднім оглядом Страховиком тварин, що підлягають страхуванню, місця їхнього утримання і складанням їм Акта огляду (Додаток 2). При цьому Страхувальник зобов’язаний повідомити Страховикові про всі відомі йому обставини, що мають істотне значення для визначення ступеня страхового ризику. При страхуванні тварин, що належать юридичним особам Договір страхування укладається на підставі письмової заяви з обов’язковим попереднім оглядом Страховиком тварин, що підлягають страхуванню, місця їхнього утримання і складанням їм Акта огляду (Додаток 1).

3.3. Зразок типової Заяви на страхування тварин затверджений наказом Голови Правління.

3.4. Необхідно вимагати від Страхувальника заповнення всіх пунктів Заяви.

3.5. Невід’ємною частиною договору страхування є перелік тварин, які підлягають страхуванню (Додаток 1 до договору страхування), підписаний представниками Страхувальника і Страховика. В Переліку тварин необхідно вказувати вид тварини, породу (масть), кличку, вік, живу вагу, вартість тварини, страхову суму, франшизу (у відсотках та грн), тариф, страховий платіж та місце знаходження тварин.

3.6. Як Перелік тварин, прикладений до договору страхування, не можуть використовуватися описи, що є додатком до договору застави, укладеному з банком, рахунка-фактури, виписки з балансу.

3.7. Заява й Перелік повинні бути в обов’язковому порядку датовані.

3.8. В акті огляду необхідно вказувати: вид тварини, породу, масть, кличку, рік народження й інші особливі прикмети; кількість; візуальний стан (хворе, виснажене тощо); дати конструктивну характеристику приміщення, у якому розташована тварина, місце його розташування, протипожежний стан приміщення (у тому числі стан електромережі тощо), а також місце вигулу або пасовища тварин, умови зберігання, безпеки утримання.

3.9. При страхуванні тварин передбачається проведення тільки індивідуального андерайтинга, здійснюваного співробітниками підрозділів, що виконують функції андерайтерів по даному виду страхування. Особлива увага повинна приділятися при розгляді заяв Страхувальників по страхуванню птиці на птахофабриках.

3.10. Необхідно одержати від Страхувальника оригінали всіх наданих в обов’язковому порядку документів. Копії, що надсилаються по факсу або електронній пошті, не є документами, що замінюють оригінали.

3.11. У випадку, якщо договір страхування поновлюваний, додавати довідку до супровідного листа про всі збитки попереднього періоду.

3.12. При поновленні договору страхування, Страхувальник повинний заповнити нову Заяву, у якому повинний вказати існуючі або змінені на момент переукладання Договору умови: вид тварин, кількість, територія страхування, тощо.

4. Договір страхування

4.1. Договору повинний бути в обов’язковому порядку привласнений номер, і зазначена дата укладання.

Договір страхування укладається на підставі письмової заяви Страхувальника за формою, встановленою Страховиком. Заява є невід’ємною частиною Договору.

Договір оформлюється на фірмовому бланку та роздруковується в двох екземплярах. Перший примірник видається Страхувальникові, а другий зберігається у Страховика. Договір страхування може бути укладений на користь третьої особи (Вигодонабувача), що має право на одержання страхового відшкодування за договором страхування при настанні страхового випадку.

Договір заповнюється чітко, розбірливо, друкарським способом або від руки кульковою ручкою, друкованими літерами. Бланк з виправленнями та закресленнями вважається зіпсованим. Такий бланк (оригінал і копія) вилучається, і на ньому з нижнього лівого кутка до верхнього правого проводиться лінія через весь Договір. Зверху на лінії пишеться слово „Зіпсовано”, а знизу – дата зіпсування (наприклад: „30.06.2007”).

Договір повинен бути підписаний уповноваженою особою Страхувальника або уповноваженою особою, що діє від імені Страхувальника. Підпис повинен бути розшифрований із вказівкою ПІБ, що підписала, а також найменування, номера й дати документа, що підтверджує його повноваження. Якщо Договір підписаний уповноваженою особою, що діє від імені Страхувальника, необхідно вимагати надання доручення, що підтверджує його повноваження, а також документа, що засвідчує його особистість. Номери й дати доручень повинні бути зазначені в розшифровці підписів.

Відступ від типової форми Договору (додавання, виключення або зміна розділів і формулювань) не допускається. Повноваження на внесення змін та доповнень до типових форм Договорів має лише андеррайтер.

Усі рядки Договору мають бути заповнені. Незаповнені рядки мають бути прокреслені.

Порядок кодування Договору, агента, каналу продажу встановлюється відповідними документами Департаменту операційної діяльності.

Договір заповнюється українською мовою.

На договорі вказується його серія та порядковий номер Договору, а також порожні клітинки, в які вручну штатний офісний співробітник (МКП) перед видаванням агентові буде записувати код Філії, ЦПіОК та рік, коли договір був укладений.

Наприклад: 11/0000004/1 0 0 1 /0 6

4.2. У пункті 1 „Загальні дані” Договору повинні бути обов’язково зазначені:

• Найменування Страховика і Страхувальника. Використання абревіатур і скорочень не допускається;

• ПІБ і посади осіб, уповноважених підписувати страхові документи;

• Дати і номер доручень, що підтверджують повноваження осіб, що підписують.

4.3. При необхідності внесення будь-яких змін у діючий договір страхування необхідно вимагати від Страхувальника надання письмової заяви з обґрунтуванням цих змін. Усі зміни умов страхування регулюються оформленням до договору страхування додаткової угоди.

4.5. У розділі договору «Адреси і банківських реквізитів сторін» у пунктах «Страховик» і «Страхувальник» необхідно точно вказувати найменування і реквізити сторін.

4.6. Договір страхування оформляється в двох примірниках. У випадку вимоги Банку — Вигодонабувача, договір страхування може бути оформлений у трьох примірниках: по одному примірнику для Страхувальника, Страховика і Банка – Вигодонабувача. При цьому п.14.2. типового договору викладається в наступній редакції: «Договір складено у трьох примірниках, українською мовою, по одному для кожної сторони. Всі примірники мають однакову юридичну силу.».

5. Предмет договору страхування

5.1. У розділі „Предмет Договору” договору повинний бути приведений опис застрахованих тварин із указівкою:

— виду, породи, віку і кількості тварин по кожній групі в межах місць їхнього розміщення по кожному приміщенню (місцю утримання).

5.2. Небажаний сегмент – бджоли (родини бджіл), скакові коні (коні приймаючу участь у спортивних змаганнях (конкур, триборство тощо)).

5.3.Види тварин підлягають страхуванню при досягненні ними наступного віку, а саме:

Вид тварин Вік
Велика рогата худоба Від 6 місяців
Вівці і кози Від 6 місяців
Свині Від 4 місяць
Коні, верблюди, віслюки, мули Від 1 року
Пушні звірі, кролі Від 4 місяців
Птиця яйценосних та м’ясних порід Від 2 днів
Інші с/г тварини Згідно погоджених з андеррайтером умов

5.4. Не підлягають страхуванню такі сільськогосподарські тварини:

§ Корови старше 15 років, бики-виробники й воли старше 6 років;

§ Вівцематки старше 6 років, барани-виробники старше 5 років;

§ Коні, верблюди, віслюки, мули старше 18 років;

§ Свиноматки старше 4 років, кнури-виробники старше 5 років;

§ Собаки й кішки старше 12 років;

§ Хворі, травмовані, виснажені, які перебувають у положенні допологового й післяпологового залежування, а також коли при останньому обстеженні на бруцельоз, туберкульоз, лейкоз або інші інфекційні хвороби зафіксовано позитивну реакцію;

§ Тварини в тих місцевостях або господарствах, де встановлений карантин через інфекційне захворювання, за винятком страхування тварин таких видів, які не чутливі до даного захворювання;

§ Тварини, які перебувають у зоні, у якій оголошено надзвичайний стан.

6. Територія страхування

6.1. У розділі «Адреса місцезнаходження застрахованих тварин» договору повинний бути зазначена точна адреса місцезнаходження об’єктів страхування, включаючи область, район, населений пункт і відстань від нього, інвентарний номер приміщення (корівника, пташника, тощо) із посиланням на кількість поголів’я в кожному приміщенні. Страхове покриття у відношенні застрахованих тварин надається винятково в межах території страхування. Якщо застраховані тварини віддаляються з місця страхування, страховий захист у відношенні цих тварин припиняється (за винятком зазначених пасовищ або місць вигулу).

7. Період страхування

7.1. У розділі „Строк дії договору” страхування повинний бути зазначений погоджений період страхування (___місяців), тобто: з «__»_________ по «__»_________» за умови дотримання страхувальником порядку і термінів оплати страхового внеску.

8. Страхові ризики

8.1. Перелік ризиків, по яких може бути застраховані тварини, приведений у Договорі страхування, затвердженому наказом Голови Правління Товариства.

8.2. Неприпустимо вказувати, що страхування здійснюється по «базовому пакеті», «повному пакетові» і т. п. без розшифровки цих понять.

8.3. При укладанні договору страхування Страхувальник може вибирати ті ризики, що представляються йому найбільш актуальними:

Загибель (падіж), утрата, вимушений забій застрахованого поголів’я тварин в наслідок таких ризиків, як:

хвороби (пп. 5.2.1.1. Правил);

стихійні лиха ( пп. 5.2.1.2. Правил);

пожежа ( пп. 5.2.1.2. Правил);

нещасний випадок ( пп.. 5.2.1.3. Правил);

протиправні дії третіх осіб (пп.. 5.2.1.5. Правил).

8.4. Включення в договір страхування додаткових ризиків, що не входять у розширений пакет, вимагає обов’язкового попереднього узгодження з андерайтером ЗАТ СК «Провідна»

9. Франшиза

9.1. У договорах страхування рекомендується застосовувати безумовну франшизу. Залежність між величиною безумовної франшизи і тарифною ставкою – зворотна (чим вище франшиза, тим нижче ставка, і навпаки). Безумовна франшиза встановлюється без обліку сформованого рівня середнього річного вибракування тварин.

9.2. В разі настання збитку, викликаного ризиками «хвороби» та «пожежа», франшиза розраховується з страхової суми, встановленої для групи тварин. В разі настання збитків, викликаних ризиками «стихійні лиха», «нещасний випадок», «протиправні дії третіх осіб», франшиза розраховується з страхової суми, встановленої по кожній окремій (загиблій чи постраждалій) тварині.

9.3. У договорах страхування застосовується винятково безумовна франшиза. Застосування умовної франшизи не допускається.

10. Страхова вартість і страхова сума

10.1. Страховою сумою є визначена договором страхування грошова сума, у межах якої Страховик зобов’язується виплатити страхове відшкодування при настанні страхового випадку. Максимальна величина страхової суми визначається дійсною вартістю тварин або птиці на момент укладання договору страхування.

10.2. У заяві необхідно вказувати базу визначення страхової вартості застрахованих тварин.

10.3. Як підставу для визначення страхової вартості тварин може використовуватися:

Ø Балансова вартість.

Ø Ринкова вартість. У випадку, якщо в розрахунок прийнята ринкова вартість, до Договору страхування необхідно прикласти звіт про оцінку ринкової вартості тварини.

Ø Вартість тварини, визначена на підставі договору закупівлі-продажу, реєстраційного посвідчення, довідки, висновку, виданих компетентною організацією.

10.4. Страхова сума по страхуванню тварин, що належать сільськогосподарським товаровиробникам, встановлюється за згодою між Страховиком і Страхувальником і не може перевищувати страхову (дійсну) вартість тварин у місцях їхнього перебування на момент укладання договору страхування.

10.5. Страхова сума при страхуванні тварин на відгодівлі (у тому числі птиці), що належать сільськогосподарським товаровиробникам, встановлюється не вище середньої вартості товарної продукції, тобто середньої вартості тварини до моменту планового забою.

10.6. При страхуванні тварин, що належать громадянам, страхова сума встановлюється за бажанням Страхувальника в межах страхової (дійсної) вартості тварин даного виду (за винятком собак), що склалася в регіоні виходячи з вільної (ринкової) ціни у живій вазі або ціни на м’ясо на момент укладання договору страхування.

10.7. При страхуванні тварин як застави, страхова сума за договором страхування встановлюється в розмірі не менше заставної вартості, встановленої в договорі застави з банком – Вигодонабувачем.

При придбанні тварин у сільгосппідприємств, страхова сума встановлюється на підставі документів, що підтверджують їхню вартість.

10.8. Страхову суму (у договорі страхування, заяві, описі) необхідно вказувати окремо по кожному місцю перебування тварин (території страхування, виду тварин, віковій групі, породі).

11. Страхові тарифи. Страхова платіж і порядок його сплати

11.1. Страховий тариф встановлюється в відсотках від страхової суми. Базові страхові тарифи, що застосовуються при укладанні договорів добровільного страхування тварин, зазначені в Тарифному курівництві.

11.2. Страхувальник зобов’язаний внести Страховику страховий платіж як плату за страхування.

11.3. Страховий платіж визначається згідно зі страховим тарифом, розмір якого встановлюється у договорі страхування залежно конкретних умов страхування: від застрахованих тварин (виду, породи, віку тварин і захищеності об’єкта страхування (наявність охорони, сигналізації тощо)), прийнятих на страхування ризиків, розміру франшизи, строку страхування та інших чинників в залежності від конкретних умов страхування.

Страховий платіж може бути сплачений готівкою в касу Страховика або безготівковим перерахуванням на поточний рахунок Страховика (його представника).

Страховий платіж розраховується

11.2. Варто застосовувати підвищувальні коефіцієнти до базових тарифних ставок у наступних випадках:

Ø при включенні в договір страхування умов переміщення застрахованих тварин за межі зазначеної в Договорі території страхування

Ø якщо приміщення, де утримуватимуться тварини, не обладнані засобами пожежної безпеки або знаходяться в поганому інженерному стані;

Ø при короткостроковому страхуванні;

Ø при сплаті страхового платежу (внеску) у розстрочку.

11.4. Якщо за період дії договору страхування відбувалися страхові випадки і провадилися виплати страхового відшкодування, при поновленні договору страхування повинно бути проведене коректування тарифної ставки у бік підвищення.

11.5. По можливості, рекомендується погоджувати зі Страхувальником оплату страхової премії разовим платежем.

11.6. При оплаті страхової премії у розстрочку, у розділі 4 типової форми договору страхування необхідно вказати графік платежів.

11.7. Надання розстрочки оплати страхового платежу допускається тільки в межах, погоджених з андерайтером ЗАТ «Страховка».

12. Погодження договорів страхування

12.1. У випадку, якщо підрозділи укладають договір страхування, страхова сума по якому перевищує встановлений підрозділам ліміт по страховій сумі на один об’єкт (на одну голову або на всіх тварин за місцем перебування) по одному договору, умови такого договору повинні бути попередньо погоджені з андерайтером .

12.2. Договір страхування вважається погодженим, коли на його укладання отримано письмове підтвердження від андерайтера (за формою затвердженою наказом Голови Правління).

12.3. У випадку, коли до діючого договору страхування оформляється доповнення (додаткова угода, аддендум) з перевищенням установленого підрозділові ліміту по страховій сумі на один договір, при узгодженні з андерайтером З умов додаткової угоди необхідно додавати основний чинний договір страхування.

12.4. При використанні знижених тарифних ставок у документах, що направляються на узгодження у Центральний офіс необхідно приводити відповідний розрахунок-обґрунтування застосування понижуючого коефіцієнта до базової тарифної ставки.

 

Похожие статьи:
Запись опубликована в рубрике Документы по страхованию. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *