04 | 04 | 2020
Экономика
Литература

Інструкція щодо заповнення договорів добровільного страхування будівельно-монтажних ризиків

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

Додаток 6

до Програми добровільного страхування будівельно-монтажних ризиків

ІНСТРУКЦІЯ щодо заповнення договорів добровільного страхування будівельно-монтажних ризиків

Ця інструкція встановлює єдиний порядок заповнення полів бланка договору добровільного комплексного страхування будівельно-монтажних ризиків (далі – Договір).

Договір страхування укладається на підставі письмової заяви Страхувальника, за формою наданою Страховиком.

Договір оформлюється на комп’ютері та роздруковується в двох екземплярах. Перший примірник (оригінал) видається Страхувальникові, а другий (копія) зберігається у Страховика.

Договір повинен бути підписаний уповноваженою особою Страхувальника або уповноваженою особою, що діє від імені Страхувальника. Підпис повинен бути розшифрований із вказівкою ПІБ і посадою особи, що підписала, а також найменування, номера й дати документа, що підтверджує його повноваження. Якщо Договір підписаний уповноваженою особою, що діє від імені Страхувальника, необхідно вимагати надання доручення, що підтверджує його повноваження, а також документа, що засвідчує його особистість. Номери й дати доручень повинні бути зазначені в розшифровці підписів, а копія доручення додана до договору страхування.

Відступ від типової форми Договору (додавання, виключення або зміна розділів і формулювань) не допускається. Повноваження на внесення змін та доповнень до типових форм Договорів має лише андеррайтер.

Усі пункти та підпункти Договору мають бути заповнені. Незаповнені рядки мають бути прокреслені.

Оформлення проводиться уважно, акуратно, із заповненням усіх полів, передбачених формою Договору. Виправлення, внесенні в текст Договору від руки, повинні бути в обов’язковому порядку завірені підписом особи, яка внесла виправлення, та печаткою Страховика.

При підготовці договору необхідно виключити секції, що не відносяться до обраного Страхувальником покриття або застереження, які виділені кольорам.

Договір заповнюється українською мовою.

Порядок кодування форми Договору, продукту, агента, каналу продажу встановлюється відповідними документами Департаменту операційної діяльності Товариства.

Наприклад: БМ/0000004 /

1

0

0

1

/

0

7

Далі зазначається місце та дата укладання Договору.

Наприклад: м. Київ «25» липня 2007 р.

У Договорі повинні бути заповнені наступні розділи:

-  Страховик;

-  Страхувальник;

-  Загальні положення Договору;

-  Вигодонабувач;

-  Предмет Договору, страховий випадок, страхові суми, тарифи, платежі, франшиза за добровільним страхуванням будівельно-монтажних робіт;

-  Предмет Договору, страховий випадок, страхові суми, ліміти відповідальності, тарифи, платежі, франшиза за добровільним страхуванням відповідальності перед третіми особами;

-  Загальний страховий платіж. Порядок сплати страхового платежу;

-  Строк та місце дії Договору;

-  Адреси, банківські реквізити та підписи Сторін.

§  У розділі СТРАХОВИК

В ОСОБІ - зазначається посада, прізвище, ім'я та по батькові уповноваженої особи Страховика;

ЯКИЙ (ЯКА) ДІЄ НА ПІДСТАВІ – слід зазначити, на підставі якого юридичного документа (найменування, номер, дата) уповноважена особа Страховика має право підпису (Статут, доручення й т. п.).

§  У розділі СТРАХУВАЛЬНИК зазначається повне найменування організації (юридичної особи). Якщо Страхувальником є фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності, то вказується «Суб'єкт підприємницької діяльності –фізична особа ПІБ» або «Фізична особа - підприємець ПІБ» (відповідно свідоцтва про реєстрацію). Використання абревіатур і скорочень не допускається.

Наприклад: «Суб'єкт підприємницької діяльності –фізична особа Іванов Іван Іванович» або «Фізична особа - підприємець Іванов Іван Іванович».

В ОСОБІ – зазначається посада, прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої особи Страхувальника;

ЯКИЙ (ЯКА) ДІЄ НА ПІДСТАВІ – слід зазначити, на підставі якого юридичного документа (найменування, номер, дата) уповноважена особа Страхувальника має право підпису (Статут, доручення, свідоцтво про реєстрацію й т. п.).

§  У розділі Загальні положення Договору

За цим Договором застрахованими є будівельно-монтажні роботи з будівництва (монтажу, реконструкції) ___________________________________ - слід зазначити конкретні будівельно-монтажні роботи, що здійснюються, а також номер Договору будівельного підряду та дату його укладання.

§  У розділі ВИГОДОНАБУВАЧ

За добровільним страхуванням будівельно-монтажних робіт Вигодонабувачем за цим Договором є - слід зазначити Вигодонабувача, для юридичної особи зазначається повне найменування, адреса, телефон, код ЄДРПОУ, для фізичної особи – ПІБ, дата народження, адреса, телефон.

§  У розділі Предмет Договору, страховий випадок, страхові суми, тарифи, платежі, франшиза за добровільним страхуванням будівельно-монтажних робіт

в графі ЗАСТРАХОВАНІ ОБ’ЄКТИ обираються необхідні об’єкти, при цьому не потрібні рядки видаляються;

 

В графі База визначення страхової суми – зазначається вид дійсної вартості, на підставі якої визначається страхова сума ( балансова, оцінена, відновлювальна з урахуванням зносу тощо);

Увага! При цьому в п. 5.3 видаляються не уживані підпункти.

Наприклад: якщо страхування об’єкту будівельно-монтажних робіт та застрахованого майна здійснюється, і страхова сума розраховується, ґрунтуючись на дійсній вартості, визначеній на підставі балансової вартості, тоді всі інші, не задіяні підпункти пункту 5.3 видаляються.

 

-  В графі СТРАХОВА СУМА, грн – зазначається страхова сума, числом з двома знаками після коми, по кожному застрахованому об’єкту;

-  В графі Безумовна франшиза – зазначається безумовна франшиза у відсотковому (%) або абсолютному (грн) значенні до другого знака після коми;

-  В графі Страховий тариф, % - зазначається тарифна ставка (у відсотках до другого знака після коми) по кожному застрахованому об’єкту;

-  В графі Страховий платіж, грн - зазначається страховий платіж по кожному застрахованому об’єкту, який розраховується як добуток страхової суми по кожному застрахованому об’єкту на страховий тариф по кожному застрахованому об’єкту. Страховий платіж зазначається числом з двома знаками після коми.

-  У рядку разом – зазначається числом з двома знаками після коми загальна страхова сума (розрахована шляхом додавання страхових сум по кожному застрахованому об’єкту) і загальний страховий платіж (розрахований шляхом додавання страхових платежів по кожному застрахованому об’єкту) за Договором.

-  У рядку За добровільним страхуванням будівельно-монтажних робіт загальна страхова сума становить - зазначається загальна страхова сума за добровільним страхуванням будівельно-монтажних робіт (вже розрахована в таблиці, у рядку РАЗОМ). Страхова сума зазначається цифрами та прописом.

-  У рядку За добровільним страхуванням будівельно-монтажних робіт загальний страховий платіж становить - зазначається загальний страховий платіж за добровільним страхуванням будівельно-монтажних робіт (вже розрахований в таблиці, у рядку РАЗОМ). Страховий платіж зазначається цифрами та прописом.

Увага! В пункті 5.8 обираються страхові ризики, а непотрібні підпункти пункту 5.8 видаляються. Відповідно підлягають видаленню визначення страхових ризиків, що зазначені в пунктах 9.1.1 – 9.1.7 Договору.

 

§  У розділі добровільне страхування відповідальності перед третіми особами: Предмет Договору, страховий випадок, страхові суми, ліміти відповідальності, тарифи, платежі, франшиза

У рядкуЗагальна страхова сума (агрегатний ліміт відповідальності) за добровільним страхуванням відповідальності перед третіми особами - зазначається загальна страхова сума за добровільним страхуванням відповідальності перед третіми особами(цифрами та прописом);

-  У рядку ЛІМІТ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ОДНИМ СТРАХОВИМ ВИПАДКОМ СТАНОВИТЬ – зазначається ліміт відповідальності за одним страховим випадком (цифрами та прописом);

-  У рядку Ліміт відповідальності Страховика за шкоду, заподіяну життю та здоров’ю третіх осіб становить - зазначається ліміт відповідальності Страховика за шкоду, заподіяну життю та здоров’ю третіх осіб (цифрами та прописом);

-  У рядку в т. ч. ліміт відповідальності Страховика за шкоду, заподіяну життю та (або) здоров’ю однієї третьої особи становить - зазначається ліміт відповідальності Страховика за шкоду, заподіяну життю та (або) здоров’ю однієї третьої особи (цифрами та прописом);

-  У рядку Ліміт відповідальності Страховика за шкоду, заподіяну майну третіх осіб становить - зазначається ліміт відповідальності Страховика за шкоду, заподіяну майну третіх осіб (цифрами та прописом);

-  У рядку в т. ч. ліміт відповідальності Страховика за шкоду, заподіяну майну однієї третьої особи становить - зазначається ліміт відповідальності Страховика за шкоду, заподіяну майну однієї третьої особи (цифрами та прописом);

-  У рядку Ліміт відповідальності Страховика щодо відшкодування претензійних витрат становить - зазначається ліміт відповідальності Страховика щодо відшкодування претензійних витрат (цифрами та прописом);

У рядку Ліміт відповідальності Страховика щодо відшкодування витрат, понесених Страхувальником з метою запобігання або зменшення розміру збитків, становить - зазначається ліміт відповідальності Страховика щодо відшкодування витрат, понесених Страхувальником з метою запобігання або зменшення розміру збитків (цифрами та прописом);

У рядку Ліміт відповідальності Страховика щодо відшкодування витрат, понесених Страхувальником з метою з’ясування обставин, причин настання страхового випадку і розміру шкоди, становить - зазначається ліміт відповідальності Страховика щодо відшкодування витрат, понесених Страхувальником з метою з’ясування обставин, причин настання страхового випадку і розміру шкоди (цифрами та прописом).

-  У рядку БЕЗУМОВНА ФРАНШИЗА СТАНОВИТЬ _________ – вказується безумовна франшиза в процентному (%) або абсолютному (у грн) значенні до другого знака після коми і вираховується з суми страхового відшкодування за кожним та будь-яким страховим випадком, крім випадків відшкодування шкоди, заподіяної життю та (або) здоров’ю третіх осіб.

-  У рядку СТРАХОВИЙ ТАРИФ – вказується тарифна ставка (у відсотках до другого знака після коми).

У рядку Страховий платіж за добровільним страхуванням відповідальності перед третіми особами становить – зазначається загальний страховий платіж за добровільним страхуванням відповідальності перед третіми особами, який розраховується як добуток загальної страхової суми за добровільним страхуванням відповідальності перед третіми особами на страховий тариф. Страховий платіж зазначається числом з двома знаками після коми. Страховий платіж зазначається цифрами та прописом.

§  У розділі Загальний страховий платіж. Порядок сплати страхового платежу

Загальна сума страхового платежу за цим Договором становить – зазначається загальна сума страхового платежу за Договором, яка розраховується шляхом додавання загальної суми страхового платежу за добровільним страхуванням будівельно-монтажних робіт та загальної суми страхового платежу за добровільним страхуванням відповідальності перед третіми особами. Страховий платіж зазначається числом з двома знаками після коми. Страховий платіж зазначається цифрами та прописом.

Залежно від порядку сплати Страхувальником страхового платежу:

-  при одноразовій оплаті – в пункті 7.2 Договору, зазначається конкретний термін сплати страхового платежу, при цьому пункт 7.3 видаляється;

-  при сплаті страхового платежу частинами – в пункті 7.3 Договору Страховий платіж підлягає оплаті безготівковим перерахуванням на поточний рахунок Страховика згідно з виставленим рахунком на оплату та сплачується ____________ частинами – зазначаються умови сплати страхового платежу (двома, трьома або чотирма частинами) та дати внесення страхового платежу (його частин) та їх розмір. При цьому пункт 7.2 відповідно видаляється і пункт 7.3 становиться пунктом 7.2.

§  У розділі Строк і місце дії Договору

-  У рядку ЦЕЙ ДОГОВІР УКЛАДАЄТЬСЯ НА СТРОК І ДІЄ (ВКЛЮЧНО) – зазначається термін дії Договору - кількість днів (місяців), з 00 ч. 00 хв «____» ________ 200_ г. по 24 ч. 00 хв. «____» __________ 200_ г.

-  ТЕРИТОРІЯ ДІЇ ДОГОВОРУ – зазначається конкретне місце розташування будівельного майданчика. Наприклад: Україна, м. Київ, вул. Гашика 4.

§  У розділі АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ Й ПІДПИСИ СТОРІН

У розділі Страхувальник зазначається повне найменування організації (юридичної особи) або «Суб'єкт підприємницької діяльності - фізичної особи ПІБ» (використання абревіатур і скорочень не допускається).

- у рядках ЮРИДИЧНА АДРЕСА / ФАКТИЧНА АДРЕСА для Страховика й Страхувальника зазначається повна юридична адреса. У тому випадку якщо юридична адреса не збігається з фактичною адресою Страховика/ Страхувальника, у рядку ФАКТИЧНА АДРЕСА вказується фактична адреса Страховика/ Страхувальника;

- у рядку ТЕЛЕФОН/ФАКС - зазначається номер телефону, факсу Страховика/ Страхувальника;

- у рядку БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ для Страховика / Страхувальника – зазначається п/р, банк, МФО, ЕДРПОУ / ідентифікаційний номер (для Страхувальника – фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності). Для Страховика можлива вказівка поточних реквізитів СК «ПРОВІДНА» у регіоні за допомогою штампа.

Співробітник, який був вказаний у рядку „в особі”, підписує договір страхування. Договори, за якими перевищується ліміт агента, підписують директор філії, директор ЦПОК. Агенти, яким довіреність не видається, не мають права підписувати Договір страхування та ставити на свій підпис печатку „для договорів”. В цьому разі агент ставить підпис біля рядка „Код представника Страховика”, а Договір підписує особа, яка має довіреність (директор філії, директор ЦПОК).

Строки „код представника Страховика” та „код консультанта” заповнюються відповідно до Порядку формування коду договорів страхування (полісів), що діє в Компанії на дату укладання договору страхування.

 


Інструкція щодо заповнення договорів добровільного страхування будівельно-монтажних ризиків - 5.0 out of 5 based on 1 vote