Опис програми страхування сільскогосподарських тварин

 

ОПИС ПРОГРАМИ СТРАХУВАННЯ СІЛЬСКОГОСПОДАРСЬКИХ ТВАРИН

Ідея пропозиції

Запропонувати власникам сільськогосподарських тварин якісний страховий захист їх майнових інтересів на випадок загибелі, або вимушеного забою тварин та (або) птиці в наслідок різноманітних ризиків. Програма страхування гарантує Страхувальнику відшкодування можливих збитків, пов’язаних з утриманням худоби і птиці і, як наслідок настання страхового випадку, недоодержанням від неї певного виду кінцевої продукції, а саме молока, м’яса, хутра, шерсті, яєць, тощо. Цей страховий продукт передбачає також надання Страхувальнику додаткових послуг, таких як, оцінка його майна (у цьому випадку с/г тварин та птиці), рекомендації щодо утримання худоби, оцінка збитку (при настанні страхового випадку), а також повний супровід договору страхування від моменту подання заяви на страхування до останнього дня дії укладеного договору.

Програма страхування розрахована практично для кожного потенційного страхувальника, який є власником сільськогосподарських або домашніх тварин та птиці, не залежно від рівня його доходів.

Продукт розроблено на підставі Правил добровільного страхування тварин (за видом добровільного страхування майна іншого, ніж залізничний, наземний, повітряний, водний транспорт, вантаж або багаж (вантажобагаж)), № 21104 від 20 березня 2007р.

Основні характеристики програми страхування

Страхуванню підлягають такі види сільськогосподарських та інших тварин та птиці, а саме:

·  Велика рогата худоба (ВРХ);

·  Вівці та кози;

·  Свині;

·  Коні, верблюди, віслюки, мули;

·  Пушні звірки, кролі;

·  Птиця яйценосних та м’ясних порід;

·  Інші сільськогосподарські тварини;

·  Спортивні коні;

·  Циркові тварини;

·  Зоопаркові тварини;

·  Інші тварини не сільськогосподарського призначення.

Види тварин підлягають страхуванню при досягненні ними наступного віку, а саме:

Вид тварин

Вік

Велика рогата худоба

Від 6 місяців

Вівці і кози

Від 6 місяців

Свині

Від 4 місяць

Коні, верблюди, віслюки, мули

Від 1 року

Пушні звірі, кролі

Від 4 місяців

Птиця яйценосних та м’ясних порід

Від 2 днів

Інші с/г тварини

Згідно погоджених з андерайтером умов

Страхування здійснюється на випадок загибелі або вимушеного забою тварин або птиці внаслідок інфекційних хвороб (біологічного процесу, обумовленого втручанням і розповсюдженням патогенних збудників в організмі тварини, з наступним розвитком різних форм їх взаємодії), стихійних лих (удару блискавки, землетрусу, селю, повені, обвалу, просідання ґрунту, зсуву, бурі, урагану, бурану, шторму, зливи, граду, снігопадів та інших незвичайних для даної місцевості стихійних явищ), пожежі, нещасного випадку (вибуху, дії електричного струму, утоплення, попадання під рухомий транспорт, удушення, нападу звірів або бродячих собак, отруєння отруйними травами або речовинами, сонячного або теплового удару, замерзання, укусу змій або отруйних комах, травматичного ушкодження, падіння тварини в яму, ущелину тощо), протиправних дій третіх осіб (крадіжки, розбою, пограбування, биття тварини тощо).

Безумовна франшиза встановлена на рівні 10 – 50 % з градацією в 5 відсотків.

Тариф розрахований для кожного виду тварин в залежності від їх призначення (сільськогосподарського і не сільськогосподарського призначення), а також в залежності від власника (юридична чи фізична особа).

Базові тарифні ставки розраховані для рівня безумовної франшизи у 10 %.

Страхова сума встановлюється на рівні заявленої на страхування вартості поголів’я тварин чи птиці, яка має бути підтверджена випискою з книги обліку основних засобів підприємства або договором застави (якщо тварини чи птиця страхуються як об’єкт застави), або іншими документами, що підтверджують дійсну вартість тварин чи птиці на момент укладання договору страхування, або на рівні ринкової вартості одного кілограму живої ваги відповідного виду тварин (якщо Страхувальник утримує тварин чи птицю м’ясного напрямку на відгодівлі).

Період страхування від одного місяця до одного року.

Передстраховий огляд тварин чи птиці і умов їх утримання проводиться на підставі відповідного рішення начальника Управління аграрного страхування Компанії.

Мінімальна та максимальна кількість тварин чи птиці може бути обмежена, виходячи з умов кожного конкретного випадку.

Обов’язковим є документальне підтвердження настання страхового випадку довідками підрозділів компетентних органів (МНС, МВС, Державної ветеринарної служби, Гідрометеорологічного центру тощо)

Обов’язковим є повідомлення про настання страхового випадку або зміни ступеню ризику протягом двох робочих днів з моменту, як про це стане відомо.

Аудиторія програми – юридичні або фізичні особи – власники тварин чи птиці.

Територія страхування – вся територія України (при страхуванні спортивних тварин чи птиці, її переміщення за кордони України (для участі в змаганнях, в’язки, участі у виставках, тощо, має розглядатися по кожному окремому випадку). Конкретне місце страхування зазначається в Договорі.

Страховому відшкодуванню не підлягають збитки при перевезенні або переміщенні застрахованих тварин, в тому числі під час завантаження або розвантаження, якщо до початку перевезення та (або) переміщення сторонами не були погоджені строки, маршрути перевезення, вид транспорту, тощо.

Страхування окремої групи тварин або окремої тварини не дає права Страхувальникові на одержання страхового відшкодування за збитки, завдані іншій групі тварин або окремій тварині, що не включена до переліку застрахованих тварин.

Функціонал програми забезпечений і реалізований на підставі Правил добровільного страхування тварин (за видом добровільного страхування майна іншого, ніж залізничний, наземний, повітряний, водний транспорт, вантаж або багаж (вантажобагаж)), № 21104 від 20 березня 2007р.

Вимога до програми

Простота та оперативність в оформлені договору страхування. При укладанні договору може бути проведений перед страховий огляд тварин чи птиці та умов їх утримання.

Страхувальник

Юридична особа або дієздатний громадянин, у тому числі суб’єкт підприємницької діяльності, які уклали договір зі Страховиком.

Виключення зі страхування

Договір не може бути укладений, якщо:

    на території страхування введено карантин по інфекційним хворобам, за винятком страхування тварин, які не схильні до хвороб, у відношенні яких введено карантин; тварини виснажені, хворі, травмовані, або знаходяться в стані до або після пологового залежування; на території страхування введено надзвичайний стан з приводу стихійних явищ; тварини мають позитивну реакцію на бруцельоз, лейкоз або туберкульоз; тварини не зареєстровані і не ідентифіковані у встановленому законодавством порядку.

Предмет Договору страхування

Предмет Договору страхування є майнові інтереси, що не суперечать закону і пов’язані з володінням, користуванням і розпорядженням тваринами (страхування майна), що належать на праві власності або іншій законній підставі Страхувальникові.

Страхові ризики

До страхових ризиків відносяться:

а) інфекційні хвороби тварин або птиці;

б) стихійні лиха (удар блискавки, землетрус, сель, повінь, обвал, просідання ґрунту, зсув, буря, ураган, буран, шторм, злива, град, снігопад та інші незвичайних для даної місцевості стихійні явища).

в) пожежа.

г) нещасний випадок, а саме:

—  вибух;

—  дія електричного струму;

—  утоплення;

—  попадання під рухомий транспорт;

—  удушення;

—  напад звірів або бродячих собак;

—  отруєння отруйними травами або речовинами;

—  сонячний або тепловий удар;

—  замерзання;

—  укус змій або отруйних комах;

—  травматичне ушкодження;

—  падіння тварини в яму, ущелину тощо.

ґ) протиправні дії третіх осіб, в т. ч. крадіжка, розбій, биття тварини тощо.

Страховий випадок

Страховим випадком визнається заподіяння прямих збитків майновим інтересам Страхувальника, пов’язаних з загибеллю або вимушеним забоєм належних йому тварин чи птиці в наслідок впливу страхового ризику.

Строк страхування

Від одного місяця до одного року (за вибором Страхувальника).

Період відповідальності Страховика

Цілодобово в період дії договору.

Вигодонабувач

Призначається Страхувальником.

Франшиза безумовна

Страхувальник має право обирати франшизу на рівні від 10 до 50%, з градацією в 5 відсотків. В залежності від рівня франшизи до базового тарифу повинен бути застосований відповідний корегуючий коефіцієнт.

Франшиза є безумовною та вираховується з суми страхового відшкодування за кожним та будь-яким страховим випадком. При настання страхового випадку франшиза розраховується:

— за групами ризиків „інфекційні хвороби” та „пожежа” — з страхової суми, встановленої для відповідної групи тварин або птахів.

— за групами ризиків „стихійні лиха”, „нещасний випадок” та „крадіжка, розбій, грабіж” – з страхової суми, встановленої по кожній окремій тварині чи птаху.

Страховик звільняється від відповідальності за виплату страхового відшкодування, якщо сума страхового відшкодування не перевищує суму франшизи. Якщо сума страхового відшкодування перевищує суму франшизи, Страховик виплачує страхове відшкодування у розмірі перевищення суми збитку над сумою франшизи.

Страхова сума

Визначається відповідно до наданих Страхувальником документів, що підтверджують дійсну вартість поголів’я тварин чи птиці.

Страховий платіж

Визначається як добуток страхової суми за Договором на фактично розрахований (згідно до корегуючи коефіцієнтів) страховий тариф.

Строк дії договору

З 00 годин дня, наступного за днем надходження страхового платежу (його першої частини) на банківський рахунок або до каси Страховика, та діє до 24 годин дня, вказаного в Договорі як строк завершення його (Договору) дії.

При сплаті страхового платежу частками, Страхувальник має вчасно сплачувати частини страхового платежу згідно встановлених термінів. При несплаті чергового платежу договір припиняє дію з 00 годин 00 хвилин наступної доби після обумовленої дати сплати чергового платежу та (або) його частини.

Розміри страхових виплат

У випадку загибелі або вимушеного забою тварин чи птиці, збиток визначається як вартість загиблої чи забитої худоби чи птиці. Виплата розраховується як визначений збиток за вирахуванням франшизи і одержаних в результаті забою м’яса та шкіри.

Обмеження щодо виплат страхового відшкодування

Сума всіх здійснених за Договором страхування виплат не може перевищувати вказаної в договорі страхової суми з урахуванням франшизи.

Порядок і форма сплати страхового платежу (внеску)

Одноразово або у розстрочку, безготівково на розрахунковий рахунок Страховика або готівкою до каси Страховика. Усі розрахунки за Договором страхування здійснюються у грошовій одиниці України.

Запись опубликована в рубрике Документы по страхованию. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *