Договір добровільного страхування відповідальності перевізника (автомобільного)

Договір добровільного страхування відповідальності перевізника (автомобільного).

м. _____________ „___” _________ 200__ року

Закрите акціонерне товариство ”Страховка”(далі іменоване Страховик), що є платником податку на прибуток на загальних умовах, в особі ______________ _______________________________________________________________(ПІБ), який(-а) діє на підставі довіреності №______ від „___” ______________ 200__р., з одного боку,

та

____ (назва) ___________________ (далі іменований Страхувальник), що є платником податку на прибуток ____________________________________, в особі __________(посада)____ _________________________________________(ПІБ)______, який(-а) діє на підставі _____________________, з іншого боку,

які разом в подальшому іменуються Сторони, а кожна окремо – Сторона, відповідно до Закону України „Про страхування”, Правил добровільного страхування відповідальності перевізника № 31202 від 4 грудня 2006 р. (далі – Правила) та заяви Страхувальника, домовилися про таке:

Страховик бере на себе зобов’язання у разі настання страхового випадку здійснити виплату страхового відшкодування в порядку і на умовах, визначених цим Договором добровільного страхування відповідальності перевізника (автомобільного) (далі – Договір), Правилами та чинним законодавством України, а Страхувальник зобов’язується сплатити страхову премію у визначений цим Договором строк та виконувати інші умови цього Договору.

1.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1.  Відповідно до цього Договору Страховик за заявою Страхувальника здійснює страхування відповідальності перевізника протягом строку дії Договору.

1.2.  Предметом цього Договору є майнові інтереси Страхувальника, що не суперечать закону і пов’язані з зобов’язанням, що випливає з чинного законодавства України, відшкодувати шкоду:

1.2.1  Стороні за договором перевезення внаслідок невиконання або неналежного виконання Страхувальником умов договору перевезення (договірні збитки);

1.2.2  Життю, здоров’ю або майну третіх осіб вантажем, що перевозиться Страхувальником (позадоговірні збитки).

1.3.  Відповідальність Страхувальника є застрахованою при здійсненні перевезень по території України при використанні транспортних засобів, що зазначені у додатку 1 до цього Договору.

1.4.  Перевезення вантажів повинно здійснюватися на справних транспортних засобах, технічний стан яких задовільний та перевірений спеціальними установами.

1.5.  Кожне відправлення Страхувальником вантажу повинно супроводжуватись всіма необхідними документами та здійснюватися з урахуванням норм, передбачених чинним законодавством України, що регулюють перевезення вантажів автомобільним транспортом.

2.  СТРАХОВІ ВИПАДКИ. ЗАСТРАХОВАНІ РИЗИКИ

2.1.  Страховими ризиками, на випадок настання яких здійснюється страхування за цим Договором, є виникнення таких видів відповідальності перевізника:

2.1.1  Відповідальність за пошкодження або втрату вантажу (договірна відповідальність), що сталися внаслідок:

1) пожежі, вибуху;

2) дорожньо-транспортної пригоди (ДТП);

3) перекидання транспортного засобу;

4) протиправних дій третіх осіб (ПДТО):

– крадіжки зі зламом, грабежу, розбою;

– навмисного пошкодження або знищення третіми особами, включаючи підпал;

5) переохолодження або перегріву вантажу;

6) провалення мостів;

7) інцидентів при навантаженні або розвантаженні;

8) порушення умов навантаження та розвантаження, якщо навантаження та розвантаження вантажу здійснюється Страхувальником;

9) інших причин раптового та непередбачуваного характеру відповідно до транспортного законодавства України.

2.1.2  Відповідальність за заподіяну вантажем шкоду життю, здоров’ю та (або) майну третіх осіб (позадоговірна відповідальність), що може виникнути при навантажувально-розвантажувальних роботах внаслідок падіння, вибуху, витікання вантажу, в результаті забруднення вантажем навколишнього середовища при аварії тощо.

2.2.  Страховим випадком є виникнення згідно з чинним законодавством України відповідальності та зобов’язання Страхувальника за законом відшкодувати шкоду, заподіяну протягом строку дії Договору життю, здоров’ю та (або) майну третіх осіб внаслідок настання подій, передбачених у пункті 2.1 цього Договору.

2.3.  При настанні страхового випадку Страховик відшкодовує у межах ліміту зобов’язань, встановленого в цьому Договорі, додаткові витрати Страхувальника щодо запобігання та (або) зменшення розміру завданих збитків, рятування вантажу, що перевозиться, здійснені за попередньою письмовою згодою Страховика, а саме:

1) на розслідування обставин події;

2) на запобігання та зменшення розміру збитків;

3) на захист інтересів Страхувальника, в тому числі в судових та арбітражних органах;

4) на послуги суб’єктів оцінної діяльності, сюрвейєрів, адвокатів, аварійних комісарів;

5) на збереження, перевантаження, сортування, переупакування, продаж, утилізацію, очищення та ремонтування вантажу.

2.4.  Відповідно до цього Договору Страховик виплачує страхове відшкодування у розмірі зазнаних третіми особами реальних (прямих) збитків (майнової шкоди).

2.5.  Реальними (прямими) збитками є втрати, яких особа зазнала у зв’язку зі знищенням або пошкодженням речі, або витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права (реальні збитки).

2.6.  Врегулювання заподіяної шкоди можливе як за рішенням суду, так і в добровільному (досудовому) порядку. Добровільне (досудове) врегулювання можливе у випадку відсутності між Страхувальником та Страховиком будь-яких спорів щодо встановлення факту заподіяння шкоди життю, здоров’ю та (або) майну третіх осіб і розміру страхового відшкодування.

3.  СТРАХОВА СУМА, ЛІМІТ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ СТРАХОВИКА. ФРАНШИЗИ

3.1.  Страхова сума (ліміт зобов’язань Страховика) – це грошова сума, в межах якої Страховик, відповідно до умов цього Договору, зобов’язаний здійснити виплату страхового відшкодування.

3.2.  Ліміт зобов’язань за кожним окремим транспортним засобом за цим Договором встановлений у розмірі

1 250 000,00 грн (один мільйон двісті п’ятдесят тисяч гривень 00 копійок).

3.3.  У межах зазначеного вище ліміту зобов’язань Страховика за кожним й окремим транспортним засобом, зазначеним у додатку 1 до цього Договору, встановлені такі окремі субліміти страхових відшкодувань за окремими застрахованими ризиками та такі франшизи:

Застраховані ризики

Безумовна франшиза

Ліміт зобов’язань Страховика за кожним страховим випадком

1) відповідальність за пошкодження або втрату вантажу

2 500 грн

або

5 % розміру збитку внаслідок розбою, крадіжки зі зламом, грабежу, підмокання, але не менше основної франшизи

750 000 грн

 

Спеціальні франшизи

 

·  Цінні вантажі: цигарки та алкогольні напої, комп’ютерна техніка та мобільні телефони, електронні компоненти до них

7 500 грн

·  Вантажі, що потребують температурного контролю, легкові автомобілі

7 500 грн

·  Викрадення транспортного засобу, пограбування

15 000 грн

     
 

2) відповідальність за шкоду життю, здоров’ю та (або) майну третіх осіб

Субліміт на один страховий випадок

Спеціальна франшиза (відповідно до пункту 3.4 цього Договору)

500 000 грн

3) додаткові витрати (відповідно до пункту 2.3 цього Договору)

0 грн

5 000 грн

3.4.  Безумовна франшиза вираховується з суми страхового відшкодування за кожним та будь-яким страховим випадком.

3.5.  Спеціальна франшиза – при заподіянні шкоди життю, здоров’ю або майну третіх осіб вантажем при здійсненні перевезення страхове відшкодування сплачується на умовах чинного законодавства України з обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власника наземного транспортного засобу; за умови сплати всієї суми в межах лімітів за шкоду, заподіяну життю і здоров’ю та (або) майну третіх осіб, Страховик сплачує страхове відшкодування в межах лімітів за цим Договором.

3.6.  Загальний ліміт зобов’язань за цим Договором становить:

 ____________, ___ гривень ( ____________________________________________ гривень )

4.  СТРАХОВИЙ ТАРИФ, СТРАХОВА ПРЕМІЯ.
ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ РОЗРАХУНКІВ

4.1.  Страховий тариф: ______ % від страхової суми (ліміту зобов’язань Страховика), зазначеного в пункті 3.4 цього Договору.

4.2.  Страхова премія за кожним транспортним засобом за цим Договором становить ____________, __ грн (_______________________ гривень).

4.3.  Загальна страхова премія за цим Договором становить ____________, __ грн (_______________________ гривень).

4.4.  Страхова премія сплачується на поточний рахунок Страховика відповідно до графіка:

4.4.1.  Перший платіж у розмірі ___% загальної страхової премії у сумі ________ (__________________) гривень повинен бути сплачений Страхувальником до „___” __________ 200 __ року;

4.4.2.  Другий платіж у розмірі ___% загальної страхової премії у сумі ________ (__________________) гривень повинен бути сплачений Страхувальником до „___” __________ 200 _ року;

4.4.3.  Третій платіж у розмірі ___% загальної страхової премії у сумі ________ (__________________) гривень повинен бути сплачений Страхувальником до „___” __________ 200 _ року.

4.5.  При несплаті страхової премії або першої її частини в строк і сумі, визначених у пункті 4.4 цього Договору, цей Договір вважається таким, що не набрав чинності.

4.6.  Якщо Страхувальник не сплатив страхову премію (її першу частину) у строки, визначені Договором, або сплатив її в неповному розмірі, то Договір вважається таким, що не набрав чинності.

4.7.  Якщо Страхувальник не сплатив чергову (крім першої) частину страхової премії або її було сплачено в неповному обсязі, Договір припиняє свою дію з дати, наступної за встановленою датою сплати відповідної частини страхової премії, якщо додатковою угодою Сторін не буде встановлене інше. При цьому Сторони дійшли згоди, що Страховик не зобов’язаний пред’являти Страхувальникові вимогу про необхідність сплати чергової частини страхової премії.

5.  ТЕРИТОРІЯ ТА СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

5.1.  Дія цього Договору поширюється на територію України.

5.2.  Строк дії цього Договору становить один рік.

5.3.  Початок строку дії цього Договору: з 00 год. 00 хв. „__“ ___________ 200 __ року.

5.4.  Закінчення строку дії цього Договору: о 24 год. 00 хв. „___“ ___________ 200 __ року.

5.5.  Надання страхових послуг Страховиком за цим Договором починається з 00 год. 00 хв. дня, наступного за днем надходження страхової премії (її першої частини) у повному обсязі на поточний рахунок Страховика відповідно до пункту 4.4.1 цього Договору.

6.  ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

6.1.  Сторони зобов’язуються взаємодіяти, дотримуючись принципу „найвищої довіри”, тобто повідомляти одна одній всю відому інформацію про обставини й причини настання страхового випадку (у тому числі комерційну інформацію, побутові подробиці, результати службових розслідувань тощо). При цьому Сторони відповідають за розголошення таких відомостей стороннім особам шляхом компенсації завданих збитків.

6.2.  Страхувальник має право:

6.2.1  Ознайомитися з умовами та Правилами страхування;

6.2.2  Отримувати від Страховика будь-яку інформацію, що стосується умов цього Договору;

6.2.3  При настанні страхового випадку отримати страхове відшкодування відповідно до умов цього Договору;

6.2.4  Оскаржити в порядку, передбаченому чинним законодавством України, відмову Страховика здійснити виплату страхового відшкодування та (або) розмір виплаченого страхового відшкодування;

6.2.5  З власної ініціативи організовувати проведення суб’єктом оцінної діяльності дослідження щодо розміру збитків, завданих внаслідок настання страхового випадку. При цьому вартість послуг суб’єкта оцінної діяльності оплачується Страхувальником;

6.2.6  Отримати дублікат цього Договору у разі втрати оригіналу;

6.2.7  Ініціювати внесення змін та (або) доповнень до умов Договору;

6.2.8  Достроково припинити дію цього Договору з письмовим повідомленням Страховика про причини прийняття такого рішення.

6.3.  Страховик має право:

6.3.1  Перевіряти інформацію, надану Страхувальником, а також виконання останнім умов Договору;

6.3.2  Проводити огляд вантажів, щодо відповідальності за перевезення яких здійснюється страхування, та перевіряти відповідність транспортних засобів, на яких перевозиться вантаж, чинним нормативним вимогам;

6.3.3  Розробляти за погодженням зі Страхувальником та надавати відповідні інструкції і пам’ятки для водіїв щодо виконання ними правил перевезення вантажів;

6.3.4  Вживати заходів, що не суперечать чинному законодавству України, спрямованих на зменшення розміру збитку, завданого внаслідок настання страхового випадку;

6.3.5  Самостійно з’ясовувати причини і обставини настання страхового випадку, а також визначати розмір збитку;

6.3.6  Робити запити про відомості, пов’язані зі страховим випадком, до компетентних органів, підприємств, установ і організацій, що володіють інформацією про обставини настання страхового випадку;

6.3.7  З власної ініціативи замовляти проведення суб’єктом оцінної діяльності дослідження факту, причин та обставин настання страхового випадку та розміру збитків. При цьому вартість послуг суб’єкта оцінної діяльності оплачується Страховиком;

6.3.8  Самостійно провести опитування водія Страхувальника про обставини настання страхового випадку;

6.3.9  При отриманні від Страхувальника повідомлення про настання події, що може бути визнана страховим випадком, діяти згідно з умовами, зазначеними в пункті 7.2.5 цього Договору;

6.3.10  Запитувати та одержувати від Страхувальника всю необхідну інформацію та документи, що підтверджують причини, факт, обставини настання страхового випадку та розмір збитків;

6.3.11  Відмовити або затримати виплату страхового відшкодування, якщо для цього виникнуть підстави, передбачені цим Договором, Правилами страхування та (або) чинним законодавством України;

6.3.12  При одержанні повідомлення від Страхувальника про змінення ступеня страхового ризику (збільшення ступеня страхового ризику) або інших суттєвих обставин переукласти Договір, внести до умов цього Договору зміни, вимагати сплатити додатковий страховий платіж або припинити його дію протягом п’яти робочих днів з дня отримання Страховиком повідомлення про такі змінення, письмово сповістивши про це Страхувальника;

6.3.13  Вимагати сплати додаткового страхового платежу в разі збільшення ступеня ризику протягом дії Договору;

6.3.14  Ініціювати внесення змін та (або) доповнень до умов Договору;

6.3.15  Достроково припинити дію Договору з письмовим повідомленням Страхувальника про причини прийняття такого рішення;

6.3.16  Пред’явити до особи, яка одержала страхове відшкодування, вимогу повернути отримане страхове відшкодування (повністю або частково), якщо протягом строків позовної давності, встановлених чинним законодавством України, стануть відомі нові обставини настання страхового випадку, що позбавляють одержувача страхового відшкодування права на його отримання;

6.3.17  Якщо умовами Договору передбачена сплата страхового платежу кількома частинами, утримати при здійсненні виплати страхового відшкодування суму несплачених частин страхового платежу;

6.3.18  Після здійснення виплати страхового відшкодування пред’явити в межах здійснених витрат вимоги до інших осіб, відповідальних за завдання збитку (крім Страхувальника).

6.4.  Страхувальник зобов’язаний:

6.4.1.  При укладенні Договору надати Страховикові інформацію про всі відомі йому обставини, що мають істотне значення для оцінення ступеня страхового ризику, і надалі інформувати його про будь-які змінення ступеня страхового ризику. Якщо Страхувальник надасть невірну або неповну інформацію, допустить її викривлення або приховає будь-які факти про ризик, і це потягне за собою невірне оцінення Страховиком ступеня страхового ризику при укладенні Договору, то Страховик буде мати право відмовитися виплатити страхове відшкодування, якщо Страхувальник не доведе, що така недостовірність, неповнота, або викривлення відомостей, наданих ним, сталися не з його провини. В жодному разі, обов’язок довести останнє лежить на Страхувальникові.

6.4.2.  Узгодити зі Страховиком форму договору перевезення;

6.4.3.  Надати можливість Страховикові (його представникові) проводити огляд вантажів, щодо відповідальності за перевезення яких здійснюється страхування, та перевіряти відповідність транспортних засобів, на яких перевозиться вантаж, чинним нормативним вимогам;

6.4.4.  Своєчасно вносити страхові платежі;

6.4.5.  Негайно, не пізніше 3 (трьох) діб з моменту виникнення, найбільш швидким з можливих засобів повідомити Страховика про всі істотні змінення ступеня страхового ризику, такі, як:

ü  змінення власника або форми власності транспортного засобу;

ü  змінення в діяльності перевізника, що підвищує ступінь ризику;

ü  припинення дії ліцензії на право ведення діяльності;

ü  укладення договорів з субпідрядниками;

ü  пошкодження або знищення вантажу, незалежно від того, підлягають чи ні відшкодуванню збитки за Договором;

ü  інші обставини, що впливають на змінення ступеня ризику.

Змінення ступеня ризику, що виникли після укладення цього Договору та збільшують ступінь ризику, надають Страховикові право змінити умови страхування та вимагати сплати додаткового страхового платежу або припинити дію цього Договору. Зміни до умов Договору оформлюються у строк не пізніше 5 (п’яти) робочих днів з дня отримання Страховиком повідомлення про настання таких змін.

При цьому Страхувальник зобов’язаний сплатити додатковий страховий платіж.

Якщо Страхувальник не погодиться на змінення умов страхування або відмовиться сплатити додатковий страховий платіж, дія цього Договору припиняється з моменту настання змін ступеня страхового ризику;

6.4.6.  Змінити за необхідності обставини, що впливають на ступінь ризику або мають важливе значення для оцінення ступеня страхового ризику, на письмову вимогу Страховика виконати дії з усунення цих обставин у строк, зазначений у вимозі Страховика;

6.4.7.  Після одержання замовлення на перевезення, уточнити категорію вантажу, який буде перевозитися, і його вартість. Також необхідно у письмовій формі (факсом, телексом, електронною поштою) запитати у відправника (замовника) письмові інструкції щодо:

ü  місця доставлення вантажу;

ü  місця митного оброблення вантажу;

ü  паспортні дані вантажоодержувача або інший спосіб ідентифікації одержувача (наприклад, секретний код, пароль тощо);

6.4.8.  Випускати в рейс транспортні засоби в технічно справному стані;

6.4.9.  В момент прийняття вантажу до перевезення перевірити:

ü  вірність записів, зроблених у товарно-транспортній (вантажній) накладній щодо кількості вантажних місць, їх маркування, розмірів та нумерації;

ü  зовнішній стан вантажу і його упаковки;

ü  вагу брутто вантажу або його кількість, виражену в інших одиницях виміру;

ü  вміст вантажних місць;

ü  наявність і правильність оформлення всіх вантажосупровідних документів (пакувальний лист, митна декларація, інвойс (рахунок-фактура) тощо).

Якщо Страхувальник або його законний представник не має достатньої можливості перевірити правильність записів, зазначених у цьому пункті, він повинен вписати в товарно-транспортну накладну обґрунтовані застереження. Обґрунтуванню підлягають всі зроблені ним застереження, що стосуються зовнішнього стану вантажу і його упакування;

6.4.10.  Ознайомити і проінструктувати під підпис всіх осіб, допущених до керування транспортними засобами, а також інших відповідальних осіб, які здійснюють або супроводжують перевезення, з умовами цього Договору, інструкціями Страховика, якщо такі були надані;

6.4.11.  Під час здійснення перевезення вантажу Страхувальник зобов’язаний:

ü  контролювати інформацію щодо проходження вантажу (в тому числі уникати перечеплення автопоїздів із вантажем підвищеного ризику);

ü  клопотатися про безпечні стоянки для автотранспортних засобів на шляху слідування вантажу, а головне – у місці доставлення вантажу;

ü  вимагати від водіїв надання інформації (наприклад, телефоном) про дату вивантаження і негайно (наприклад, факсом) доводити цю інформацію до відома одержувача та відправника вантажу із зазначенням місця та часу вивантаження;

ü  вимагати від водіїв виконання всіх інструкцій вантажовідправника (з матеріальною відповідальністю за їх невиконання);

6.4.12.  Якщо після прибуття вантажу на місце призначення виникають перепони щодо його здавання – запросити інструкції у відправника вантажу (Страхувальник має право на відшкодування витрат, завданих у результаті запиту про надання інструкцій або виконання одержаних інструкцій відправником вантажу, так як ці витрати не є наслідком його власних дій або недогляду);

6.4.13.  При укладенні Договору повідомити Страховика про інші чинні договори страхування щодо предмета цього Договору;

6.4.14.  Вживати заходів щодо запобігання та зменшення розміру збитків, завданих внаслідок настання страхового випадку;

6.4.15.  Вести діяльність з перевезення так, ніби його відповідальність не є застрахованою;

6.4.16.  Повідомити Страховика про настання страхового випадку в строк, передбачений у пункті 7.1 цього Договору;

6.4.17.  При настанні події, що може бути визнана страховим випадком, діяти згідно з умовами, визначеними у розділі 7 цього Договору;

6.4.18.  Надати Страховикові для здійснення виплати страхового відшкодування всі документи, необхідні для підтвердження факту, визначення причин, обставин настання страхового випадку, розміру збитків, а також інші документи, необхідні для здійснення виплати страхового відшкодування, протягом 1 (одного) календарного року з дня настання події, що може бути визнана страховим випадком;

6.4.19.  Дотримуватися конфіденційності у взаємовідносинах зі Страховиком, не допускати передавання інформації, що є комерційною таємницею Страховика, іншим особам, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України;

6.4.20.  Повернути Страховику отримане страхове відшкодування при виникненні відповідних обставин, передбачених чинним законодавством України, цим Договором, що позбавляють Страхувальника права на отримання страхового відшкодування, протягом строку, передбаченого цим Договором;

6.4.21.  Виконувати інші умови цього Договору.

6.5.  Страховик зобов’язаний:

6.5.1.  Ознайомити Страхувальника з умовами та Правилами страхування;

6.5.2.  Протягом 2 (двох) робочих днів, як тільки стане відомо про настання страхового випадку, вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних документів для своєчасного здійснення виплати страхового відшкодування;

6.5.3.  Після отримання від Страхувальника повідомлення про подію, що може бути визнана страховим випадком, забезпечити проведення огляду пошкоджених транспортного засобу та вантажу представником Страховика або суб’єктом оцінної діяльності, якщо для цього є можливість;

6.5.4.  При настанні страхового випадку здійснити виплату страхового відшкодування у передбачений цим Договором строк. Страховик несе майнову відповідальність за несвоєчасне здійснення виплати страхового відшкодування шляхом сплати Страхувальникові пені в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діє під час виникнення заборгованості, від суми, що підлягає сплаті, за кожен день затримки;

6.5.5.  Відшкодувати витрати, зазнані Страхувальником при настанні страхового випадку щодо запобігання або зменшення збитків, передбачені умовами цього Договору у межах окремого ліміту зобов’язань Страховика, передбаченого пунктом 3.3 цього Договору;

6.5.6.  Повідомити в письмовій формі Страхувальника протягом 10 (десяти) робочих днів з дати отримання документів (частини документів), що підтверджують факт, обставини, причини настання страхового випадку, розмір завданого внаслідок страхового випадку збитку та інших документів, передбачених цим Договором та необхідних для здійснення виплати страхового відшкодування, про причини продовження строку розгляду документів та неприйняття Страховиком рішення про здійснення виплати або відмову здійснити виплату страхового відшкодування;

6.5.7.  Повідомити Страхувальника в письмовій формі про причини припинення розгляду справи про виплату страхового відшкодування (врегулювання збитку), а також про необхідність надання документів, що підтверджують факт, обставини, причини настання страхового випадку, розмір завданого внаслідок страхового випадку збитку, та інші документи, необхідні для здійснення виплати страхового відшкодування, у разі невиконання Страхувальником умови Договору стосовно надання Страховикові протягом одного календарного року з дня настання страхового випадку всіх документів, необхідних для здійснення виплати страхового відшкодування;

6.5.8.  За заявою Страхувальника у разі здійснення ним заходів, що зменшили страховий ризик, протягом 5 (п’яти) робочих днів, переукласти цей Договір;

6.5.9.  Не розголошувати відомостей про Страхувальника та його майнове становище, крім випадків встановлених законом.

7.  дії Страхувальника у разі настання страхового випадку

7.1.  При настанні події, що має ознаки страхового випадку, Страхувальник або водій, який під час події знаходився за кермом транспортного засобу, зазначеного у додатку 1 до цього Договору, зобов’язаний негайно зі всією розумною поспішністю:

7.1.1.  Повідомити Страховика та компетентні державні органи про настання страхового випадку, про пошкодження вантажу або заподіяну вантажем шкоду;

7.1.2.  Повідомити Страховика письмово не пізніше 3 (трьох) діб, починаючи з моменту, коли він довідався або повинен був довідатися про настання такої події, зазначивши при цьому місце настання, обставини події, характер і можливий розмір збитку;

7.1.3.  Вжити всіх необхідних і доцільних заходів щодо запобігання та зменшення розміру збитків, завданих внаслідок настання страхового випадку, а також врятування і збереження вантажу, та усунення причин, що сприяють збільшенню розміру збитків, відшкодування яких відповідно до Договору може бути покладене на Страховика. Здійснені Страхувальником у таких цілях розумні витрати підлягають відшкодуванню Страховиком. Якщо з вини Страхувальника вищезазначені заходи щодо запобігання та зменшення розміру збитків не були вжиті, хоча для цього були наявні можливості, і розмір збитку внаслідок цього зросте, Страховик має право зменшити страхове відшкодування;

7.1.4.  Виконувати рекомендації та вказівки (приписи) компетентних органів, Страховика та його уповноважених представників, якщо такі були надані в зв’язку з настанням події, що може бути визнана страховим випадком;

7.1.5.  Протягом 7 (семи) робочих днів надати Страховикові детальну інформацію і документи про подію, що може бути визнана страховим випадком, або стосуються цієї події. При цьому якщо Страхувальник порушить зазначені вище вимоги і Страховик не буде повідомлений про настання події, що може бути визнана страховим випадком, протягом одного місяця з моменту її настання, Страховик має право відхилити вимогу Страхувальника про виплату страхового відшкодування повністю або в тій частині, у якій сума завданого збитку або заявленої претензії могла бути зменшена в результаті застосування необхідних оперативних заходів щодо запобігання або зменшення наслідків події;

7.1.6.  Вжити заходів щодо одержання відповідних документів, що підтверджують настання події, що може бути визнана страховим випадком, від уповноважених державних установ;

7.1.7.  Надати Страховикові всі отримані письмові документи, листи і судові рішення;

7.1.8.  Надавати Страховикові на його вимогу інформацію і допомогу, яку Страховик вважає необхідною;

7.1.9.  Надати Страховикові (його представникові, сюрвейєрові) всі необхідні повноваження та можливості для проведення самостійного розслідування події, що може бути визнана страховим випадком;

7.1.10.  Здійснити дії, необхідні для реалізації прав вимоги до інших осіб, відповідальних за завдані збитки (крім Страхувальника);

7.1.11.  Направити письмову вимогу до осіб, відповідальних за завдані збитки, щодо визнання ними свого зобов’язання відшкодувати збитки, а також одержати від компетентних органів відповідні документи, у яких зазначена інформація про підстави пред’явлення претензії до цих осіб;

7.1.12.  Виконати всі формальності та здійснити дії, необхідні для документального закріплення та реалізації права вимоги до осіб, відповідальних за завдані збитки;

7.1.13.  Повідомити Страховикові всі відомості, передати йому всі документи і речові докази для реалізації прав вимоги до інших осіб, відповідальних за завдані збитки (якщо такі особи є).

7.2.  Взаємодія Сторін при заявлені, розгляді та врегулюванні претензій.

7.2.1.  Страхувальник або його представники не мають права без письмової згоди Страховика давати будь-які обіцянки, приймати та робити пропозиції про відшкодування збитків, здійснювати платежі, визнавати повністю або частково свою відповідальність;

7.2.2.  Страхувальник має право самостійно вести претензійні, арбітражні та судові справи;

7.2.3.  Для ведення претензійних, арбітражних та судових справ Страхувальник має право залучати сюрвейєрів, суб’єктів оцінної діяльності, адвокатів, а також звертатися до Страховика за консультаціями або передавати йому справи для їх безпосереднього ведення;

7.2.4.  На вимогу Страховика Страхувальник зобов’язаний надати йому повноваження вести від імені Страхувальника захист і представляти інтереси Страхувальника в судових і арбітражних органах, самостійно визначати порядок і процедуру врегулювання будь-яких претензій на власний розсуд;

7.2.5.  При отриманні від Страхувальника повідомлення про настання події, що може бути визнана страховим випадком, Страховик має право:

1)  запитувати та одержувати у Страхувальника необхідну інформацію та документи, що стосуються події, проводити спільно зі Страхувальником розслідування обставин події;

2)  на власний розсуд залучати або наймати від імені Страхувальника сюрвейєрів, суб’єктів оцінної діяльності, адвокатів та інших осіб для розслідування обставин події, заявленої Страхувальником як страховий випадок, та визначення розміру збитку;

3)  виступати від імені Страхувальника у судових і арбітражних інстанціях або перед заявниками претензії, про що сторони укладають письмову угоду;

4)  вести справи від імені Страхувальника щодо будь-якого позову стосовно відшкодування збитків і мати повну свободу дій у веденні справи або врегулюванні позову;

5)  надавати Страхувальникові розпорядження і рекомендації щодо зменшення розміру збитку та врегулювання претензій.

7.2.6.  Будь-які дії Страховика щодо врегулювання збитків, зазначені в пункті 7.2.5 цього Договору, не означають визнання ним своєї відповідальності або зобов’язань щодо виплати страхового відшкодування за страховим випадком;

7.2.7.  Якщо Страхувальник не сприяє або перешкоджає здійсненню прав Страховика при веденні претензійних, арбітражних і судових справ або не виконує розпоряджень і рекомендацій Страховика, останній має право відхилити вимогу Страхувальника щодо одержання страхового відшкодування або обмежити страхове відшкодування сумою, визначеною Страховиком до врегулювання.

8.  ПОРЯДОК ВРЕГУЛЮВАННЯ страхового випадку

8.1.  Крім заяви, для врегулювання страхового випадку Страхувальник зобов’язаний надати Страховикові достовірну інформацію і документальні докази, необхідні для підтвердження факту, причин та обставин настання страхового випадку та визначення розміру страхового відшкодування.

8.2.  Перелік основних документів, необхідних для врегулювання страхового випадку:

8.2.1.  Оригінал цього Договору;

8.2.2.  Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, зазначеного у додатку 1 до цього Договору, який брав участь у події;

8.2.3.  Посвідчення водія особи, яка під час події керувала транспортним засобом, зазначеним у додатку 1 до цього Договору, та документи, що підтверджують її право на керування цим транспортним засобом (довіреність на право керування, маршрутний і подорожній листи тощо);

8.2.4.  Документи, що підтверджують майновий інтерес одержувача страхового відшкодування;

8.2.5.  Документи, отримані від заявників претензії з обґрунтуванням вимог до Страхувальника:

1)  товарно-транспортні накладні, коносаменти або інші транспортні документи з відміткою вантажоодержувача або його представника про недостачу або пошкодження вантажу;

2)  фактури, рахунки, інвойси (комерційні рахунки);

3)  пакувальні відомості, пакувальні листи;

4)  митні декларації;

5)  акти огляду вантажу (аварійні сертифікати), акти (висновки), складені суб’єктами оцінної діяльності згідно з чинним законодавством України або акти огляду вантажу про виявлення недостачі або оцінення пошкоджень;

6)  претензійний лист сторони за договором перевезення (замовника перевезення, вантажовідправника або вантажоодержувача) Страхувальникові;

7)  розрахунок збитку, заявленого Страхувальникові стороною, що вимагає відшкодування;

8)  розрахунок вартості (калькуляцію) відновлювального ремонту, якщо пошкоджений вантаж підлягає подальшому використанню після ремонту;

8.2.6.  Комплект документів, одержання і надання яких залежно від характеру та обставин події є обов’язковими для Страхувальника:

1)  протокол Державтоінспекції у випадку дорожньо-транспортної пригоди;

2)  довідка органів внутрішніх справ, що підтверджує факт звернення в ці органи Страхувальника у випадку крадіжки вантажу або інших подій кримінального характеру під час перевезення, та підтвердження від правоохоронних органів про порушення кримінальної справи за фактом крадіжки або іншої події кримінального характеру;

3)  письмові пояснення про подію водія та осіб, причетних до події;

4)  показники тахографа за весь час перевезення;

5)  термограма, якщо вантаж перевозився в рефрижераторі;

6)  платіжні та банківські документи, що підтверджують розмір витрат і збитків, яких зазнав власник вантажу, Страхувальник або потерпілі треті особи внаслідок настання страхового випадку;

7)  документ, що підтверджує утилізацію пошкодженого (зіпсованого) вантажу, або документ, що підтверджує перехід права власності на вантаж від власника вантажу до Страхувальника;

8)  документи, що підтверджують витрати, зазнані Страхувальником із метою запобігання або зменшення розміру збитку та (або) захисту своїх інтересів у судових або арбітражних органах;

9)  копія листування з заявниками претензії;

10)  документи, що підтверджують факт оплати претензій Страхувальником;

11)  копії документів або листування, що підтверджують дотримання вимог цього Договору щодо документального закріплення права Страхувальника на пред’явлення вимоги до третіх осіб, винних у заподіянні шкоди;

8.2.7.  Документи, отримані від третіх осіб (потерпілих осіб) щодо відшкодування шкоди, заподіяної вантажем їхньому життю, здоров’ю та (або) майну:

1)  письмову вимогу потерпілої особи до Страхувальника про відшкодування завданих їй збитків (шкоди);

2)  при завданні збитків вантажем майну третіх осіб – розрахунок розміру завданого збитку (витрат, необхідних для відновлення пошкодженого майна);

3)  при заподіяні вантажем шкоди життю та (або) здоров’ю третіх осіб – вимоги потерпілих, всі документи, що підтверджують видатки потерпілих щодо відновлення стану здоров’я, або копію рішення судових органів щодо встановлення суми, що зобов’язаний сплатити Страхувальник за заподіяння шкоди життю та здоров’ю потерпілих осіб.

8.3.  Із врахуванням обставин конкретного страхового випадку Страховик має право вимагати, а Страхувальник повинен надати на вимогу Страховика також інші документи, що підтверджують причини та обставини настання страхового випадку, розмір зазнаних збитків.

8.4.  Документи, необхідні для здійснення виплати страхового відшкодування, надаються Страховикові у формі: оригіналів; нотаріально засвідчених копій; простих копій, за умови надання Страховикові можливості звірення копій цих документів з їх оригіналами.

8.5.  Якщо документи, необхідні для здійснення виплати страхового відшкодування, надані в неповному обсязі та (або) в неналежній формі, або оформлені з порушенням чинних норм (відсутні номер, дата, штамп, є виправлення тексту тощо), виплата страхового відшкодування не здійснюється до усунення (виправлення) цих недоліків. Про наявність таких невідповідностей, порушень Страховик повідомляє Страхувальника в письмовій формі протягом 10 (десяти) робочих днів з дати отримання таких документів.

8.6.  Якщо на вимогу Страхувальника витрати повинні бути відшкодовані Страховиком агентові чи представникові Страхувальника, який фактично оплатив претензію, необхідно надати документи, що підтверджують надання Страхувальником повноважень агентові (представникові) на врегулювання та оплату збитків.

8.7.  Страховик має право вимагати від Страхувальника надати документи, необхідні для встановлення факту, причин та обставин настання страхового випадку та розміру збитку, та інші документи, необхідні для здійснення виплати страхового відшкодування.

8.8.  Протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту отримання всіх необхідних документів для підтвердження факту настання, причин, обставин та наслідків страхового випадку та визначення розміру збитків Страховик:

8.8.1.  Складає страховий акт із визначенням розміру страхового відшкодування і в строк до 15 (п’ятнадцяти) робочих днів здійснює виплату, або

8.8.2.  Приймає обґрунтоване рішення про відмову здійснити виплату страхового відшкодування, або

8.8.3.  У разі об’єктивної необхідності вжити додаткових заходів із розслідування обставин страхового випадку призначає строк для проведення такого розслідування, після закінчення якого приймає одне з вищезазначених рішень.

8.9.  Страховик з обґрунтуванням причин письмово повідомляє Страхувальника та (або) потерпілу особу про прийняття рішення, передбаченого пунктами 8.8.2 та 8.8.3 цього Договору протягом 5 (п’яти) робочих днів.

8.10.  Страховик має право відстрочити прийняття рішення щодо визнання випадку страховим відповідно до умов пункту 8.8.3 цього Договору, якщо:

8.10.1  Неповністю з’ясовані обставини настання страхового випадку та розмір збитків — до з’ясування таких обставин, але в жодному разі на строк, що не перевищує 6 (шести) місяців з дня подання заяви про настання події, що має ознаки страхового випадку;

8.10.2  Обставини страхового випадку перебувають на розгляді суду — до одержання Страховиком рішення суду або ухвали про зупинення (закриття) судового провадження.

9.  ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ЗБИТКУ та СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ. порядок ЗДІЙСНЕННЯ виплати СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ

9.1.  При настанні страхового випадку Страховик визначає розмір страхового відшкодування відповідно до документів, наданих Страхувальником.

9.2.  У разі виникнення відповідальності за пошкодження або втрату вантажу страхове відшкодування розраховується на підставі вартості вантажу в місці і під час прийняття його до перевезення.

9.3.  Страховик виплачує страхове відшкодування у межах страхової суми (відповідних лімітів зобов’язань Страховика) з вирахуванням встановленої Договором франшизи.

9.4.  Виплата страхового відшкодування здійснюється Страхувальникові, якщо Страхувальник на письмову згоду Страховика самостійно врегулював вимоги, пред’явлені йому третіми особами, або за письмовою згодою Страхувальника одержувачеві страхового відшкодування.

9.5.  Розмір шкоди, заподіяної Страхувальником третій особі, визначається:

9.5.1.  При добровільному досудовому задоволенні претензії – за взаємною згодою між Страховиком, Страхувальником та потерпілою третьою особою виходячи з суми, визначеної згідно з чинним законодавством України на підставі документів, що підтверджують факт, обставини, розмір заподіяної шкоди внаслідок настання страхового випадку;

9.5.2.  Рішенням суду, що володіє компетенцією на території дії Договору, виходячи з суми, стягненої зі Страхувальника з урахуванням умов цього Договору.

9.6.  Виплата страхового відшкодування при заподіянні вантажем збитків майну третіх осіб (потерпілих осіб) внаслідок настання страхового випадку здійснюється одним з нижченаведених способів, або їх поєднанням:

9.6.3.  Шляхом виплати грошових коштів потерпілій особі, яка є одержувачем страхового відшкодування відповідно до умов цього Договору або Страхувальникові у разі сплати ним самостійно компенсації збитку (шкоди) потерпілій особі за попередньою письмовою згодою Страховика;

9.6.4.  Шляхом оплати третій особі – спеціалізованій ремонтній організації або торговельній організації вартості наданих послуг або вартості майна, аналогічного пошкодженому, на замовлення Страховика та відповідно до укладеного договору про проведення ремонтно-відновлювальних робіт пошкодженого майна потерпілої особи або про придбання майна, аналогічного пошкодженому або знищеному.

Ці виплати здійснюються у строки, погоджені із третіми особами, які надають запчастини (матеріали, інше майно), виконують роботи (надають послуги), продають товари, пов’язані з відновленням (заміненням) пошкодженого (знищеного) майна потерпілої особи.

9.7.  Якщо Страховик виплачує страхове відшкодування в результаті одного страхового випадку декільком потерпілим третім особам, загальний розмір страхового відшкодування не може перевищувати розмір страхової суми (ліміту зобов’язань Страховика), встановленої в Договорі для одного страхового випадку.

9.8.  Якщо розраховане відповідно до умов Договору страхове відшкодування потерпілим третім особам внаслідок однієї події перевищує страхову суму, встановлену Договором для одного страхового випадку, розмір страхового відшкодування кожній потерпілій третій особі зменшується пропорційно співвідношенню страхової суми та розрахованої величини страхового відшкодування для всіх потерпілих третіх осіб.

9.9.  Якщо в період дії Договору страхові випадки виникали неодноразово, з відповідного ліміту зобов’язань Страховика віднімаються суми раніше виплачених страхових відшкодувань.

9.10.  Якщо відповідальність за заподіяну шкоду несе не лише Страхувальник, а й інші особи, то Страховик відшкодовує в межах страхової суми, встановленої в Договорі, різницю між розміром заподіяної шкоди та сумою, яка підлягає стягненню з інших осіб, відповідальних за заподіяння шкоди.

9.11.  Страхувальник зобов’язаний повідомити Страховика про наявність осіб, відповідальних за заподіяння шкоди, та про суми відшкодування, що підлягають стягненню з них.

9.12.  Якщо Страховик виплатив страхове відшкодування до нього переходить у межах виплаченої ним суми право вимоги (регресу) до особи, відповідальної за настання страхового випадку (крім Страхувальника).

9.13.  Страхувальник зобов’язаний передати Страховикові всі наявні у нього документи та докази і дотриматися усіх формальностей, необхідних для реалізації Страховиком права регресу.

9.14.  Страхувальник зобов’язаний не допускати обмеження реалізації Страховиком права регресу. Якщо виявиться, що реалізація права регресу є неможлива або обмежена через навмисні дії Страхувальника, Страховик звільняється від зобов’язання виплатити страхове відшкодування, а якщо виплата вже здійснена, Страхувальник зобов’язаний повернути Страховикові отримане відшкодування протягом 5 (п’яти) робочих днів від дня відправлення Страхувальникові претензії Страховика.

9.15.  Якщо Страхувальник має чинний договір страхування також з іншою страховою компанією щодо предмета цього Договору, то при настанні страхового випадку страхове відшкодування розподіляється пропорційно співвідношенню страхових сум (лімітів зобов’язань), встановлених кожним страховиком, а Страховик виплачує страхове відшкодування лише в своїй частині зобов’язань.

9.16.  Страхувальник зобов’язаний повернути протягом 5 (п’яти) робочих днів Страховикові отримане страхове відшкодування (або його відповідну частину), якщо виявиться така обставина, що згідно з чинним законодавством України та (або) умовами цього Договору повністю або частково позбавляє Страхувальника права на отримання страхового відшкодування.

10.  ЗАГАЛЬНІ ВИКЛЮЧЕННЯ. обмеження страхування.
підстави для відмови у ЗДІЙСНЕННІ виплатИ
стРахового відшкодування

10.1.  За цим Договором виключається зі страхових випадків та не покривається страхуванням відповідальність Страхувальника, що настала внаслідок:

10.1.1.  Будь-якого характеру військових дій або військових заходів та їхніх наслідків, громадянської війни, народних заворушень, страйку, заколоту, революції, повстання, бунту, локауту, наказів військової влади або протизаконного присвоєння права віддавати накази, дій саботажників або осіб, які діють за дорученням або від імені політичних організацій, або тих, які взаємодіють з ними;

10.1.2.  Захоплення, конфіскації, примусового відчуження, реквізиції, арешту, пошкодження або знищення вантажу на вимогу військової або цивільної влади, або будь-якої спроби це зробити;

10.1.3.  Терористичних актів;

10.1.4.  Використання транспортних засобів представниками органів правопорядку;

10.1.5.  Будь-якого впливу атомної енергії, вибуху або радіоактивного забруднення, пов’язаних з будь-яким застосуванням атомної енергії або радіоактивних матеріалів;

10.1.6.  Навмисних, неправомірних дій або недбалості Страхувальника, його службовців, агентів або інших осіб, до послуг яких він звертався при перевезенні вантажу, стосовно порушення правил перевезення, зберігання або декларування вантажів.

У цьому Договорі під недбалістю розуміються такі дії або бездіяльність Страхувальника, його службовців, агентів або інших осіб, до послуг яких він звертався при перевезенні вантажу, негативні наслідки яких у вигляді претензій з боку власників вантажу, митних органів або третіх осіб можливо було або повинно було передбачити;

10.1.7.  Дії невідворотних та надзвичайних (форс-мажорних) обставин, уникнути яких Страхувальник (перевізник) не міг, і наслідкам яких не міг запобігти, діючи зі старанністю, необхідною для визнання його сумлінним перевізником, в тому числі стихійних явищ (удар блискавки, буря, ураган, шторм, вихор, буран, смерч, град, злива, незвичайні для даної місцевості атмосферні опади, мороз, повінь, паводок, вихід підґрунтових вод, торнадо, тайфун, цунамі, землетрус, селеві потоки, снігові обвали, зсув ґрунту, осідання ґрунту, гірські обвали, схід лавини, каменепад, виверження вулкану та інші стихійні явища);

10.1.8.  Прийняття міжнародних або місцевих законодавчих актів, положень, інструкцій тощо, що змінюють порядок ввезення, вивезення або транзиту вантажів, в тому числі таких, що вимагають сертифікації якості, і набули чинності після прийняття Страхувальником вантажу до перевезення;

10.1.9.  Порушення водієм Страхувальника вимог замовника перевезення щодо виконання митних формальностей, правил перевезення, збереження або декларування вантажів;

10.1.10.  Невідповідного упакування або закупорення та відправлення вантажу в пошкодженому стані;

10.1.11.  Недостачі вантажу при цілісності зовнішнього упакування та пломб відправника вантажу і митних органів;

10.1.12.  Заподіяння шкоди вантажем співробітникам Страхувальника;

10.1.13.  Експлуатації технічно несправних або конструктивно перероблених на власний розсуд транспортних засобів;

10.1.14.  Дій або недогляду замовника перевезення, вантажовідправника, вантажоодержувача або виконання Страхувальником їхніх інструкцій, наданих не внаслідок дій або недогляду перевізника (експедитора);

10.1.15.  Неправильних або неповних інструкцій або розпоряджень правомірної за договором перевезення особи (замовник перевезення, вантажовідправник, вантажоодержувач), щодо умов перевезення (необхідний температурний режим, вологість, методи кріплення тощо) і пунктів призначення;

10.1.16.  Використання відкритих безтентових транспортних засобів, якщо таке використання не було погоджене і чітко зазначене в заявці на перевезення, вантажній накладній або інших письмових інструкціях;

10.1.17.  Відсутності чи дефектів упаковки у випадках, коли вантажі, що перевозяться без упаковки або без належної упаковки, за своєю природою піддаються псуванню чи пошкодженню;

10.1.18.  Оброблення, навантаження, складування або вивантаження вантажу вантажовідправником, вантажоодержувачем, або особами, які діють від імені вантажовідправника або вантажоодержувача;

10.1.19.  Невірного розміщення і недостатнього закріплення вантажу;

10.1.20.  Природних властивостей деяких вантажів, внаслідок чого вони піддаються повній або частковій втраті чи пошкодженню, зокрема, внаслідок поломки, корозії, гниття, раптового гниття, самозаймання, усушки, утрушування, нормального витоку, дії молі чи шкідників, нападу паразитів і гризунів, змінення субстанції вантажу в результаті дії біологічних чинників (бактерії, грибки, мікроби);

10.1.21.  Прихованих дефектів вантажу;

10.1.22.  Недостатності або неадекватності маркування чи нумерації вантажних місць;

10.1.23.  Перевезення живих тварин;

10.1.24.  Недотримання заходів безпеки при перевезенні небезпечних вантажів, якщо такі були зазначені у вантажній накладній;

10.1.25.  Пошкодження трейлерів, крім тих, що перевозяться на транспортному засобі за винагороду або за наймом;

10.1.26.  Пошкодження вантажу, що буксирується не на трейлері;

10.1.27.  Пошкодження обстановки, меблів або інших вантажів, що перевозяться при переїзді в інше приміщення, виробничий комплекс або при зміненні житла;

10.1.28.  Пошкодження вантажу, що знаходиться на складі з метою передпродажного зберігання або дистрибуції;

10.1.29.  Встановлення карантинних обмежень щодо ввезення вантажу;

10.1.30.  Втрати Страхувальником ринку, прибутку, або будь-які втрати, що є наслідком цього;

10.1.31.  Завдання шкоди навколишньому середовищу (екологічна шкода);

10.1.32.  Перебування водіїв перевізника в стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп’яніння;

10.1.33.  Інших подій та обставин, передбачених законодавством, згідно з яким здійснюється перевезення.

10.2.  Страховик не відшкодовує моральний (немайновий) збиток (шкоду), непрямі збитки та недоотримані прибутки, штрафні санкції, передбачені умовами договору перевезення, витрати на довічне утримання та збитки, не підтверджені документально.

10.3.  Страховик не відшкодовує збитки, завдані внаслідок:

10.3.1.  Виконання субпідрядником Страхувальника умов договору перевезення;

10.3.2.  Під час збереження вантажу на митно-ліцензійному складі;

10.3.3.  Перевезення вантажу з оголошеною вартістю;

10.3.4.  Перевезення транспортним засобом, що був несправний з причини дії або недогляду особи, у якої був найнятий транспортний засіб, або службовців і агентів останньої;

10.3.5.  Псування або знецінювання вантажу внаслідок дії зовнішніх фізичних чинників, крім випадків, коли таке псування або знецінення викликані вогнем, крадіжкою, або є прямим наслідком зіткнення або перекидання транспортного засобу;

10.3.6.  Властивостей небезпечних вантажів.

10.4.  Не покривається цим Договором відповідальність перевізника при перевезенні таких вантажів:

10.4.1.  Контрабандних вантажів і предметів незаконної торгівлі;

10.4.2.  Вантажів, щодо яких установлений спеціальний режим обігу;

10.4.3.  Коштовних (цінних) вантажів, зокрема:

1)  злитків дорогоцінних металів і виробів з них;

2)  дорогоцінних каменів і коштовних ювелірних виробів;

3)  банкнот і монет;

4)  облігацій, платіжних засобів або інших цінних паперів;

5)  паспортів та інших документів, що засвідчують особу;

6)  витворів мистецтва;

7)  предметів антикваріату;

8)  племінних тварин;

9)  небіжчиків;

10)  вантажів, що перевозяться відповідно до будь-якої міжнародної поштової конвенції.

10.5.  Не покривається за цим Договором відповідальність Страхувальника за такими подіями:

10.5.1.  Події, коли з будь-якої причини право власності на вантаж переходить до Страхувальника;

10.5.2.  Претензії щодо крадіжки вантажу з будь-якого транспортного засобу, залишеного на паркування без нагляду в місці, що не є безпечним місцем паркування;

10.5.3.  Пошкодження вантажу та інші збитки або витрати, що викликані або є наслідком невиконання Страхувальником дій, невикористання можливостей, що могли б запобігти пошкодженню чи втраті вантажу або зменшити розмір збитків.

10.6.  Не покривається за цим Договором відповідальність перевізника, що виникає внаслідок подій, зазначених в нижченаведених застереженнях (додаткових умовах) (не обмежуючись наведеним переліком застережень (додаткових умов)):

10.6.1.  Застереження про перевезення рефрижераторних вантажів – цим Договором не покривається відповідальність Страхувальника за пошкодження та (або) загибель вантажів, що вимагають спеціального температурного режиму перевезення, що настала внаслідок:

1)  експлуатації технічно несправного або конструктивно переробленого на власний розсуд рефрижераторного устаткування;

2)  використання рефрижераторних установок, технічний стан яких завідомо не відповідає вимогам безпечного перевезення та зберігання вантажів;

3)  навмисних дії або недбалості Страхувальника або його службовців стосовно вимог з дотримання необхідного температурного режиму перевезення вантажів.

10.5.  Підставами для відмови Страховика здійснити виплату страхового відшкодування є:

10.5.1.  Навмисні дії Страхувальника, його службовців, представників або осіб, які діяли за його дорученням, спрямовані на настання страхового випадку. Зазначена норма не поширюється на дії, пов’язані з виконанням ними громадянського чи службового обов’язку, у стані необхідної оборони (без перевищення її меж) або захисту майна, життя, здоров’я, честі, гідності та ділової репутації. Кваліфікація дій Страхувальника та інших зазначених у цьому пункті осіб встановлюється згідно з чинним законодавством України;

10.5.2.  Вчинення водієм Страхувальника – громадянином умисного злочину, що призвів до настання страхового випадку. Ця підстава стосується службовців Страхувальника або осіб, які діяли за його дорученням;

10.5.3.  Подання Страхувальником свідомо неправдивих відомостей про предмет цього Договору або про факт настання страхового випадку;

10.5.4.  Отримання Страхувальником повного відшкодування збитків від особи, винної у їх завданні, або іншої особи. Якщо збиток відшкодовано частково, виплата страхового відшкодування здійснюється з вирахуванням суми, отриманої від зазначених осіб як компенсація завданого збитку;

10.5.5.  Неповідомлення Страхувальником без поважних на це причин про настання страхового випадку в обумовлений Договором строк або створення Страховикові перешкод у визначенні обставин, характеру та розміру збитків;

10.5.6.  Неповідомлення без поважних причин про настання події, яка може бути визнана страховим випадком, компетентним державним органам, та (або) якщо факт повідомлення не підтверджується відповідними компетентними державними органами;

10.5.7.  Відсутність належних доказів причин і обставин настання страхового випадку, на які посилається Страхувальник, а також випадки, коли одержати такі докази стало неможливим внаслідок несвоєчасного повідомлення Страховика про страховий випадок;

10.5.8.  Невиконання Страхувальником або його службовцями умов і зобов’язань, визначених Договором, а також інструкцій Страховика, якщо такі були надані, що призвело до настання страхового випадку;

10.5.9.  Невиконання Страхувальником протягом погодженого зі Страховиком строку письмових рекомендацій Страховика щодо усунення обставин, що підвищують ступінь страхового ризику, про необхідність усунення яких Страховик повідомляв Страхувальника, якщо це призвело до настання страхового випадку;

10.5.10.  Настання страхового випадку внаслідок причин, що є обмеженням та виключенням згідно з умовами цього Договору;

10.5.11.  Виникнення збитків до початку дії цього Договору, але виявлення таких збитків після його початку;

10.5.12.  Інші випадки, передбачені законом.

10.6.  Несвоєчасне звернення Страхувальника до Страховика з інформацією про змінення ступеня страхового ризику звільняє Страховика від зобов’язання виплатити страхове відшкодування за страховими випадками, що сталися в період з дати настання зазначеного змінення (включно) до дати фактичного отримання Страховиком такого звернення (включно).

10.7.  Якщо Страхувальник відмовиться від права одержання відшкодування збитку від осіб, відповідальних за їх завдання, або реалізація прав вимоги Страховиком виявиться з вини Страхувальника неможливою (пропущення строків заяви претензії до винних осіб, неподання Страхувальником необхідних документів тощо), Страховик має право відмовитися здійснити виплату страхового відшкодування частково або повністю.

10.8.  У разі надання Страхувальником будь-якої претензії, частково або повністю сфальсифікованої, або використання будь-яких шахрайських засобів Страхувальником або іншою особою, яка діє на його користь, з метою одержання відшкодування за Договором або якщо будь-який збиток за Договором завданий навмисними діями або за домовленістю зі Страхувальником або його родичами, Страховик має право відмовитися здійснити виплату страхового відшкодування, вимагати відшкодування зазнаних витрат і достроково припинити дію Договору в односторонньому порядку без повідомлення про свій намір за 30 (тридцять) днів.

10.9.  Страховик має право зменшити страхове відшкодування за наявності таких дій Страхувальника та (або) Вигодонабувача:

10.10.  Не вжиті необхідні й доцільні заходи для запобігання та зменшення розміру збитків, завданих внаслідок настання страхового випадку, порятунку або збереження вантажу після настання страхового випадку, усунення причин, що сприяють виникненню додаткового збитку;

10.11.  Не повідомлено Страховика про подвійне страхування відповідальності перевізника.

11.  УМОВИ ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ

11.1.  Дія цього Договору припиняється та Договір втрачає чинність за взаємною згодою Сторін, а також у разі:

11.1.1.  Закінчення строку його дії;

11.1.2.  Виконання Страховиком зобов’язань перед Страхувальником у повному обсязі;

11.1.3.  В інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

11.2.  Кожна зі Сторін цього Договору має право достроково припинити дію Договору без розголошення причин. Про намір достроково припинити дію цього Договору будь-яка Сторона зобов’язана письмово повідомити іншу Сторону не пізніше як за 15 (п’ятнадцять) днів до дати припинення дії цього Договору.

11.3.  У разі дострокового припинення дії цього Договору на вимогу Страхувальника Страховик повертає йому сплачені страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії цього Договору, із вирахуванням нормативних витрат на ведення справи в розмірі 30 % страхових платежів та фактичних виплат страхового відшкодування, здійснених за цим Договором. Якщо вимога Страхувальника обумовлена порушенням Страховиком умов цього Договору, то Страховик повертає сплачені ним страхові платежі повністю.

11.4.  При достроковому припиненні дії цього Договору на вимогу Страховика, Страхувальникові повертаються повністю сплачені ним страхові платежі. Якщо вимога Страховика зумовлена невиконанням Страхувальником умов Договору, то Страховик повертає Страхувальникові сплачені страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії цього Договору з вирахуванням витрат на ведення справи в розмірі 30 % страхових платежів та фактичних виплат страхового відшкодування, здійснених за цим Договором.

12.  ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

12.1.  Спори, що випливають із виконання умов цього Договору, вирішуються в порядку, встановленому Правилами та чинним законодавством України.

12.2.  При виникненні спорів з причин та розміру збитку, завданого третій особі, кожна зі Сторін має право вимагати проведення експертизи. Експертиза проводиться за рахунок Сторони, що вимагає її проведення.

12.3.  Якщо експертиза проводилася за рахунок Страхувальника, і результати експертизи були визнані Страховиком, то останній відшкодовує Страхувальникові зазначені витрати. При цьому загальний розмір страхового відшкодування не може перевищувати розмір страхової суми за цим Договором на момент настання страхового випадку.

12.4.  У випадку невиконання або неналежного виконання умов цього Договору, Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

13.  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

13.1.  Цей Договір складений і підписаний у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу. Один примірник знаходиться у Страховика, другий – у Страхувальника.

13.2.  Після підписання цього Договору всі попередні письмові й усні домовленості втрачають силу, якщо на них немає посилання в цьому Договорі.

13.3.  Будь-яка домовленість між Сторонами, що створює нові зобов’язання, повинна бути письмово підтверджена Сторонами у вигляді додаткової угоди до цього Договору.

13.4.  Всі додатки до цього Договору є його невід’ємною частиною.

13.5.  Страхувальник підтверджує, що з Правилами страхування ознайомлений.

13.6.  Невід’ємними додатками до цього Договору є :

13.6.1.  Додаток 1. Перелік транспортних засобів.

13.6.2.  Додаток 2. Заява про страхування відповідальності автомобільного перевізника.

14.  РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

Страховик ЗАТ «Страховка»

адреса:________________________________________

банківські реквізити:____________________________

______________________________________________

код ЄДРПОУ: _________________________________

телефон: 8-800-301-0-301,

факс:_________________

штамп

____________/___________________________/

підпис ПІБ

Код представника Страховика ‌‌//

Код консультанта //

 

Страхувальника

адреса:______________________________________

банківські реквізити:__________________________

____________________________________________

код ЄДРПОУ: _______________________________

телефон:____________________

факс:_______________________

____________/______________________/

підпис ПІБ

Запись опубликована в рубрике Документы по страхованию. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *