Правила добровільного страхування водного транспорту

ПРАВИЛА ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ

(МОРСЬКОГО ВНУТРІШНЬОГО ТА ІНШИХ ВИДІВ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ)

№ 20801

від 31 жовтня 2006 р.

Дата реєстрації Правил страхування в Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг України:

13 березня 2007 р.

Номер реєстрації:

0870890

м. Київ

ЗМІСТ

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ.. 2

Заявка на просчет работы по бухучету, экономике, маркетингу
 • Тип работы
 • Часть диплома
 • Дипломная работа
 • Курсовая работа
 • Контрольная работа
 • Решение задач
 • Реферат
 • Научно - исследовательская работа
 • Отчет по практике
 • Ответы на билеты
 • Тест/экзамен online
 • Монография
 • Эссе
 • Доклад
 • Компьютерный набор текста
 • Компьютерный чертеж
 • Рецензия
 • Перевод
 • Репетитор
 • Бизнес-план
 • Конспекты
 • Проверка качества
 • Единоразовая консультация
 • Аспирантский реферат
 • Магистерская работа
 • Научная статья
 • Научный труд
 • Техническая редакция текста
 • Чертеж от руки
 • Диаграммы, таблицы
 • Презентация к защите
 • Тезисный план
 • Речь к диплому
 • Доработка заказа клиента
 • Отзыв на диплом
 • Публикация статьи в ВАК
 • Публикация статьи в Scopus
 • Дипломная работа MBA
 • Повышение оригинальности
 • Копирайтинг
 • Другое
 • Шрифт, pt
 • 12 pt
 • 14 pt
 • Другой
Прикрепить файл
Узнать стоимость

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.. 2

3. ОБ’ЄКТ СТРАХУВАННЯ.. 2

4. СТРАХОВІ РИЗИКИ.. 2

5. ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ. ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ.. 2

6. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ СУМ. СТРАХОВІ ТАРИФИ. ФРАНШИЗА.. 2

7. СТРОК ТА МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАНННЯ.. 2

8. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ.. 2

9. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН.. 2

10. ДІЇ СТРАХУВАЛЬНИКА В РАЗІ НАСТАННЯ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ.. 2

11. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ ТА РОЗМІР ЗБИТКІВ.. 2

12. ПОРЯДОК І УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ ВИПЛАТИ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ.. 2

13. СТРОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ЗДІЙСНЕННЯ АБО ВІДМОВУ В ЗДІЙСНЕННІ ВИПЛАТИ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАНННЯ.. 2

14. ПРИЧИНИ ВІДМОВИ У ВИПЛАТІ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ.. 2

15. УМОВИ ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ.. 2

16. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ.. 2

17. ЗВІЛЬНЕННЯ СТОРІН ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 2

18. ОСОБЛИВІ УМОВИ.. 2

Додаток 1. 2

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. Терміни та вирази, що використовуються в цих Правилах страхування, мають такі значення:

Аварія загальна

збитки, яких зазнано внаслідок зроблених навмисно і розумно надзвичайних витрат або пожертвувань з метою врятування судна, фрахту і вантажу, що перевозиться на судні, від загальної для них небезпеки.
 Загальна аварія розподіляється між судном, фрахтом і вантажем пропорційно їх вартості.

Аварія окрема

(не загальна)

збитки, які не відповідають ознакам загальної аварії або такі, що до неї не прирівнюються.

Абандон

відмова Страхувальника від своїх прав на застраховане майно (судно, вантаж) на користь Страховика з метою отримання від нього повної страхової суми.

Аварійна морська подія (аварія)

подія, що виникла в результаті експлуатації судна чи у зв’язку з нею, яка спричинила, або могла спричинити людські жертви, або заподіяти шкоду здоров’ю людей, пошкодження, загибель судна або майна, або втрату його морехідного стану, а також забруднення навколишнього природного середовища.

Балансова вартість

вартість об’єкта майна, зазначена в бухгалтерських (балансових) документах підприємства: залишкова балансова вартість (з урахуванням зносу) або первісна балансова вартість (без урахування зносу).

Баратрія

будь – які навмисні дії капітана або екіпажу судна щодо завдання збитків його власнику або фрахтувальнику.

Вигодонабувач

особа, яка може зазнати збитків внаслідок страхового випадку, і в зв’язку з цим має оснований на законі, іншому правовому акті або договорі інтерес в збереженні застрахованого майна, та яка призначена Страхувальником у договорі страхування як особа, яка має право отримати страхове відшкодування при настанні страхового випадку.

Дійсна (ринкова) вартість

вартість об’єкта майна, яка встановлюється за цінами і тарифами, що діють на дату оцінки вартості (наприклад, на момент укладення договору страхування або на момент беспосередньо перед настанням страхової події).

Дійсною (ринковою) вартістю вважається вартість майна в місці його перебування на дату оцінки вартості, яка визначається виходячи з витрат, необхідних для оплати вартості відновлювального ремонту пошкодженого майна до початкового стану з урахуванням зносу застрахованого майна або придбання нового майна, повністю аналогічного втраченому.

Дійсна (ринкова) вартість майна (його складових) — вартість, за яку можливе відчуження майна (його складових) на ринку подібного майна (його складових) на дату оцінки вартості за угодою, укладеною між покупцем та продавцем, після проведення відповідного дослідження ринку подібного майна за умови, що кожна з сторін діяла зі знанням справи, розсудливо і без примусу.

Дійсна (ринкова) вартість може визначатися на підставі таких документів: акту (висновку) товарознавчого дослідження (експертизи), договору купівлі-продажу, каталогу офіційного дилера або інших офіційних каталогів та документів, що містять інформацію про вартість аналогічного майна в даному регіоні.

Диспаша

розрахунок збитків за загальною аварією та їх розподілення між учасниками події відповідно до вартості судна, вантажу та фрахту.

Дисбурсментські витрати

витрати судна, що здійснюються під час його знаходження в порту, включаючи всі види портових зборів, послуги буксирів, постачання продовольства та інші.

Елiнг

пристрiй, що застосовується для пiдйому та спуску судна при ремонтi.

Конструктивна повна загибель

стан застрахованого майна (судна або вантажу), коли його рятування неможливе або коли його відновлення або ремонт вимагає видатків, які перевищують його варість або економічну доцільність (звичайно більше 70% від вартості майна).

Маломірне судно

самохідне судно з головними двигунами потужністю менш як 55 кВт і несамохідні судна та вітрильні судна валовою місткістю менш як 80 кілограмів, а також моторні судна незалежно від потужності двигунів, або валовою місткістю не більш як 10 та несамохідні судна (гребні човни вантажопідйомністю 100 і більше кілограмів, байдарки — вантажопідйомністю 150 і більше кілограмів та надувні судна — вантажопідйомністю 225 і більше кілограмів).

Морський протест

заява капітана судна компетентному державному органу, нотаріусу або суду про обставини аварійної морської події з метою забезпечення доказів для захисту прав та законних інтересів судновласника.

Піратство

морський розбій, насильницькі дії, протиправне захоплення судна та/або вантажу відкритому морі.

Страховик

ЗАТ ”Страхова Компанія «ПРОВІДНА”, створене відповідно до Закону України «Про господарські товариства» з урахуванням особливостей, передбачених Законом України «Про страхування», для проведення страхової діяльності.

Страхувальник

юридична особа або дієздатний громадянин, у тому числі суб’єкт підприємницької діяльності, який уклав зі Страховиком договір страхування.

Страховий захист

обов’язок Страховика здійснити виплату страхового відшкодування при настанні страхового випадку відповідно до умов договору страхування.

Страховий випадок

подія, передбачена договором страхування, яка відбулася і з настанням якої виникає обов’язок Страховика здійснити виплату страхового відшкодування.

Страхова (заявлена) вартість

вартість об’єкту майна, яка визначається за згодою між Страховиком і Страхувальником на підставі заявленої Страхувальником оцінки об’єкту майна. Страхова (заявлена) вартість майна не повинна перевищувати його дійсну (ринкову) вартість на момент укладення договору страхування.

Судно

самохідна або несамохідна плавуча споруда, яка використовується для торговельних, приватних, спеціальних або інших цілей.

Суб’єкт оціночної діяльності

зареєстровані в установленому законодавством порядку фізичні особи — суб’єкти підприємницької діяльності, а також юридичні особи незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, які здійснюють господарську діяльність, у складі яких працює хоча б один оцінювач та які отримали сертифікат суб’єкта оціночної діяльності відповідно до законодавства України.

Сюрвейер

експерт, який здійснює огляд суден та вантажів та дає висновок про їх стан, розмір пошкоджень при аваріях, морехідності судна і т. п.

Франшиза

частина збитків, що не відшкодовується Страховиком відповідно до умов договору страхування. Франшиза може бути безумовною або умовною. Величина франшизи визначається у відсотках від страхової суми або в абсолютній грошовій величині.

Безумовна франшиза вираховується при розрахунку суми страхового відшкодування при кожному та будь-якому страховому випадку.

Умовна франшиза не вираховується при розрахунку суми страхового відшкодування у разі, якщо розмір збитку перевищує величину умовної франшизи, яка встановлена договором страхування. Якщо розмір збитку дорівнює або менше величини умовної франшизи, яка встановлена договором страхування, виплата страхового відшкодування не здійснюється.

Фрахт

плата за перевезення вантажу водним транспортом.

Чартер

договір між судновласником та фрахтувальником на оренду всього судна або його частини на певний строк або рейс. Можуть бути укладені рейсовий чартер, тайм – чартер, бербоут – чартер або їх різновиди.

1.2. Інші терміни та вирази використовуються у загальноприйнятому значенні, відповідно до чинного законодавства України та міжнародного законодавства в сфері судноплавcтва.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Ці Правила добровільного страхування водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), надалі по тексту – Правила, Правила страхування, визначають загальний порядок і умови укладання, виконання та припинення дії договорів добровільного страхування водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), надалі – договори страхування.

2.2. За цими Правилами можуть бути застраховані судна морського внутрішнього та інших видів водного транспорту.

2.3. Страховик приймає на страхуванння судна з їх машинами та обладнанням, а також фрахт та непередбачені витрати, які виникають в зв’язку зі страховим випадком. Також може бути застраховане додаткове обладнання, що встановлюється на судно.

Відповідальність за додаткове обладнання (у тому числі підвісні мотори), окремі частини, деталі й приналежності виникає тільки у тому випадку, якщо на момент страхового випадку вони були встановлені (приєднані) на судні або зберігалися під запором у спеціально обладнаних місцях на стоянках, що охороняються.

2.4. Судно, застраховане відповідно до цих Правил, протягом дії страхового захисту має право плавати за допомогою лоцманів, проводити ходові випробування, надавати допомогу та буксирувати інші судна або підвізні плавучі засоби, що терплять лихо.

Судно не повинно йти на буксирі, за винятком тих випадків, коли воно є несамохідним, або це прийнято місцевими правилами (звичаями), або до першого безпечного місця (порту), або коли йому потрібна допомога, або приймати послуги з буксирування або порятунку за умовами контракту, раніше укладеного Страхувальником, судновласником, керуючими та/або фрахтувальником.

Цей пункт не виключає звичайне буксирування у зв’язку з навантаженням або розвантаженням.

2.5. Договір страхування укладається з юридичною особою або дієздатним громадянином, у тому числі зареєстрованим як суб’єкт підприємницької діяльності (надалі — Страхувальники), за наявності у нього законного майнового інтересу до майна, запропонованого для страхування, тобто майно належить Страхувальникові на праві власності, господарського ведення, оперативного управління або отримане Страхувальником за договором оренди, лізингу, застави, майнового найму, безоплатного користування (позички) та інших законних підставах.

2.6. Страхувальником судна може виступати судновласник — власник судна або будь-яка інша юридична особа чи дієздатний громадянин, у тому числі зареєстрований як суб’єкт підприємницької діяльності, що на законних підставах прийняли на себе обов’язки та відповідальність за експлуатацію судна. Також може бути застраховане судно та обладнання, що перебувають в заставі.

3. ОБ’ЄКТ СТРАХУВАННЯ

3.1. Об’єктом страхування є майнові інтереси, що не суперечать законодавству України, пов’язані з володінням, користуванням та розпорядженням судном з його машинами та обладнанням, додатковим обладнанням (надалі по тексту – судно та обладанання), а також фрахтом.

3.2. За цими Правилами можуть бути застраховані судна різних класів та призначення: плавучі інженерні споруди, призначені для перевезення вантажів та пасажирів, водного промислу, видобування корисних копалин, дослідницьких робіт, спортивних змагань, ремонту, будівництва та стоянки cуден, судна технічного флоту (буксири, криголами, пороми тощо), військові, ядерні, торгівельні, риболовні, приватні (яхти, катери, човни, водні мотоцикли тощо), малі та маломірні судна, судна, що будуються з їх машинами та обладнанням, та будь – які інші судна, що відповідають наступним умовам на момент укладення договору страхування:

1) перебувають в мореходному стані, що має бути підтверджено відповідним документом;

2) класифіковані відповідним класифікаційним товариством (якщо це передбачене для судна такого типу).

3.3. Якщо в договорі страхування не обумовлене інше, на страхування не приймаються:

— надувні човни;

— рятувальні плоти.

Однак, якщо зазначені предмети входять у комплектацію застрахованого судна як штатне обладнання та кріпляться на ньому з метою безпеки, то вони входять до складу прийнятого на страхування майна як обладнання застрахованого судна.

4. СТРАХОВІ РИЗИКИ

4.1. Страховими ризиками, на випадок настання яких здійснюється страхування водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), крім маломірних суден, є пошкодження, знищення, загибель (повна конструктивна або фактична загибель), зникнення безвісти, викрадення, захоплення судна та/або обладнання внаслідок нижчезазначених подій:

4.1.1. випадковості і небезпеки плавання морями, ріками, озерами або іншими водами, придатними для судноплавства (сильні шторми, затоплення та перевертання судна, посадка судна на мілину, викидання судна на берег, зіткнення або торкання інших суден, підводних, плавучих або нерухомих об’єктів, інші випадковості і небезпеки плавання та аварійні морські події);

4.1.2. пожежа, вибух на судні;

4.1.3. землетрус;

4.1.4. виверження вулкану;

4.1.5. удар блискавки;

4.1.6. буря, ураган, повінь, град, смерч;

4.1.7. зіткнення з літальними апаратами або іншими подібними їм об’єктами або об’єктами, що випали з них,

4.1.8. протиправні дії третіх осіб:

4.1.8.1. пошкодження, знищення, підпал судна, вантажу та обладнання особами, що не є членами екіпажа судна, Страхувальником або представниками Страхувальника;

4.1.8.2. викрадення судна та обладнання особами, що не є членами екіпажа судна, Страхувальником або представниками Страхувальника;

4.1.9. інциденти під час навантаження, відвантаження або переміщення вантажу, палива, запасів, спорядження або обладнання;

4.1.10. викидання вантажу за борт при погрозі аварії судна;

4.1.11. піратство;

4.1.12. пропажа судна безвісти;

4.1.13. поломка або інциденти з ядерними установками або реакторами;

4.1.14. інші причини раптового і непередбачуваного характеру.

4.2. За згодою сторін додатково можуть бути застраховані нижчезазначені ризики, при умові, що збиткі внаслідок цих подій настали не в результаті неналежної обачності Страхувальника, судновласників, керуючих або спостерігачів, або наземного керування судном кожного з них:

4.2.1. вибух котлів, поломка колінчатих валів або будь — який прихований дефект машинного обладнання або корпуса;

4.2.2. недбале ставлення з боку капітанів, офіцерів, членів екіпажу або лоцманів;

4.2.3. недбале ставлення з боку ремонтних служб або фрахтувальників, за умови, якщо вони не є Страхувальником або Вигодонабувачем;

4.2.4. баратрія з боку капітанів, офіцерів, членів екіпажу;

4.2.5. зіткнення з наземним транспортним засобом, доком або портовими обладнанням або спорудами.

4.3. При укладенні договору страхування можуть бути виключені або обмежені один або декілька з вищезазначених ризиків.

4.4. Обсяг страхового покриття за договором страхування може бути визначеним на підставі однієї з нижченаведених умов:

4.4.1. «З відповідальністю за повну загибель та пошкодження».

При цьому відшкодуванню підлягають:

а) збитки внаслідок повної загибелі судна (фактичної або конструктивної) або витрати на усунення пошкоджень корпусу судна, механізмів, машин, обладнання, що виникли внаслідок настання страхових ризиків, зазначених в пунктах 4.1 та 4.2 цих Правил та в договорі страхування;

б) збитки внаслідок пропажі судна безвісти, викрадення або захоплення судна та/або обладнання;

в) збитки, витрати та внески за загальною аварією в частці судна;

г) необхідні і доцільні витрати на рятування судна;

д) необхідні і доцільні витрати з запобігання, зменшення збитків або встановлення розміру збитків, якщо це передбачене договором страхування.

4.4.2. «З відповідальністю за пошкодження».

При цьому відшкодуванню підлягають:

а) витрати на усунення пошкоджень корпусу судна, механізмів, машин або обладнання, що виникли внаслідок настання страхових ризиків, зазначених в пунктах 4.1 та 4.2 цих Правил та в договорі страхування;

б) необхідні і доцільні витрати з запобігання, зменшення збитків або встановлення розміру збитків, якщо це передбачене договором страхування;

4.4.3. «З відповідальністю за повну загибель».

При цьому відшкодуванню підлягають:

а) збитки внаслідок повної загибелі судна (фактичної або конструктивної), що виникли внаслідок настання страхових ризиків, зазначених в пунктах 4.1 та 4.2 цих Правил та в договорі страхування;

б) збитки внаслідок пропажі судна безвісти, викрадення або захоплення судна та або/обладнання;

в) збитки, витрати та внески за загальною аварією в частці судна;

г) необхідні і доцільні витрати на рятування судна;

д) необхідні і доцільні витрати з запобігання, зменшення збитків або встановлення розміру збитків, якщо це передбачене договором страхування.

4.5. Страховими ризиками, на випадок настання яких здійснюється страхування маломірних суден, є нижчезазначені події:

4.5.1. повна фактична чи конструктивна загибель або пошкодження судна та/або обладнання при експлуатації, збереженні, операціях підйому та спуску судна на воду, які сталися внаслідок:

а) пожежі або вибуху, що виникли як на борту застрахованого судна, так і поза ним, включаючи збитки, заподіяні гасінням пожежі;

б) урагану, удару блискавки, землетрусу, повені, граду, смерчу, бурі, шторму;

в) перекидання, посадки на мілину, зіткнення з іншими суднами, плавучими та нерухомими об’єктами, повітряними суднами або іншими аналогічними об’єктами;

г) аварійних випадків при операціях по навантаженню або вивантаженню запасів, спорядження, обладнання, палива та постачання;

е) аварійних випадків при операціях по підйому та спуску застрахованого судна на воду, перевантаженню або переустановці в процесі зберігання;

4.5.2. викрадення, повного конструктивного чи фактичного знищення або пошкодження застрахованого судна, його двигунів та/або обладнання внаслідок крадіжки зі зламом, грабежу, розбою (протиправних дій третіх осіб), якщо воно перебувало на території/акваторії, спеціально призначеній для стоянки, або якщо на судні або на причалі/пірсі, до якого було пришвартоване судно, перебували екіпаж судна або вахтовий.

Відшкодування за фактом викрадення двигунів, обладнання та механізмів застрахованого судна здійснюється в тому випадку, якщо ці двигуни, обладнання та механізми були закріплені на застрахованому судні у спосіб, який перешкоджає їх вилученню без руйнування засобів кріплення або блокування, або запорного пристрою.

4.5.3. за згодою сторін в договорі страхування може бути передбачено страхування ризику повної (фактичної або конструктивної) загибелі або пошкодження застрахованого судна, його частин, механізмів та обладнання при транспортуванні, що настало в результаті:

а) дорожньо — транспортної пригоди (ДТП);

б) землетрусу, повені, граду, смерчу або бурі.

При цьому транспортування повинно здійснюватися з дотриманням наступних вимог:

—  транспортний засіб, який перевозить застраховане судно, повинен бути спеціально призначений для перевезення цього класу/типу суден або вантажів аналогічного розміру та/або ваги;

—  застраховане судно повинне бути закріплено на транспортному засобі відповідно до вимог виробника;

—  у процесі перевезення застраховане судно не повинно залишатися без нагляду з боку водія, Страхувальника або його представника, або співробітника охоронюваної стоянки;

При недотриманні перерахованих вимог Страховик має вправо відмовити в виплаті страхового відшкодування за подією, яка сталася під час транспортування.

До механізмів та обладнання відносяться ті механізми та обладнання, які зазначені в будівельній специфікації судна (судна стандартної комплектації). Також може бути застраховане додаткове обладнання, необхідне для експлуатації маломірного судна, що зазначається в заяві на страхування та договорі страхування.

4.6. Умовами договору страхування можуть бути передбачені додаткові умови страхування (застереження) згідно з застереженнями Інститута Лондонських Страховиків та інші додаткові умови (застереження), прийняті в практиці страхування водного транспорту.

4.7. За умови сплати додаткового страхового платежу договором страхування може бути передбачено включення в обсяг страхового покриття страхування ризику втрати фрахту та (або) будь-яких ризиків, зазначених в пункті 5.2 цих Правил.

4.8. В межах кожної з вищезазначених додаткових умов страхування можуть бути застраховані один, декілька або всі обумовлені ризики.

5. ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ. ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ

5.1. Не відшкодовуються (виключаються зі страхових випадків) збитки, які сталися внаслідок:

5.1.1. навмисної необережності Страхувальника, Вигодонабувача, їх представників або осіб, які діяли за їх дорученням, проте капітан і члени екіпажу застрахованого судна не вважаються такими;

5.1.2. навмисного порушення Страхувальником, Вигодонабувачем, їх представниками або особами, які діяли за їх дорученням правил навігації та безпеки плавання, недотримання діючих стандартів і процедур з контролю за технічним станом та експлуатацією застрахованого судна, порушення правил пожежної безпеки;

5.1.3. немореходності судна, якщо про це було відомо або повинно було бути відомо Страхувальнику, Вигодонабувачу або їх представникам до виходу судна в рейс, якщо тільки неморехідний стан не був викликаний його прихованими недоліками;

5.1.4. ветхості судна і його обладнання, їх зношеності від часу або звичайного користування, природної втрати якостей, поломок, корозії, явних дефектів або несправностей конструкцій та матеріалів, біологічного розкладення деревини, розсихання корпуса, забруднення та зміни кольорів у результаті будь-якого впливу на них, що має тривалий, поступовий або накопичувальний характер;

5.1.5. завантаження з відома Страхувальника або його представника, але без відома Страховика, речовин і предметів, небезпечних у відношенні вибуху і самозаймання, та отруйних речовин;

5.1.6. перевезення пасажирів і вантажу в кількостях, що перевищують максимальну пасажиромісткість і вантажопідйомність, що відповідають класу застрахованого судна;

5.1.7. неготовності екіпажа (суднової команди) до експлуатації застрахованого судна через відсутність ліцензії, допуску (дозволу, атестата), якщо для цього необхідно мати відповідний документ;

5.1.8. участі застрахованого судна в контрабандній або іншій незаконній операціях або спроби зробити вищезазначені дії;

5.1.9. перевезення застрахованого судна яким — небудь видом транспорту, підйому або спуска судна на воду, якщо інше не було погоджено зі Страховиком;

5.1.10. заводського браку судна та обладнання;

5.1.11. пошкодження кригою та їх наслідків при відстої застрахованого судна в зимовий період на плаву;

5.1.12. відсутності належної дбайливості з боку Страхувальника про схоронність застрахованого судна, його частин і механізмів при стоянці поза місцями зберігання, обумовлених договором страхування;

5.1.13. пошкодження або втрати швартових, такелажу, вітрил, чохлів, тентів, акумуляторних батарей, крім випадків повної загибелі застрахованого судна;

5.1.14. пошкодження або втрати будь-якого обладнання, крім стаціонарно встановленого на застрахованому судні та обумовленого при укладенні договору страхування;

5.1.15. пошкодження програмного забезпечення для навігаційного або іншого устаткування;

5.1.16. падіння за борт незакріплених предметів, якщо це не було наслідком страхового випадку;

5.1.17. переробки та вдосконалення, а також втрати експлуатаційних якостей та товарного виду, за виключенням пошкодження фарбування внаслідок страхового випадку;

5.1.18. експлуатації судна в умовах, не передбачених його льодовим класом;

5.1.19. пошкодження, знищення або загибелі вантажу та іншого майна на застрахованому судні;

5.1.20. заподіяння шкоди навколишньому середовищу, життю і здоров’ю та/або майну третіх осіб;

5.1.21. утримання судна та екіпажа за винятком випадків, передбачених пунктом 6.9.11 цих Правил;

5.1.22. усунення будь-якого дефекту, якщо такий дефект не викликав загибелі
судна або ушкодження його корпуса, машин та обладнання (додаткового обладнання);

5.1.23. свідомо відомої Страхувальнику, Вигодонабувачу, їх представникам або особам, які діяли за їх дорученням, небуксироздатності судна, або невідповідності технічних характеристик буксира вимогам безпеки плавання застрахованого судна в заявленому районі, якщо за договором страхування зобов’язання Страховика поширюється на період проходження застрахованого судна за буксиром;

5.1.24. загибелі або ушкодження майна, знарядь і приналежностей для промислу (вилову) водних біологічних ресурсів, включаючи устаткування, механізми та пристої керування промисловим знаряддям, що перебуває на борту судна, за винятком випадків, коли таке майно загинуло в результаті повної (конструктивної або фактичної) загибелі судна внаслідок застрахованих ризиків;

5.1.25. витрат на видаткові матеріали (майно) і запаси судна;

5.1.26. витрат відносно спеціальної компенсації, виплачуваної рятувальникам у відповідності з Міжнародною конвенцією про пошук і рятування на морі;

5.1.27. витрат, пов’язаних з використанням неспеціалізованого судна в якості рятувального, бурового, днопоглиблювального, а також для іншої специфічної діяльності, для якої застраховане судно не призначене.

5.2. Якщо в договорі страхування не передбачено інше, не відшкодовуються наступні збитки (обмежується їх страхування):

5.2.1. які Страхувальник зобов’язаний оплатити власнику іншого судна внаслідок зіткнення з застрахованим судном, а саме:

— збитки внаслідок загибелі або пошкодження іншого судна або майна на ньому;

— затримки або втрати можливості використання іншого судна або майна на ньому;

— збитки, витрати та внески за загальною аварією в частці судна, а також витрати на винагороду за рятування, рятування за контрактом іншого судна або майна на ньому;

5.2.2. які Страхувальник зобов’язаний оплатити третім особам внаслідок пошкоджень застрахованим судном будь — якого плавучого, нерухомого або іншого об’єкта, саме:

— збитки внаслідок загибелі або пошкодження будь – якого плавучого, нерухомого або іншого об’єкта;

— затримки або втрати можливості використання будь – якого плавучого, нерухомого або іншого об’єкта;

5.2.3. при використанні судна для торговельних операцій, для яких здійснюється навантаження та відвантаження в морі з судна або на інше судно (яке не є портовим плавучим засобом або судном прибережного плавання), не відшкодовуються збитки у зв’язку з загибеллю або ушкодженням судна або відповідальністю перед будь-яким іншим судном, що виникають в результаті таких навантажувальних або розвантажувальних робіт, у тому числі коли судно наближається, стоїть або залишає місце розвантажно-навантажувальних операцій, за винятком випадків, коли це було узгоджене зі Страховиком та був сплачений додатковий страховий платіж;

5.2.4. внаслідок війни, громадянської війни, революції, повстання, бунту або цивільних хвилювань, викликаних ними, або будь – якими ворожими діями воюючої сторони або проти неї, дії будь-якої військової зброї;

5.2.5. завдані захопленням, конфіскацією, арештом, обмеженням або затримкою (крім піратства й баратрії) та їхніми спробами або наслідками;

5.2.6. завдані мінами, торпедами, бомбами або іншою військовою зброєю;

5.2.7. завдані учасниками страйків, локаутів або особами, що приймають участь у трудових конфліктах, безладдях або цивільних заворушеннях, або будь-якою особою, що діє навмисно або за політичними мотивами;

5.2.8. внаслідок терористичних актів;

5.2.9. внаслідок вибуху вибухової речовини;

5.2.10. заподіяні будь-якою державною організацією, що діє в рамках представлених їй повноважень, з метою запобігти або зменшити загрозу забруднення або шкоди навколишньому середовищу, що виникають безпосередньо в результаті ушкодження судна, за умови, що така дія державної організації не виявилася наслідком неналежної обачності Страхувальника, судновласників або керуючих щодо запобігання або зменшення такої загрози або шкоди;

5.2.11. внаслідок впливу радіації або радіоактивного зараження, джерелом якого виявилася радіоактивність будь-якого ядерного палива, або будь-яких ядерних відходів, або згоряння ядерного палива, а також випадіння лужних та кислотних дощів;

5.2.12. внаслідок впливу радіоактивних, токсичних, вибухонебезпечних або інших небезпечних або забруднюючих властивостей будь-яких ядерних установок, реакторів або будь-яких інших ядерних конструкцій або їх компонентів;

5.2.13. внаслідок впливу будь-якої військової зброї, у якій використовується атомний або ядерний розподіл та/або синтез, або інша подібна реакція, або радіоактивна сила, або речовина;

5.2.14. внаслідок дії (бездіяльності) державних органів, органів місцевого самоврядування, посадових осіб, в тому числі внаслідок видання зазначеними органами та посадовими особами документів, які не відповідають чинному законодавству;

5.2.15. внаслідок навчання керуванню судном або іншого навчання, участі в будь – яких перегонах, змаганнях, випробуваннях, постановці рекордів;

5.2.16. видалення решток застрахованого судна, уламків, вантажів або будь – яких інших предметів.

5.3. Договором страхування може бути передбачено, що страхуванням не покриваються витрати на одержання і надання інформації або документів, накладені штрафи, пені, оплата комісійних, компенсацій, винагород, агентських та інших договірних зобов’зань, здійснених самим Страхувальником або від його імені для виконання відповідних послуг.

5.4. Договором страхування можуть бути передбачені інші обмеження страхування та/або виключення зі страхових випадків.

6. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ СУМ. СТРАХОВІ ТАРИФИ. ФРАНШИЗА

6.1. Страховою сумою є визначена в договорі страхування грошова сума, в межах якої Страховик зобов’язаний здійснити виплату страхового відшкодування при настанні страхового випадку.

6.2. Страхова сума може визначатися відповідно до однієї з нижчезазначених вартостей майна:

6.2.1. страховій (заявленій) вартості;

6.2.2. дійсній (ринковій) вартості;

6.2.3. балансовій вартості.

6.3. Страхові суми на судно та додаткове обладнання вказуються в договорі страхування окремо.

6.4. Страхова сума (ліміт відповідальності/зобов’язань Страховика) може бути встановлена за окремим страховим випадком, групою страхових випадків, договором страхування в цілому.

6.5. За згодою сторін в договорі страхування страхова сума може бути встановлена:

6.5.1. за договором — при цьому страхова сума є сукупним лімітом відповідальності (лімітом зобов’язань) Страховика за всіма страховими випадками, які настали протягом всього строку дії договору страхування.

Договір страхування припиняє свою дію з моменту виплати сумарного страхового відшкодування за декількома страховими випадками у розмірі, що дорівнює встановленій за договором страховій сумі, або з моменту виплати страхового відшкодування у разі втрати, зникнення, загибелі (фактичній або конструктивній) застрахованого майна;

6.5.2. за кожним страховим випадком – при цьому страхова сума є лімітом відповідальності (лімітом зобов’язань) Страховика за кожним страховим випадком протягом всього строку дії договору страхування.

Договір страхування припиняється з моменту виплати страхового відшкодування у разі викрадення, а також при повній конструктивній загибелі або повній загибелі застрахованого майна;

6.5.3. за першим страховим випадком — при цьому страхова сума є лімітом відповідальності (лімітом зобов’язань) Страховика за першим страховим випадком, який настав протягом дії договору страхування.

Дія страхового захисту припиняється в момент безпосередньо після настання першого страхового випадку, дія договору страхування припиняється після виплати страхового відшкодування згідно з умовами договору за першим страховим випадком.

6.6. Страхова сума (ліміт відповідальності/зобов’язань) Страховика за ризиком повної або часткової втрати фрахту обмежується максимальною узгодженою сторонами договору страхування сумою.

6.7. За бажанням Страхувальника судно та обладнанння може бути застраховано на страхову суму, що становить частину його дійсної вартості. В цьому випадку має місце страхування в частці, а відшкодування збитку здійснюється в такій же пропорції, в якій страхова сума відноситься до дійсної вартості застрахованого судна та обладнання, якщо інше не передбачено договором страхування.

6.8. У випадку, якщо згідно з умовами договору страхування страхова сума відповідає страховій вартості застрахованого судна та обладнання, та на дату настання страхового випадку виявиться, що страхова сума, зазначена у договорі страхування, більше дійсної вартості застрахованого судна та обладнання, договір страхування є чинним в тій частині страхової суми, що відповідає дійсній вартості судна та обладнання.

6.9. Договором страхування можуть бути встановлені ліміти відповідальності (ліміти зобов’язань) Страховика при відшкодуванні нижченаведених витрат, пов’язаних зі страховим випадком:

6.9.1. необхідні і доцільні витрати для рятуванння судна та обладнання;

6.9.2. витрати на підняття судна або підвісного мотора;

6.9.3. збитки, витрати та внески за загальною аварією в частці судна;

6.9.4. з відшкодуванням збитків, які Страхувальник зобов’язаний оплатити власнику іншого судна внаслідок зіткнення суден;

6.9.5. збитки, які Страхувальник зобов’язаний оплатити третім особам внаслідок пошкодження застрахованим судном якого – небудь плаваючого, нерухомого чи іншого об’єкту;

6.9.6. витрати по переміщенню та захисту застрахованого судна або обладнання, яке не було пошкоджено в результаті страхового випадку;

6.9.7. розумні і доцільні витрати на перегон судна до місця ремонту і зворотний перегон;

6.9.8. витрати на доставку судна в док і спуск за допомогою елінгу, а також витрати за час користування сухим доком чи елінгом;

6.9.9. витрати на виконання вказівок Страховика, отримані в зв’язку з подією, яка може бути визнана страховою;

6.9.10. витрати на складання диспаші з загальної аварії;

6.9.11. витрати на рятування та утримання екіпажу понад звичайні витрати внаслідок настання страхового випадку;

6.9.12. витрати на додаткову вартість палива, заробітну плату, запаси, провіант та портові платежі, які виправдано виникають у зв’язку з вивантаженням на берег хворих і покалічених людей, або осіб без квитка, що незаконно укриваються на борту, та осіб, врятованих у морі;

6.9.13. додаткові витрати, пов’язані зі спалахом інфекційних захворювань на борту судна або на березі;

6.9.14. штрафи, накладені на судно, Страхувальника, або на капітана, офіцера, члена команди або агента судна, які потім переносяться на Страхувальника, за будь-які дії, недбалість або порушення законодавства, що відносяться до функціонування судна. Страховик не відшкодовує Страхувальнику будь-які штрафи, викликані актом недбалості, помилкою, невдачею Страхувальника, його агентів, або службовців, крім капітана, офіцерів і членів екіпажу;

6.9.15. витрати за контрактом традиційного буксирування при заході в порт або виході з порту або маневруванні у звичайних торгівельних цілях;

6.9.16. інші витрати за згодою сторін.

6.10. Якщо в договорі страхування не передбачено інше, відповідальність Страховика відносно всіх збитків, що виникли в результаті одного страхового випадку, обмежується страховою сумою.

6.11. Якщо в договорі страхування не передбачене інше, не підлягають відшкодуванню:

а) 10% видатків по усуненню пошкоджень машин, котлів і обладнання судна;

б) 25% видатків по усуненню пошкоджень, одержаних внаслідок зіткнення з кригою.

В усіх інших випадках розмір невідшкодовуваної частини збитку (франшизи) узгоджується сторонами при укладенні договору страхування.

6.12. Страхувальник зобов’язаний сплатити страховий платіж, розмір якого визначається шляхом множення страхової суми на страховий тариф.

6.13. Страхові тарифи обчислюються актуарно (математично) на підставі відповідної статистики настання страхових випадків. Базові річні страхові тарифи наведено в Додатку 1 до цих Правил.

6.14. Розмір страхового тарифу визначається в договорі страхування за згодою сторін на основі діючих річних базових страхових тарифів Страховика з застосуванням коригувальних коефіцієнтів, що враховують ризики, передбачені договором страхування, клас, технічний стан, призначення, строк експлуатації судна, маршрут плавання, наявність систем безпеки, пристроїв протипожежної сигналізації та інші суттєві в кожному конкретному випадку фактори, що впливають на імовірність настання страхових випадків.

6.15. Страховий платіж сплачується Страхувальником у порядку і строки, визначені в договорі страхування.

6.16. Договором страхування може бути передбачено оплату страхового платежу частинами, при цьому умовами договору страхування може бути передбачено, що відповідальність Страховика за договором страхування діє протягом відповідних періодів, встановлених договором (періоди дії страхового захисту).

6.17. При укладенні договору страхування на новий строк Страховик розраховує розмір страхового платежу із застосуванням знижок або надбавок в залежності від факторів, які впливають на ступінь страхового ризику, а також від беззбитковості/збитковості проходження попереднього періоду страхування.

6.18. Страхувальник згідно з укладеним договором страхування має право вносити страхові платежі лише у грошовій одиниці України, а Страхувальник — нерезидент — у іноземній вільно конвертованій валюті або у грошовій одиниці України у випадках, передбачених чинним законодавством.

6.19. В період дії договору страхування Страхувальник може збільшити розмір страхової суми для кожного об’єкту майна (судна та обладнання), але не вище дійсної вартості застрахованого обєкту майна. При цьому Страховик може здійснити огляд майна, а Страхувальник сплачує додатковий страховий платіж (ДСП), величина якого визначається за формулою (1):

ДСП

=

(П2 П1) х n/t,

(1)

де:

П1, П2

розміри страхових платежів за первинною та збільшеною страховими сумами відповідно;

n

кількість місяців, що залишаються до закінчення строку дії договору страхування (при цьому неповний місяць приймається за повний).

t

строк дії Договору страхування в повних місяцях.

6.20. Дія договору страхування в збільшеній страховій сумі починається з 00-00 годин дати, наступної за датою надходження до Страховика додаткового страхового платежу.

7. СТРОК ТА МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАНННЯ

7.1. Договір страхування може укладатися на строк або на рейс, які зазначаються в договорі страхування.

7.2. Договір страхування набуває чинності з моменту внесення першого страхового платежу, якщо інше не передбачено договором страхування.

7.3. При укладенні договору страхування на строк менше одного року страховий платіж розраховується в таких розмірах від суми річного страхового платежу: за 1 місяць — 25%, 2 місяці — 35%, 3 місяці — 40%, 4 місяці — 50%, 5 місяців — 60%, 6 місяців — 70%, 7 місяців — 75%, 8 місяців — 80%, 9 місяців — 85%, 10 місяців — 90%, 11 місяців — 95%. При цьому за неповний місяць дії договору страхування страховий платіж сплачується як за повний місяць.

7.4. При укладенні договору страхування на строк більше одного року, величина страхового платежу (СПk) визначається за формулою (2):

 

СПk

 

=

+ Пk х n/12,

(2)

де:

Пі

страхові платежі за кожний рік дії Договору страхування, крім останнього року;

Пk

страховий платіж за останній рік дії Договору страхування;

k

кількість років дії договору страхування;

n

кількість повних місяців останнього року дії Договору страхування, при цьому неповний місяць приймається за повний.

7.5. При страхуванні на строк відповідальність Страховика починається з 00-00 годин дня, наступного за днем надходження страхового платежу на поточний рахунок Страховика, якщо інше не зазаначене в договорі страхування.

7.6. Якщо застраховане на певний строк судно в момент закінчення строку страхування знаходиться в плаванні, терпить лихо, зникло безвісти або знаходиться не в порту призначення, договір страхування вважається продовженим до прибуття його в порт призначення або, у випадку якщо судно терпить лихо в порту, до повного усунення небезпеки. В цьому випадку Страховик має право на отримання, а Страхувальник зобов’язаний оплатити додатковий страховий платіж, пропорційний строку продовження дії договору страхування.

7.7. При страхуванні на рейс відповідальність Страховика починається з моменту віддачі швартових або зняття з якоря в порту відправлення, якщо інше не зазаначене в договорі страхування, і закінчується з моменту пришвартуванння або постановки на якір в порту призначення.

7.8. Договір страхування діє в районі плавання судна (при страхуванні на певний строк) або на рейсі (маршруті) плавання судна (при страхуванні на рейс). Детальну інформацію про район або маршрут плавання Страхувальник надає при укладенні договору страхування.

7.9. Страховик несе відповідальність за збитки, які виникли тільки в тому районі плавання або рейсі, який обумовлений в договорі страхування. При виході або відхиленні судна за межі району або машруту плавання дія страхового захисту за договором страхуванння припиняється.

7.10. Страховик може залишити договір страхування в силі за умови своєчасної заяви про очікувану зміну району плавання або рейсу. В цьому випадку Страховик має право на одержання, а Страхувальник зобов’язаний оплатити додатковий страховий платіж, визначений Страховиком.

7.11. Не вважається порушенням договору страхування відхилення від наміченого маршруту чи виходу із району плавання з метою рятування людей, суден і вантажів, а також відхилення, викликане дійсною необхідністю забезпечення безпеки подальшого рейсу. Про всяке таке відхилення Страхувальник зобов’язаний негайно, але не пізніше двох діб, повідомити Страховика, як тільки це стане йому відомо.

7.12. Додаткове та інше рухоме обладнання вважається застрахованим тільки на території судна або під запором у спеціально обладнаних місцях на стоянках, що охороняються.

7.13. Якщо обладнання вилучається (переміщується) з судна без узгодження зі Страховиком, дія страхового захисту щодо такого обладнання припиняється з моменту видалення (переміщення).

7.14. Договір страхування зберігає силу у випадку порушення гарантій щодо вантажу, торговельних операцій, місцезнаходження, буксирування, рятувальних послуг або дати виходу в рейс, за умови, що про це було своєчасно повідомленно Страховика і були погоджені додаткові умови страхового захисту та оплачений додатковий страховий платіж.

8. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ

8.1. Договір страхування може бути укладений за місцем знаходження Страховика, Страхувальника, або місцем реєстрації, технічного огляду, портом приписки або стоянки судна.

8.2. Для укладення договору страхування Страхувальник подає Страховику письмову заяву на страхування за формою, встановленою Страховиком, або іншим чином заявляє про свій намір укласти договір страхування.

8.3. При укладенні договору страхування Страховик може вимагати надати наступне:

8.3.1. документи, наявність яких передбачена чинним законодавством України для судна, запропонованого на страхування, зокрема:

1) свідоцтво про право плавання під прапором країни (судновий патент);

2) документ про державну реєстрацію судна;

3) свідоцтво про право власності на судно;

4) класифікаційне свідоцтво;

5) обмірне свідоцтво (для суден, що підлягають технічному нагляду класифікаційного товариства);

6) свідоцтво про мінімальний склад екіпажу;

7) список осіб суднового екіпажу (суднова роль);

8) судновий журнал;

9) машинний журнал (для суден з механічним двигуном);

10) санітарний журнал;

11) суднове санітарне свідоцтво;

12) пасажирське свідоцтво, якщо судно перевозить більше 12 пасажирів;

13) дозвіл на право користування судновою радіостанцією, журнал (щоденник радіослужби) та інші документи відповідно до Регламенту радіозв’язку;

14) свідоцтво про вантажну марку, якщо судно використовується для відповідних цілей;

15) ліцензія на здійснення відповідної діяльності;

16) журнал реєстрації заходів щодо запобігання забрудненню моря тощо;

8.3.2. відомості про судно, судновласників, склад екіпажу, додаткове обладнання, вантаж та його властивості, та відповідні документи:

1) договір фрахтування, оренди, лізингу, довіреність тощо;

2) технічні паспорти на додаткове та інше обладнання, його перелік або специфікацію;

3) договори на перевезення вантажів, пасажирів, накладні тощо;

4) документи, що підтверджують заявлену вартість майна;

5) інші документи за вимогою Страховика, перелік яких встановлюється при укладенні договору страхування;

8.3.3. можливість оглянути судно та обладнання в доку або порту за участю свого представника. При огляді в присутності Страхувальника перевіряється наявність і вартість об’єктів страхування, а також здійснюється звірення номера корпуса судна, мотора з відповідними даними в реєстраційному документі;

8.3.4. при страхуванні на рейс – повідомити пункти початку і закінчення рейсу, його тривалість і пункти заходу, а при страхуванні на строк — район плавання і строк страхування;

8.3.5. баланс або довідку про фінансовий стан, підтверджені аудитором (аудиторською фірмою);

8.3.6. відомості про всі обставини, що мають істотне значення для визначення ступеня ризику, які відомі або повинні бути відомі Страхувальнику;

8.3.7. інші відомості та документи, затребувані Страховиком.

8.4. Запитання Страховика, які включено в заяву на страхування, разом із відповідями Страхувальника становлять інформацію, що має істотне значення для укладення договору страхування і оцінки страхового ризику. Підписана Страхувальником заява має юридичну силу незалежно від того, чиєю рукою або якими технічними засобами вона заповнена.

8.5. Подання заяви на страхування не зобов’язує жодну зі сторін укладати договір страхування.

8.6. Страхувальник несе відповідальність за правдивість інформації, яку він надає при укладенні договору страхування. У випадку надання заздалегідь неправдивої інформації, яка мала істотне значення для оцінки страхового ризику, Страховик має право відмовити у виплаті страхового відшкодування при настанні страхового випадку.

8.7. На підставі даних, внесених в заяву на страхування, Страховик приймає рішення про укладення договору страхування. У разі укладення договору страхування заява Страхувальника стає невід’ємною частиною договору.

8.8. Договір страхування укладається між Страхувальником та Страховиком в письмовому вигляді. Факт укладення договору страхування може посвідчуватися страховим свідоцтвом (полісом, сертифікатом), що є формою договору страхування.

8.9. Договір страхування може бути укладено з умовою відшкодування вартості витрат на відновлювальний ремонт застрахованого судна та обладнання:

8.9.1. «з урахуванням зносу»;

8.9.2. «без урахування зносу”.

8.10. Договір страхування укладається із визначенням у договорі конкретного розміру та виду франшизи, якщо інше не передбачено умовами договору страхування.

8.11. При укладенні договору страхування Страхувальник і Страховик можуть домовитися про внесення додаткових умов і застережень, про виключення деяких ризиків, про що зазначається у договорі страхування.

8.12. На вимогу Страховика, а також згідно з вимогами, встановленими законодавством України про протидію легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, зокрема, якщо сума страхового платежу дорівнює чи перевищує 80000,00 гривень або іншу суму, встановлену законодавством, при укладенні договору страхування Страхувальник надає Страховику такі документи:

8.12.1. Якщо Страхувальник є юридичною особою – резидентом:

1) Нотаріально завірену копію свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності;

2) Копію довідки про включення до єдиного Державного реєстру підприємств та організацій України;

3) Нотаріально завірену копію Статуту (зі всіма змінами та доповненнями до нього);

4) Нотаріально завірений Установчий Договір (зі всіма змінами та доповненнями до нього);

5) Копії наказів про призначення керівника та головного бухгалтера;

6) Довідку із банку в якому відкрито рахунок, з якого перераховується страховий платіж за договором страхування, яка містить такі реквізити: повна назва банку, місцезнаходження (адреса) банку, МФО банку, № розрахункового рахунку. Або – довідку, видану головним бухгалтером Страхувальника, за підписом головного бухгалтера, з мокрою печаткою компанії, яка містить реквізити: повна назва банку, місцезнаходження (адреса) банку, МФО банку, № розрахункового рахунку, з якого перераховується страхова премія;

8) Офіційний лист Страхувальника, в якому вказано інформацію щодо його фактичного місцезнаходження (фактичної адреси).

8.12.2. Якщо Страхувальник є юридичною особою – нерезидентом:

1) Нотаріально завірену копію свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності (реєстраційне посвідчення уповноваженого органу іноземної держави про реєстрацію відповідної юридичної особи) або копію легалізованого витягу торговельного, банківського чи судового реєстру;

2) Довідку із банку в якому відкрито рахунок, з якого перераховується страховий платіж за договором страхування, яка містить такі реквізити: повна назва банку, місцезнаходження банку, МФО банку, № розрахункового рахунку;

3) Офіційний лист Страхувальника, в якому вказана інформація щодо його фактичного місцезнаходження (фактичної адреси).

8.12.3. Якщо Страхувальник є фізичною особою — резидентом:

1) Копію паспорта Страхувальника (всі сторінки);

2) Копію довідки з ідентифікаційним номером згідно з Державним реєстром фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів;

3) Лист, в якому Страхувальник вказує своє фактичне місце проживання.

8.12.4. Якщо Страхувальник є фізичною особою — нерезидентом:

1) Копію паспорта, всі сторінки, (або іншого документа, що засвідчує особу);

2) Дані про місце проживання, або тимчасового перебування.

8.13. Перед укладенням договору страхування на новий строк або зміною умов договору страхування Страхувальник зобов’язаний надати можливість представнику Страховика оглянути судно та обладнання, якщо це передбачено договором страхування.

8.14. При укладенні договору страхування строк, за який вираховується знос майна, відноситься до всього періоду експлуатації судна та обладнання до дати початку дії договору страхування.

8.15. У випадку втрати страхового свідоцтва (поліса, сертифіката) та/або примірника договору страхування в період його дії, Страховик, на підставі письмової заяви Страхувальника, видає дублікат документа. Після цього втрачений примірник вважається недійсним, і виплати страхового відшкодування згідно з втраченим примірником не проводяться.

9. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

9.1. Страховик зобов’язаний:

9.1.1. ознайомити Страхувальника з умовами та правилами страхування;

9.1.2. протягом двох робочих днів, як тільки стане відомо про настання страхового випадку, вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних документів для своєчасної виплати страхового відшкодування;

9.1.3. тримати в таємниці відомості про Страхувальника та його майновий стан, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України;

9.1.4. після отримання від Страхувальника повідомлення про страховий випадок забезпечити проведення огляду пошкодженого судна або обладнання представником Страховика або суб’єктом оціночної діяльності, якщо для цього є можливість;

9.1.5. при настанні страхового випадку скласти страховий акт та виплатити страхове відшкодування або аргументовано відмовити у виплаті страхового відшкодування після отримання від Страхувальника всіх документів, що підтверджують факт настання страхового випадку та розмір збитку у передбачений договором страхування строк. Страховик несе майнову відповідальність за несвоєчасне здійснення виплати страхового відшкодування шляхом сплати неустойки (штрафу, пені), розмір якої визначається умовами договору страхування.

9.1.6. відшкодувати витрати, понесені Страхувальником при настанні страхового випадку щодо запобігання або зменшення збитку, якщо це передбачено умовами договору страхування;

9.1.7. повідомити в письмовій формі Страхувальника (Вигодонабувача) протягом 10 (десяти) робочих днів з дати отримання документів (частини документів), що підтверджують факт, обставини, причини настання страхового випадку, розмір заподіяного внаслідок страхового випадку збитку та інших документів, передбачених цими Правилами та договором страхування та необхідних для виплати страхового відшкодування, про причини продовження строку розгляду документів та не прийняття Страховиком рішення про виплату або відмову у виплаті страхового відшкодування;

9.1.8. повідомити Страхувальника в письмовій формі про причини припинення розгляду справи про виплату страхового відшкодування (врегулювання збитку), а також про необхідність надання документів, що підтверджують факт, обставини, причини настання страхового випадку, розмір заподіяного внаслідок страхового випадку збитку та інші документи, передбачені договором страхування та необхідні для виплати страхового відшкодування, у разі невиконання Страхувальником умови договору страхування стосовно надання Страховику протягом 180 (ста восьмидесяти) календарних днів з дня настання страхової події всіх документів, необхідних для проведення виплати страхового відшкодування;

9.1.9. за заявою Страхувальника у разі здійснення ним заходів, що зменшили страховий ризик, або збільшення вартості майна, протягом п’яти робочих днів, якщо інший строк не передбачено договором страхування, переукласти з ним договір страхування;

9.1.10. при одержанні повідомлення від Страхувальника про зміну ступеня страхового ризику (збільшення ступеню страхового ризику) або інших суттєвих обставин переукласти договір страхування, внести в цей договір зміни або припинити його дію стосовно конкретного об’єкту майна, в строк, передбачений в договорі страхування, але не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання Страховиком повідомлення про зміни, письмово сповістивши про це Страхувальника;

9.1.11. виконувати умови договору страхування.

9.2. Страхувальник зобов’язаний:

9.2.1. забезпечити, щоб на момент початку дії страхового захисту та протягом строку його дії за договором страхування:

1) судно було класифіковано класифікаційним товариством, погодженим зі Страховиком, і його клас у цьому товаристві підтримувався на тому самому рівні;

2) будь-які рекомендації, вимоги або обмеження, пред’явлені або накладені класифікаційним товариством на судно, що мають відношення до придатності судна до експлуатації або до підтримки його в стані придатності до експлуатації, були виконані в строки, установлені класифікаційним товариством.

Інформація про будь-яку подію, стан або пошкодження, у зв’язку з якими класифікаційне товариство може дати рекомендації щодо ремонту або будь-яких інших дій Страхувальника, судновласників або керуючих судном, повинна бути негайно передана класифікаційному товариству.

9.2.2. за бажанням Страховика надати йому всі необхідні повноваження для того, щоб Страховик міг мати прямий доступ до інформації та/або документам класифікаційного товариства;

9.2.3. при укладанні договору страхування надати Страховику інформацію про всі відомі йому обставини, що мають істотне значення для оцінки страхового ризику, і надалі інформувати його по будь – яку зміну страхового ризику;

9.2.4. надати можливість Страховику (його представнику) провести огляд судна та обладнання при укладанні договору страхування, переукладенні його на новий строк або внесенні змін до договору страхування;

9.2.5. надати Страховику можливість безперешкодного ознайомлення з діяльністю, пов’язаною з експлуатацією судна;

9.2.6. своєчасно вносити страхові платежі;

9.2.7. негайно, не пізніше трьох діб з моменту виникнення, письмово повідомити Страховика про всі істотні зміни в ризику, такі як:

— зміна власника або форми власності застрахованого судна;

— зміна, закінчення або призупинення дії класу судна;

— зміна виду діяльності;

— зміна прапора;

— заміна оператора судна;

— затримка рейсу, відхилення від обумовленого в договорі страхування шляху проходження судна, вихід з району плавання;

— плавання в кригах, зимівля судна, не передбачена при укладанні договору страхування;

— буксирування застрахованим судном інших судів;

— перевантаження, зміна способу перевезення, порту розвантаження;

— капітальний ремонт, часткова або повна заміна обладнання;

— зміна режиму безпеки;

— пошкодження або знищення об’єктів страхування, незалежно від того, підлягають чи ні відшкодуванню збитки за договором страхування;

— інші обставини, що впливають на зміну ступеня ризику.

Зміни, що виникли в ризику після укладання договору страхування та збільшують розмір ризику, надають Страховику право змінити умови страхування й вимагати сплати додаткового страхового платежу. Зміни до договору страхування оформлюються в строк, передбачений в договорі страхування, але не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання Страховиком повідомлення про зміни.

Якщо Страхувальник не погодиться на зміну умов страхування або відмовиться від сплати додаткового страхового платежу, дія договору страхування припиняється з моменту настання змін у ризику.

Не вважаються істотними змінами в ризику випадки, коли застраховане судно робить пробні рейси, надає допомогу або буксирує судна, що терплять лихо, або коли воно саме йде за буксиром іншого судна, потребуючи допомоги, або коли плавання за буксиром відповідає місцевим правилам (звичаям).

9.2.8. у разі необхідності змінити обставини, що впливають на ступінь ризику або мають важливе значення для оцінки страхового ризику, за письмовою вимогою Страховика виконати дії з усунення цих обставин в строк, зазначений у вимозі Страховика;

9.2.9. використовувати судно та обладнання за прямим призначенням, забезпечувати відповідні умови зберігання, експлуатації, охорони та обслуговування, дотримуватись норм техніки безпеки, правил судноплавства в частині забезпечення безпеки судноплавства, інших встановлених чинним законодавством правил, нормативів, у тому числі норм пожежної безпеки;

9.2.10. для маломірних суден — здійснювати операції з застрахованим судном, а також зберігання, включаючи зимовий відстій, з виконанням наступних вимог:

— суднопідйом та/або вантажно-розвантажувальні операції повинні здійснюватися під керівництвом дипломованого такелажника засобами та пристроями, призначеними для підйому суден цього типу та тонажу та/або проведення вантажно-розвантажувальних операцій;

— застраховане судно повинно перебувати на території/акваторії, елінгу або в боксі, що охороняються;

— укласти договір з організацією, що забезпечує зберігання судна, крім випадків зберігання застрахованого судна на території/акваторії, елінгу або в боксі, що належать Страхувальнику;

9.2.11. ставитися до застрахованого об’єкту майна так, ніби він не є застрахованим;

9.2.12. вживати заходів щодо запобігання та зменшення збитків, завданих внаслідок настання страхового випадку;

9.2.13. повідомити Страховика про настання страхового випадку в строк, передбачений умовами договору страхування;

9.2.14. зобов’язати капітана судна виконувати відповідні до його компетенції вимоги договору страхування та надати йому для цього всі необхідні повноваження;

9.2.15. при настанні будь – якої події, яка може бути визнана страховим випадком, діяти згідно з умовами, визначеними у Розділі 10 цих Правил;

9.2.16. надати Страховику (його представнику, сюрвейеру) всі необхідні повноваження та можливості для проведення самостійного розслідування страхового випадку;

9.2.17. повідомити всі відомості, передати Страховику всі документи і речові докази та здійснити дії, необхідні для реалізації Страховиком права вимоги до третіх осіб, відповідальних за збитки;

9.2.18. після виплати страхового відшкодування та проведення відновлювального ремонту пошкодженого судна та обладнання, письмово повідомити Страховика про проведений ремонт та погодити дату, час та місце огляду представником Страховика відремонтованого майна;

9.2.19. повідомити Страховика про інші діючі договори страхування щодо цього об’єкту страхування;

9.2.20. у разі виявлення нових обставин виникнення страхового випадку після виплати страхового відшкодування, які позбавляють одержувача страхового відшкодування права на нього, повернути Страховику отримане страхове відшкодування та відшкодувати витрати Страховика на проведення експертизи з визначення розміру збитків;

9.2.21. повернути Страховику отримане страхове відшкодування (або його частину) у разі отримання від винної особи або іншої особи компенсації нанесеної шкоди (або її частини);

9.2.22. дотримуватись конфіденційності у взаємовідносинах із Страховиком, не допускати передачі інформації, що є комерційною таємницею Страховика, іншим особам, за винятком випадків, передбачених законодавством України;

9.2.23. виконувати умови договору страхування.

9.3. Страховик має право:

9.3.1. перевіряти інформацію, надану Страхувальником, а також виконання останнім умов договору страхування;

9.3.2. у будь – який час протягом дії договору страхування перевіряти стан судна та обладнання, прийнятих на страхування;

9.3.3. вживати заходів, які не суперечать законодавству України, спрямованих на зменшення збитку, заподіяного внаслідок страхового випадку;

9.3.4. самостійно з’ясовувати причини і обставини страхового випадку, а також визначати розмір збитку;

9.3.5. робити запити про відомості, пов’язані зі страховим випадком, до компетентних органів, підприємств, установ і організацій, що володіють інформацією про обставини страхового випадку;

9.3.6. з власної ініціативи замовляти проведення суб’єктом оціночної діяльності експертизи щодо факту, причин та обставин настання страхового випадку та розміру збитків. При цьому вартість експертизи оплачується Страховиком;

9.3.7. відмовити або затримати виплату страхового відшкодування, якщо для цього виникнуть підстави, передбачені договором страхування, цими Правилами та/або чинним законодавством України;

9.3.8. якщо відповідно до умов договору страхування страховий платіж сплачується декількома частинами (внесками), і строк сплати чергової (чергових) частин (внесків) настав на момент підготовки страхового акту — утримати при здійсненні виплати страхового відшкодування суму несплачених частин (внесків) стосовно застрахованого об’єкту майна;

9.3.9. ініціювати внесення змін та/або доповнень до умов договору страхування;

9.3.10. достроково припинити дію договору страхування з письмовим повідомленням Страхувальника про причини прийняття такого рішення;

9.3.11. пред’явити до особи, що одержала страхове відшкодування, вимогу повернути отримане страхове відшкодування (повністю або частково), якщо протягом строків позовної давності, встановлених законодавством України, стануть відомі нові обставини настання страхового випадку, які позбавляють одержувача страхового відшкодування права на його отримання;

9.3.12. відмовити Страхувальнику в укладенні договору страхування без пояснення причини відмови.

9.4. Страхувальник має право:

9.4.1. отримувати від Страховика будь-яку інформацію, що стосується умов договору страхування;

9.4.2. при укладенні договору страхування призначити Вигодонабувача (громадянина або юридичну особу), яка може зазнати збитків у результаті настання страхового випадку, для одержання страхового відшкодування, а також замінювати його до настання страхового випадку, якщо це передбачено договором страхування;

9.4.3. отримати страхове відшкодування при настанні страхового випадку;

9.4.4. заявити про абандон в передбаченому чинним законодавством порядку при настанні страхового випадку;

9.4.5. після отримання страхового відшкодування за згодою Страховика укласти додаткову угоду до договору страхування про відновлення відповідальності Страховика на суму виплаченого страхового відшкодування, сплативши додатковий страховий платіж;

9.4.6. з власної ініціативи замовляти проведення суб’єктом оціночної діяльності експертизи щодо факту, причин та обставин настання страхового випадку та розміру збитків. При цьому вартість експертизи оплачується Страхувальником;

9.4.7. отримати дублікат договору страхування у разі втрати оригіналу договору страхування;

9.4.8. ініціювати внесення змін та/або доповнень до умов договору страхування;

9.4.9. достроково припинити дію договору страхування з письмовим повідомленням Страховика про причини прийняття такого рішення;

9.4.10. якщо судно протягом строку дії договору страхування знаходиться у безпечному порту 30 і більше днів підряд (день заходу в порт і день виходу в рейс вважається як один день), Страхувальник має право на повернення частини страхового платежу, якщо інше не передбачене договором страхування. Сума, яка підлягає поверненню, в даному випадку складає:

а) 90% страхової премії за кожні 30 днів підряд знаходження судна в безпечному порту за умови, що в цей період не здійснювався ремонт судна і на судні не знаходився вантаж;

6) 50% страхової премії за кожні 30 днів підряд знаходження судна в ремонті.

Для обгрунтування права на повернення частини страхового платежу Страхувальник повинен протягом шести місяців з дня закінчення строку страхування повідомити Страховику місце, причину і строк знаходження судна в безпечному порту та надати підтверджуючі документи.

Повернення страхового платежу не здійснюється:

а) якщо Страхувальник повідомив Страховика про знаходження судна в безпечному порту пізніше передбаченого цими Правилами та договором страхування строку;

б) якщо строк знаходження судна в безпечному порту складає менше 30 днів підряд;

в) судно перебувало в незахищених водах або в місці стоянки (порту), не схваленому Страховиком;

г) в разі повного знищення судна в період страхування;

д) якщо в період страхування мали місце збитки, що підлягають оплаті по договору страхування, укладеному відповідно до цих Правил.

9.5. Умовами договору страхування можуть бути передбачені інші права та обов’язки сторін договору.

10. ДІЇ СТРАХУВАЛЬНИКА В РАЗІ НАСТАННЯ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ

10.1. При настанні передбаченої договором страхування будь – якої події, яка може бути визнана страховим випадком, Страхувальник або його представник зобов’язаний:

10.1.1. прийняти всі можливі заходи по запобіганню і зменшенню розміру збитків, а також по забезпеченню права вимоги до винної сторони, тобто діяти так, ніби судно не було застраховано;

10.1.2. негайно, але не довше ніж протягом трьох діб, якщо інший строк не передбачений в договорі страхування, найбільш швидким з можливих засобів, повідомити Страховика про подію.

У повідомленні про настання події повинні бути коротко описані обставини події та характер збитку (час, місце, причини події, характер та очікуваний розмір збитку, імовірний винуватець події). Засоби, способи, строк та адреси для повідомлень про страхові події зазначаються в договорі страхування.

10.1.3. перевищення зазначеного строку щодо повідомлення Страховика про настання події, яка може бути визнана страховим випадком, є припустимим у разі, коли Страхувальник не мав технічної або фізичної можливості вчасно направити це повідомлення, що має бути підтверджено документально;

10.1.4. дотримуватись вказівок Страховика щодо подальших дій, якщо такі вказівки будуть надані Страховиком. Надання Страховиком вказівок у зв’язку з подією не є підставою для визнання цієї події страховим випадком;

10.1.5. у випадках пожежі, вибуху, аварії, викрадення або спроби викрадення маломірного судна та/або його обладнання, викрадення або спроби викрадення окремих частин та деталей такого судна, протиправних дій третіх осіб заявити про настання події в компетентні органи та викликати на місце події представників відповідних органів;

10.1.6. негайно прямувати в найближчий безпечний порт, самостійно або за допомогою буксира (іншого судна);

10.1.7. діяти у відповідності до Положення про класифікацію, порядок розслідування та обліку аварійних морських подій із суднами, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 29.05.2006 р. № 516, Кодексу торговельного мореплавства України та інших нормативних актів, які застосовуються в сфері судноплавання;

10.1.8. забезпечити збереження джерел інформації, речових доказів та інших матеріалів для проведення подальшого розслідування;

10.1.9. при складанні диспаші з загальної аварії захищати інтереси Страховика;

10.1.10. надати Страховику можливість провести огляд і обстеження пошкодженого судна та обладнання, а також на вимогу Страховика надати доступ до суднових та інших документів, що стосуються події.

Представник Страховика має право приступити до огляду пошкодженого майна, не очікуючи офіційного повідомлення Страхувальника про настання збитку. Якщо Страхувальник або його представник відмовляють йому в цій можливості, то Страховик вправі відмовити у виплаті страхового відшкодування;

10.1.11. не брати на себе будь-які зобов’язання щодо відшкодування збитків, які настали внаслідок зазначеної події без письмової згоди на це Страховика. Останній має право взяти на себе та вести від імені Страхувальника захист його інтересів;

10.1.12. не відмовлятись від майнових вимог до третіх осіб, винних у заподіянні збитків, не створювати передумов, за яких пред’явлення Страховиком права вимоги до третіх осіб стане неможливим;

10.1.13. погоджувати дії по відновленню пошкодженого судна та обладнання зі Страховиком;

10.1.14. в разі необхідності ремонту судна після аварії повідомити про це Страховика і забезпечити його представнику можливість участі в огляді пошкоджешюго судна та обладнання до ремонту;

10.1.15. узгодити зі Страховиком вибір доку і верфі для огляду і ремонту. В разі, якщо час і місце ремонту не узгоджені зі Страховиком, сума відшкодування визначається ним, виходячи з розумних і доцільних витрат на ремонт.

11. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ ТА РОЗМІР ЗБИТКІВ

11.1. В залежності від типу, класу, призначення, форми власності, умов експлуатації судна, застрахованих ризиків та інших факторів, в договорі страхування зазначається конкретний перелік документів, які Страхувальник повинен надати Страховику для підтвердження факту настання страхового випадку та розміру збитків.

11.1.1. Для підтвердження факту, причин настання та обставин страхового випадку Страхувальник надає Страховику такі документи:

1) судновий акт, складений капітаном;

2) судновий журнал;

3) письмові свідчення та відомості про випадок;

4) документальні докази обставин випадку;

5) матеріали розслідувань, проведених капітаном судна;

6) морський протест, якщо такий був заявлений;

7) акти розслідування аварійної морської події (в тому числі проміжні акти, якщо такі складалися), складені комісією з розслідування аварійної морської події, створеною органами розслідування, до компетенції яких віднесене відповідне рослідування (Міністерство транспорту та зв’язку України, Міністерство аграрної політики України, Держфлотінспекція України, Держрибфлотінспекція, капітани морських портів, капітани суден) відповідно до Положення про класифікацію, порядок розслідування та обліку аварійних морських подій із суднами, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 29.05.2006 р. № 516, якщо таке розслідування проводилось згідно з вимогами чинного законодавства;

8) акти розслідувань стосовно події, здійснені альтернативними та незалежними комісіями, якщо такі розслідування проводились за ініціативою Страхувальника;

9) звіт щодо прийнятих рішень і перебігу подій під час ліквідації надзвичайної ситуації, складений керівником аварійно — рятувальних робіт, якщо для ліквідації наслідків страхової події залучалися аварійно – рятувальні служби;

10) акти, протоколи або інші документи правоохоронних органів, протипожежних, гідрометеорологічних служб та/або інших компетентних органів, які підтверджують факт настання страхової події;

11) протоколи, постанови, акти, довідки про порушення адміністративної або кримінальної справи, якщо такі були відкриті у зв’язку з настанням події, яка може бути визнана страховим випадком;

12) постанова (рішення) суду у разі, якщо у зв’язку з настанням страхового випадку відкрите провадження по справі в судовому порядку;

13) у випадку пропажі судна безвісти — достовiрнi свiдчення про час виходу судна в плавання з порта вiдправлення, а також про його неприбуття в мiсце призначення в строк, встановлений для визнання судна таким, що пропало безвiсти;

14) інші документи, що підтверджують факт, причини настання та обставини страхової події.

11.1.2. Для підтвердження розміру збитків Страхувальник надає за вимогою Страховика документи, що їх підтверджуть, зокрема:

1) у випадках повної конструктивної або фактичної загибелі, зникнення безвісти, викрадення, захоплення судна та/або обладнання — акт (висновок) експертизи, який складено суб’єктом оціночної діяльності, про дійсну вартість судна та обладнання на момент укладення договору страхування, безпосередньо перед настанням страхової події, про вартість судна у пошкодженому стані та вартість відновлювального ремонту.

Вартість витрат на проведення дослідження відшкодовується Страховиком при виплаті страхового відшкодування, якщо з ним був узгоджений суб’єкт оціночної діяльності, який її проводив;

2) у випадку пошкодження судна та/або обладнання — акт (висновок), який складено суб’єктом оціночної діяльності, про дійсну вартість судна та обладнання на момент укладення договору страхування, величину зносу за проміжок часу з дати укладання договору страхування до дати настання страхової події та про вартість необхідних витрат на відновлювальний ремонт пошкодженого об’єкту майна або рахунки та інші документи з ремонтної організації, узгодженої зі Страховиком, які підтверджують вартість необхідних витрат на відновлювальний ремонт пошкодженого об’єкту майна;

Вартість витрат на проведення дослідження відшкодовується Страховиком при виплаті страхового відшкодування, якщо з ним був узгоджений суб’єкт оціночної діяльності, який її проводив;

3) перелік пошкодженого та/або знищеного додаткового обладнання з вказівкою його вартості;

4) при наявності витрат, передбачених в пункті 6.9 цих Правил, документи (договори, рахунки, акти виконаних робіт тощо), які підтверджують їх вартість;

5) диспаша або міні – диспаша з загальної аварії та всі матеріали, на підставі яких була складена диспаша;

6) договір фрахтування судна та рахунки або інші документи, що підтверджують всі здійснені за ним платежі;

7) інші документи, що підтверджують розмір збитків внаслідок настання страхового випадку.

12. ПОРЯДОК І УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ ВИПЛАТИ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ

12.1. Виплата страхового відшкодування здійснюється Страховиком відповідно до умов договору страхування на підставі письмової заяви Страхувальника (його правонаступника або Вигодонабувача) про виплату страхового відшкодування та страхового акта, який складається Страховиком або уповноваженою ним особою (аварійним комісаром) у формі, що визначається Страховиком.

12.2. Для складання страхового акту та виплати страхового відшкодування Страхувальник (Вигодонабувач) повинен надати протягом 180 (ста восьмидесяти) календарних днів з дня настання страхового випадку, якщо інший строк не встановлено в договорі страхування, такі документи:

1) заяву на виплату страхового відшкодування;

2) договір страхування та страхове свідоцтво (поліс, сертифікат);

3) документи, які підтверджують майновий інтерес одержувача страхового відшкодування (Страхувальника або Вигодонабувача) стосовно судна та обладнання;

4) документи, які підтверджують факт настання страхового випадку та розмір збитків згідно з розділом 11 цих Правил;

5) суднові та реєстраційні документи, наявність яких передбачена для цього типу судна;

6) документи, що підтверджують особу одержувача страхового відшкодування – фізичної особи (паспорт, військовий квиток, свідоцтво про реєстрацію приватного підприємця тощо)

7) документи, необхідні для проведення виплати страхового відшкодування фізичній особі (довідка про присвоєння індивідуального податкового номера, реквізити рахунку в банку та інші);

8) у випадку, якщо Страхувальник – фізична особа або члени екіпажу судна не мали фізичної можливості вчасно направити повідомлення про настання страхового випадку, наприклад, внаслідок заподіяння шкоди їх життю або здоров’ю під час настання страхового випадку, документ відповідного компетентного органу (медичного закладу), що підтверджує такий стан;

9) інші документи за письмовим запитом Страховика, в тому числі щодо майнового інтересу особи, що є одержувачем страхового відшкодування.

12.3. За вимогою Страховика або згідно з вимогами, встановленими законодавством України про протидію легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, зокрема, у разі якщо сума страхового відшкодування дорівнює чи перевищує 80000,00 (вісімдесят тисяч) гривень або іншу суму, встановлену законодавством, для здійснення виплати страхового відшкодування Страхувальник або інша особа, яка є одержувачем страхового відшкодування, повинні надати Страховику такі документи:

12.3.1. Якщо одержувач страхового відшкодування є юридичною особою — резидентом:

1) Нотаріально завірену копію свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності;

2) Копію довідки про включення до єдиного Державного реєстру підприємств та організацій України;

3) Нотаріально завірену копію Статуту (зі всіма змінами та доповненнями до нього);

4) Нотаріально завірений Установчий Договір (зі всіма змінами та доповненнями до нього);

5) Копії Наказів про призначення Керівника та головного бухгалтера;

6) Довідку із банку в якому відкрито рахунок, на який перераховується страхове відшкодування за договором страхування, яка містить реквізити: повна назва банку, місцезнаходження (адреса) банку, МФО банку, № розрахункового рахунку. Або – довідку, видану головним бухгалтером одержувача, за підписом головного бухгалтера, з мокрою печаткою компанії, яка містить реквізити: повна назва банку, місцезнаходження (адреса) банку, МФО банку, № розрахункового рахунку, на який перераховується страхове відшкодування;

7) Офіційний лист одержувача страхового відшкодування, в якому вказана інформація щодо його фактичного місцезнаходження (фактичної адреси).

12.3.2. Якщо одержувач страхового відшкодування є юридичною особою — нерезидентом:

1) Нотаріально завірену копію свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності (реєстраційне посвідчення уповноваженого органу іноземної держави про реєстрацію відповідної юридичної особи) або копія легалізованого витягу торговельного, банківського чи судового реєстру;

2) Довідку із банку в якому відкрито рахунок, на який перераховується страхове відшкодування за договором страхування, яка містить реквізити: повна назва банку, місцезнаходження банку, МФО банку, № розрахункового рахунку;

3) Офіційний лист одержувача страхового відшкодування, в якому вказана інформація щодо його фактичного місцезнаходження (фактичної адреси).

12.3.3. Якщо одержувач страхового відшкодування є фізичною особою — резидентом:

1) Копію паспорта одержувача страхового відшкодування (всі сторінки);

2) Копію довідки з ідентифікаційним номером згідно з Державним реєстром фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів;

3) Лист, в якому одержувач страхового відшкодування вказує своє фактичне місце проживання;

4) Довідку із банку в якому відкрито рахунок одержувача страхового відшкодування, на який перераховується сума страхового відшкодування, що містить реквізити: повна назва банку, місцезнаходження банку, МФО банку, № розрахункового рахунку.

12.3.4. Якщо одержувач страхового відшкодування є фізичною особою — нерезидентом:

1) Копію паспорта, всі сторінки, (або іншого документа, що засвідчує особу);

2) Дані про місце проживання, або тимчасового перебування;

3) Довідку із банку в якому відкрито рахунок одержувача страхового відшкодування, на який перераховується сума страхового відшкодування, що містить реквізити: повна назва банку, місцезнаходження банку, МФО банку, № розрахункового рахунку.

12.4. Документи, необхідні для здійснення виплати страхового відшкодування, надаються Страховику у формі: оригіналів; нотаріально засвідчених копій; простих копій, за умови надання Страховикові можливості звірення копій цих документів з їх оригіналами.

12.5. Якщо документи, необхідні для здійснення виплати страхового відшкодування, надані в неповному обсязі та/чи в неналежній формі, або оформлені з порушенням існуючих норм (відсутні номер, дата, штамп, є виправлення тексту і т. п.), виплата страхового відшкодування не здійснюється до усунення (виправлення) цих недоліків. Про наявність таких невідповідностей, порушень Страховик повідомляє Страхувальнику в письмовій формі протягом десяти робочих днів з дня отримання таких документів.

12.6. Якщо при зіткненні застрахованого судна з будь-яким іншим судном відповідальність лежить на обох суднах, і за умови, що законом не встановлені обмеження відповідальності одного або обох суден, відшкодування розраховується за принципом „перехресної” відповідальності так, як власники суден повинні були б реально оплатити один одному частки збитків, пропорційні частці провини кожного з них.

В усіх інших випадках страхове відшкодування визначається виходячи з фактичних видатків Страхувальника, які підлягають відшкодуванню за умовами договору страхування.

12.7. Якщо судно, застраховане за цими Правилами, зіштовхнеться або прийме послуги по рятуванню від іншого судна, що належить повністю або частково тим же судновласникам, або перебуває під тим же керуванням, Страхувальник буде мати ті самі права за договором страхування, які він мав би, якби інше судно перебувало у володінні осіб, що не мають зацікавленості в судні. В таких випадках відповідальність за зіткнення або сума, що підлягає сплаті за надані послуги, повинні бути передані на розгляд одному арбітру (сюрвейеру), кандидатура якого повинна бути погоджена між Страховиком і Страхувальником.

12.8. У випадку повної конструктивної загибелі судна та/або обладнання страхове відшкодування визначається за одним з нижченаведених варіантів за вибором Страховика:

12.8.1. виходячи з розміру фактичного збитку, в межах страхової суми, з урахуванням умов договору страхування щодо:

— принципу пропорційної відповідальності Страховика;

— розміру франшизи, встановленої договором страхування.

Під фактичним збитком розуміється втрачена вартість пошкодженого майна. Втрачена вартість майна визначається шляхом зменшення дійсної вартості судна та/або обладнання безпосередньо перед настанням страхового випадку на дійсну вартість судна та/або обладнання в пошкодженому стані.

12.8.2. виходячи з вартості витрат на відновлювальний ремонт судна та/або обладнання, в межах страхової суми, згідно з пунктом 12.16 цих Правил.

12.9. У випадку фактичної загибелі судна та/або обладнання страхове відшкодування визначається за одним з нижченаведених варіантів:

12.9.1. згідно з умовами пункту 12.8.1 цих Правил.

12.9.2. у розмірі страхової суми, зменшеної на відсоток зносу судна та обладнання за проміжок часу з дати початку дії договору страхування до дати настання страхового випадку та з відрахуванням франшизи, встановленої в договорі страхування.

12.10. У випадках пропажі безвісти, викрадення або захоплення судна та/або обладнання страхове відшкодування визначається Страховиком виходячи з розміру страхової суми, зменшеної на відсоток зносу судна та обладнання за проміжок часу з дати початку дії договору страхування до дати настання страхового випадку та з відрахуванням франшизи, встановленої в договорі страхування.

Якщо неможливо встановити точну дату настання страхового випадку, то нею вважається дата отримання Страховиком повідомлення про страховий випадок.

12.11. У випадках повної конструктивної або фактичної загибелі судна та/або обладнання, пропажі безвісти, викрадення або захоплення судна та/або обладнання також відшкодовуються витрати, передбачені у пункті 6.9 цих Правил, якщо відшкодування таких витрат було передбачене в договорі страхування.

12.12. Виплата страхового відшкодування у випадку пропажі безвісти, викрадення, захоплення судна та/або обладнання проводиться двома частинами, якщо інше не передбачено в договорі страхування:

12.12.1. — 30 % суми страхового відшкодування — протягом 10 (десяти) банківських днів після порушення кримінальної справи за фактом викрадення застрахованого об’єкту майна;

12.12.2. — 70 % суми страхового відшкодування — протягом 15 (п’ятнадцяти) банківських днів після закінчення попереднього слідства (його призупинення, припинення), закриття кримінальної справи, винесення обвинувального вироку та т. п.), але не пізніше, ніж через 3 (три) місяці після порушення кримінальної справи за фактом викрадення застрахованого об’єкту майна.

12.13. Страхувальник може заявити Страховику про відмову від своїх прав на все застраховане майно (абандон) і отримати повну страхову суму з вирахуванням франшизи, встановленої в договорі страхування, у випадках:

1) пропажі судна безвісти;

2) економічної недоцільності відновлення або ремонту застрахованого судна (повна конструктивна загибель). При цьому не враховуються вартість судна з невідремонтованими пошкодженнями або вартість судна при здачі на брухт.

3) економічної недоцільності ліквідації пошкоджень або доставки застрахованого вантажу в місце призначення;

4) захоплення судна, застрахованого від такої небезпеки, якщо захоплення триває більше двох місяців.

12.14. Заява про абандон повинна бути зроблена Страховику протягом шести місяців з моменту настання страхового випадку. Із закінченням шестимісячного терміну Страхувальник втрачає право на абандон, але може вимагати відшкодування збитків на загальних підставах. Заява про абандон не може бути зроблена Страхувальником умовно і не може бути взята назад.

12.15. Якщо після виплати страхового відшкодування з’ясується, що судно не загинуло, або захоплене судно або вантаж будуть звільнені, Страховик може вимагати, щоб Страхувальник, залишивши собі майно (вступивши в права володіння майном), повернув отримане страхове відшкодування, за винятком відшкодування часткового збитку, якщо Страхувальник його зазнав.

12.16. Страхове відшкодування (СВ) при пошкодженні судна та/або обладнання розраховується за формулою (3):

СВ = З х k – Ф + В,

(3);

де:

З

розмір заподіяного збитку, визначений на підставі документів, які підтверджують вартість необхідних витрат на відновлювальний ремонт пошкодженого об’єкту майна, з урахуванням умови договору страхування щодо зносу матеріалів та частин, які підлягають заміні при здійснені відновлювального ремонту пошкодженого об’єкту майна.

k

коефіцієнт пропорційності. Коефіцієнт пропорційності застосовується у випадку, якщо договір страхування укладено з умовою пропорційної відповідальності Страховика і згідно з розрахунком його величина менше одиниці: k < 1,0.

У випадку, якщо згідно з розрахунком величина коефіцієнту пропорційності більше або дорівнює одиниці, то при розрахунку суми страхового відшкодування коефіцієнт пропорційності приймається рівним одиниці: k = 1,0;

Ф

франшиза згідно з умовами договору страхування;

В

вартість витрат, пов’язаних зі страховим випадком, зазначених у пункті 6.9 цих Правил.

12.17. Відшкодування не здійснюється, якщо сума збитків за страховим випадком не перевищує розмір відповідної франшизи.

12.18. Вартість відновлювального ремонту включає:

а) витрати на оплату вартості матеріалів, деталей, вузлів, запасних частин, необхідних для ремонту (відновлення);

б) витрати на оплату вартості робіт з ремонту та/або монтажу;

в) витрати на оплату вартості транспортування матеріалів, деталей, запасних частин до місця ремонту, включаючи мито та збори, а також інші витрати, необхідні для відновлення застрахованого судна та обладнання;

г) витрати на очистку та фарбування пошкоджених частин корпусу судна, за умови, що ремонт по усуненню пошкоджень судна зроблений протягом 12 місяців з моменту останнього фарбування корпусу судна.

Вартість усунення пошкоджень окремих частин судна, перелік яких зазначається в договорі страхування, відшкодовується без урахування зносу.

12.19. До вартості відновлювального ремонту не включаються:

а) вартість деталей, матеріалів і робіт, які не були пошкоджені внаслідок страхового випадку — у частині вартості цих деталей, матеріалів і робіт;

б) додаткові витрати на оплату вартості конструктивних змін або підвищення якості, удосконалення попереднього стану застрахованого судна та обладнання;

в) витрати на оплату вартості тимчасового (допоміжного), профілактичного або планового ремонту (відновлення) застрахованого судна та обладнання;

г) витрати на оплату вартості технічного обслуговування, а також інші витрати, виконані незалежно від факту настання страхового випадку;

д) вартість робіт, пов’язаних з переобладнанням судна та обладнання, ремонтом або заміною його окремих частин, деталей, вузлів через зношеність, технічний брак і т. п.;

е) вартість заміни (замість ремонту) тих або інших деталей, частин, вузлів у зборі через відсутність у ремонтних підприємств необхідних запасних частин, деталей для ремонту цих вузлів і агрегатів;

є) додаткові витрати на оплату вартості термінових робіт, якщо інше не передбачено умовами договору страхування;

ж) додаткові витрати на оплату вартості термінової доставки, в тому числі авіаперевезень, матеріалів, деталей та запасних частин, вузлів, якщо інше не передбачено умовами договору страхування;

з) інші витрати, здійснені понад необхідні.

12.20. Якщо внаслідок страхового випадку судно було змушене припинити рейс і негайно прямувати на ремонт, відшкодуванню підлягають розумні і доцільні витрати на перегон судна до місця ремонту і зворотний перегон.

В усіх інших випадках витрати по перегону судна із останнього пункту заходу до місця ремонту з усунення пошкоджень, одержаних в результаті страхового випадку, відшкодовуються в сумі, що не перевищує нормальні експлуатаційні витрати за час такого перегону.

12.21. Витрати на доставку судна в док і спуск за допомогою елінгу, а також витрати за час користування сухим доком чи елінгом включаються в вартість ремонту повністю за умови, якщо в ході ремонту виконувалися роботи, спрямовані виключно на усунення наслідків страхового випадку.

Якщо ремонт пошкоджень, що покриваються договором страхування, здійснюється одночасно з роботами, що не відносяться до усунення наслідків страхового випадку, у вартість ремонту включається 50% видатків по запровадженню судна в сухий док і виходу з нього і спуску за допомогою елінгу. При цьому розрахунок видатків, що відшкодовуються за користування сухим доком чи елінгом здійснюється виходячи з часу, який потрібен для ремонту по усуненню наслідків страхового випадку, якби такий ремонт робився окремо.

12.22. Кошторис на ремонт судна (додаткового обладнання) іноземного виробництва складається виходячи із цін на запасні частини й ремонтні роботи його вітчизняного аналога.

12.23. При продажу судна Страхувальник має право на відшкодування збитків, що настали внаслідок страхового випадку, якщо ремонт по усуненню пошкоджень судна не здійснювався. Розмір відшкодування визначається виходячи з розумної вартості ремонту, що міг бути зроблений до закінчення строку страхування, але не більше суми, на яку знижується вартість судна через наявність пошкоджень, що відшкодовуються за умовами страхування.

При продажу судна на брухт умови цього пункту не застосовуються.

12.24. У випадку, якщо судно виходить у рейс (як з вантажем, так і без нього) з метою бути розламаним на брухт або проданим на зламування, будь-яка вимога страхового відшкодування внаслідок загибелі або ушкодження судна під час такого рейса, повинна обмежуватися ринковою вартістю судна як скрапу на момент його загибелі або ушкодження.

12.25. У випадку, якщо на момент укладення договору страхування страхова сума становила певну частку від дійсної вартості застрахованого об’єкту майна, страхове відшкодування виплачується в такій же частці від збитків, визначених при настанні страхового випадку, якщо інше не передбачено умовами договору страхування, та з урахуванням інших умов договору.

12.26. При страхуванні судна та обладнання за балансовою вартістю страхове відшкодування виплачується в частці від збитків, визначених при настанні страхового випадку, яка дорівнює співвідношенню величини балансової вартості до величини дійсної вартості застрахованого майна.

12.27. При розрахунку страхового відшкодування враховується сума попередніх виплат страхового відшкодування, які відбулися із застрахованим об’єктом майна за період з першого дня дії договору страхування до дня фактичної загибелі цього об’єкту майна.

При цьому сума попередніх виплат страхового відшкодування не враховується у випадку, коли між Страхувальником та Страховиком було укладено додаткову угоду до договору страхування про відновлення відповідальності Страховика на суму виплаченого(-их) страхового(-их) відшкодування(-нь) та Страхувальником було сплачено додатковий страховий платіж згідно з зазначеною додатковою угодою.

12.28. Якщо це передбачено договором страхування, відшкодовуються збитки, витрати та внески по загальний аварії в частці судна.

Підставою для визначення суми збитків в цих випадках є диспаша з загальної аварії.

12.29. При страхуванні фрахту розмір відшкодування визначається шляхом множення узгодженої добової суми фрахту на кількість днів аварійного простою за вирахуванням узгодженого початкового періоду аварійного простою, що є франшизою за цим ризиком.

Період аварійного простою вираховується з моменту настання страхового випадку та включає час рятувальних операцій та ремонту пошкоджень, але не більше 180 (ста восьмидесяти) діб, якщо інше не передбачене в договорі страхування.

Час, витрачений на подачу судна до місця ремонту, включається в період аварійного простою за умови, якщо внаслідок страхового випадку судно було вимушене перервати рейс і негайно прямувати на ремонт.

12.30. Збитки від втрати фрахту внаслідок простою судна під час ремонту пошкоджень відшкодовуються за умови, що такий ремонт був зроблений протягом 24-х місяців із моменту закінчення строку страхування, якщо інше не передбачене в договорі страхування.

12.31. Не відшкодовуються збитки від втрати фрахту в разі повної загибелі судна (фактичної або конструктивної) або зникнення його безвісти.

12.32. Якщо в період дії договору страхування страхові випадки за застрахованими ризиками виникали неодноразово, то наступні виплати страхового відшкодування будуть проводитися з розрахунку страхової суми, встановленої для застрахованого об’єкту майна, за вирахуванням уже здійснених виплат страхового відшкодування за цим об’єктом майна, крім випадку, коли між Страхувальником та Страховиком було укладено додаткову угоду до договору страхування про відновлення відповідальності Страховика на суму виплаченого(-их) страхового(-их) відшкодування(-нь) та Страхувальник сплатив додатковий страховий платіж згідно з зазначеною додатковою угодою.

12.33. При укладені договору страхування за принципом першого страхового випадку розрахунок страхового відшкодування здійснюється згідно умов договору страхування на підставі розміру понесеного збитку за першим страховим випадком в межах страхової суми. При цьому Страховик здійснює виплату страхового відшкодування тільки за першим страховим випадком. Тобто перший збиток відшкодовується повністю і договір страхування припиняє свою дію з дати виплати страхового відшкодування.

12.34. Загальна сума виплачених страхових відшкодуваннь за всіма збитками, що мали місце протягом дії договору страхування, не може перевищувати страхової суми, встановленої договором страхування для об’єкту майна, за винятком випадку, коли між Страховиком і Страхувальником укладено додаткову угоду до договору страхування про відновлення відповідальності Страховика на суму виплаченого(-их) страхового(-их) відшкодування(-нь) та Страхувальником сплачено додатковий страховий платіж згідно з зазначеною додатковою угодою.

12.35. Після виплати страхового відшкодування та проведення відновлювального ремонту пошкодженого судна та обладнання Страхувальник повинен надати можливість представнику Страховика здійснити огляд відновленого об’єкту майна, узгодивши з ним час та місце проведення огляду. В іншому випадку претензії Страхувальника при настанні в майбутньому пошкоджень цього об’єкту майна Страховиком не приймаються і страхове відшкодування за такі пошкодження не виплачується.

12.36. Виплата страхового відшкодування проводиться шляхом виплати грошових коштів особі, яка є одержувачем страхового відшкодування відповідно до умов договору страхування, на підставі страхового акту.

У випадку, якщо стосовно страхового випадку відкрита кримінальна справа та обвинуваченим у справі є Страхувальник, Вигодонабувач або члени їх родин, питання про виплату або відмову у виплаті страхового відшкодування вирішується після отримання Страховиком вироку (рішення) суду.

12.37. Якщо в ході провадження такої кримінальної справи обвинувачення буде зняте з зазначеної особи (осіб), страхове відшкодування виплачується до закінчення розслідування по даній справі в загальному порядку після моменту документально підтвердженого зняття обвинувачення.

12.38. Лімітом відповідальності/зобов’язань Страховика по договору страхування є визначена в ньому страхова сума, або якщо страхова сума встановлена для кожного виду збитку, то лімітом відповідальності/зобов’язань є страхова сума по кожному з них.

12.39. Якщо викрадений об’єкт майна буде знайдено після виплати страхового відшкодування або його першої частини, то, протягом 10 (десяти) робочих днів з дати одержання Страхувальником відповідної інформації Страхувальник повинен повернути Страховику отримане страхове відшкодування.

12.40. Якщо відповідно до умов договору страхування страховий платіж сплачується декількома частинами (внесками), Страховик має право утримати при здійсненні виплати страхового відшкодування суму несплачених частин страхового платежу (страхових внесків) стосовно застрахованого об’єкту.

12.41. У разі оплати Страхувальником страхового платежу (його частини) в строки, визначені договором страхування, але не в повному розмірі, відповідальність Страховика зменшується пропорційно відношенню фактично сплаченої частини страхового платежу (його частини) до нарахованого страхового платежу (його частини), якщо інше не передбачено договором страхування.

12.42. Якщо в момент настання страхового випадку по відношенню до об’єкту страхування діяли інші договори страхування за аналогічними ризиками, то страхове відшкодування розподіляється пропорційно співвідношенню страхових сум. Страховик виплачує відшкодування лише в частині, що припадає на його частку. Загальне страхове відшкодування, отримане Страхувальником від усіх Страховиків, не може перевищувати розміру понесеного збитку.

12.43. У разі невиконання Страхувальником умов договору страхування стосовно надання Страховику протягом 180 (ста вісімдесяти) календарних днів з дня настання страхової події всіх документів, необхідних для проведення виплати страхового відшкодування, Страховик припиняє розгляд справи про виплату страхового відшкодування (врегулювання збитку) після закінчення зазначеного строку.

12.44. Страховик повідомляє Страхувальника в письмовій формі про причини припинення розгляду справи про виплату страхового відшкодування, а також про необхідність надання документів, що підтверджують факт, обставини, причини настання страхового випадку, розмір заподіяного внаслідок страхового випадку збитку та інші документи, передбачені договором страхування та необхідні для виплати страхового відшкодування.

12.45. До Страховика, який сплатив страхове відшкодування, переходить, у межах сплаченої суми, право вимоги, яке Страхувальник (або інша особа, яка отримала страхове відшкодування) має до особи, відповідальної за заподіяну шкоду.

12.46. Якщо Страхувальник відмовився від свого права вимоги до особи, відповідальної за заподіяну шкоду, або здійснення цього права стало неможливим з його вини, Страховик звільняється від сплати страхового відшкодування повністю або у відповідній частині.

12.47. Якщо Страхувальник отримав відшкодування збитків від третіх осіб, Страховик сплачує лише різницю між сумою, належною для сплати за умовами договору страхування, і сумою, отриманою від третіх осіб.

13. СТРОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ЗДІЙСНЕННЯ АБО ВІДМОВУ В ЗДІЙСНЕННІ ВИПЛАТИ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАНННЯ

13.1. Страховик приймає рішення про здійснення виплати страхового відшкодування шляхом складання страхового акту протягом 30 (тридцяти) робочих днів з дня отримання всіх документів, необхідних для виплати страхового відшкодування, та передбачених договором страхування. Страховик здійснює виплату страхового відшкодування протягом зазначеного строку.

13.2. Страховик приймає рішення про відмову у здійсненні виплати страхового відшкодування протягом 30 (тридцяти) робочих днів з дня отримання всіх документів, необхідних для виплати страхового відшкодування, та передбачених договором страхування. Повідомлення про відмову у здійсненні виплати страхового відшкодування з обґрунтуванням причин відмови Страховик направляє Страхувальнику (Вигодонабувачу) рекомендованим листом протягом зазначеного строку.

14. ПРИЧИНИ ВІДМОВИ У ВИПЛАТІ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ

14.1. Страховик має право затримати проведення виплати страхового відшкодування у випадках, якщо:

14.1.1. він має обґрунтовані сумніви щодо майнового інтересу Страхувальника (Вигодонабувача) для одержання страхового відшкодування, зокрема:

— відсутні документи, що підтверджують майновий інтерес особи, яка є одержувачем страхового відшкодування щодо об’єкту майна;

— у випадку смерті одержувача страхового відшкодування – фізичної особи внаслідок настання страхової події або з інших причин, не визначено його спадкоємця (-ців);

14.1.2. при наявності ознак шахрайських дій відносно об’єкту майна органами внутрішніх справ була порушена кримінальна справа проти Страхувальника, Вигодонабувача, їх працівників, представників або осіб, які діяли за їх дорученням, і ведеться розслідування обставин, які привели до виникнення збитку.

Питання про виплату або відмову у здійсненні виплати страхового відшкодування вирішується Страховиком протягом 20 (двадцяти) робочих днів після закінчення такого розслідування, його призупинення, припинення, закриття провадження у кримінальній справі, винесення обвинувального вироку тощо.

14.1.3. надані для виплати страхового відшкодування документи суперечать один одному або не дають можливості з’ясувати обставини, характер, причини настання страхового випадку, розмір понесеного збитку – на строк, що не перевищує шість місяців з дати отримання всіх документів, необхідних для виплати страхового відшкодування;

14.1.4. він має обґрунтовані сумніви з приводу достовірності наданих для виплати страхового відшкодування документів або відповідності обставин події ознакам страхового випадку, або наявності інших фактів, які можуть стати підставою для відмови у виплаті страхового відшкодування — на строк, необхідний для встановлення істини щодо дійсних обставин події, але не більше, ніж на шість місяців з дати отримання всіх документів, необхідних для виплати страхового відшкодування;

14.1.5. Страхувальник не надав протягом 180 (ста восьмидесяти) календарних днів з дня настання страхового випадку всі необхідні документи — на строк, необхідний для отримання таких документів.

14.2. Підставами для відмови Страховика в проведенні виплати страхового відшкодування є:

14.2.1. навмисні дії Страхувальника, Вигодонабувача, працівників Страхувальника або Вигодонабувача, їх представників або осіб, які діяли за їх дорученням, спрямовані на настання страхового випадку. Зазначена норма не поширюється на дії, пов’язані з виконанням ними громадянського чи службового обов’язку, у стані необхідної оборони (без перевищення її меж) або захисту майна, життя, здоров’я, честі, гідності та ділової репутації. Кваліфікація дій Страхувальника, Вигодонабувача та інших зазначених у цьому пункті осіб встановлюється відповідно до чинного законодавства України;

14.2.2. вчинення Страхувальником – громадянином або Вигодонабувачем умисного злочину, що призвів до страхового випадку. Якщо Страхувальник або Вигодонабувач є юридичними особами, зазначена підстава стосується їх працівників або осіб, які діяли за їх дорученням;

14.2.3. подання Страхувальником свідомо неправдивих відомостей про об’єкт страхування або про факт настання страхового випадку;

14.2.4. одержання Страхувальником, Вигодонабувачем повного відшкодування збитків від особи, винної у їх заподіянні, або іншої особи. Якщо збиток відшкодовано частково, здійснення виплати страхового відшкодування проводиться з вирахуванням суми, отриманої від зазначених осіб, як компенсація заподіяного збитку;

14.2.5. неповідомлення Страхувальником без поважних на це причин про настання страхового випадку в обумовлений договором страхування строк або створення Страховику перешкод у визначенні обставин, характеру та розміру збитків;

14.2.6. неповідомлення без поважних причин про настання події, яка може бути визнана страховим випадком, компетентним державним органам, та/або якщо факт повідомлення не підтверджується відповідними компетентними державними органами;

14.2.7. настання страхового випадку внаслідок причин, які є обмеженням та виключенням для страхування згідно розділу 5 цих Правилами;

14.2.8. настання страхового випадку внаслідок керування судном Страхувальником або членом його родини (для Страхувальників – фізичних осіб) у стані сп’яніння, або без відповідного посвідчення на право керування даним судном, або передачі керування особі, що перебувала в стані сп’яніння або не мала відповідного посвідчення на право керування даним водним судном;

14.2.9. відсутність або несправність охоронної системи, захисних пристроїв, пристроїв проти викрадення у застрахованому об’єкті під час настання страхового випадку, якщо наявність таких пристроїв, охоронної системи передбачено умовами договору страхування та/або зазначено у заяві на страхування або додатках до договору;

14.2.10. порушення Страхувальником встановлених чинним законодавством та/або нормативними актами правил пожежної безпеки, охорони, експлуатації і обслуговування судна та обладнання, безпеки проведення робіт або інших аналогічних норм, що призвело до настання страхового випадку, якщо умовами договору страхування не передбачене інше;

14.2.11. невиконання Страхувальником протягом узгодженого зі Страховиком строку письмових рекомендацій Страховика щодо усунення обставин, які підвищують ступінь ризику, про необхідність усунення яких Страховик повідомляв Страхувальника, що стали причиною настання страхового випадку;

14.2.12. виникнення збитків до початку дії договору страхування, але виявлення таких збитків після його початку;

14.2.13. не виконав свої обов’язки, передбачені в пунктах 9.2.1 — 9.2.17 цих Правил, якщо інше не зазначене в договорі страхування;

14.2.14. інші випадки, передбачені цими Правилами та договором страхування;

14.2.15. інші випадки, передбачені чинним законодавством України.

14.3. Несвоєчасне звернення Страхувальника до Страховика з інформацією про зміну страхового ризику звільняє Страховика від обов’язку виплати страхового відшкодування за страховими випадками, які настали в період з дати зміни (включно) до дати фактичного отримання Страховиком такого звернення (включно), якщо вони настали внаслідок зміни страхового ризику, про яку не було повідомлено.

14.4. Умовами договору страхування можуть бути передбачені інші підстави для відмови у здійснені виплати страхового відшкодування, якщо це не суперечить законодавству України.

14.5. Страховик має право зменшити страхове відшкодування, при наявності таких дій Страхувальника, Вигодонабувача:

14.5.1. не вжито необхідних і доцільних заходів для запобігання та зменшення збитків, заподіяних внаслідок настання страхового випадку, порятунку або збереження застрахованого майна після настання страхового випадку, усунення причин, що сприяють виникненню додаткового збитку;

14.5.2. не повідомлено Страховика, без поважних на це причин, про подвійне страхування об’єкту застрахованого майна.

15. УМОВИ ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ

15.1. Дія Договору страхування припиняється за згодою сторін, а також у випадку:

15.1.1. закінчення строку дії;

15.1.2. виконання Страховиком зобов’язань перед Страхувальником у повному обсязі;

15.1.3. несплати Страхувальником страхових платежів у встановлені договором страхування строки. При цьому договір страхування вважається достроково припиненим у випадку, якщо перший (або черговий) страховий платіж не був сплачений за письмовою вимогою Страховика протягом десяти робочих днів з дня пред’явлення такої вимоги Страхувальнику, якщо інше не передбачено договором страхування;

15.1.4. ліквідації Страхувальника – юридичної особи або смерті Страхувальника – громадянина чи втрати ним дієздатності, за винятком випадків, передбачених статтями 22, 23 і 24 Закону України „Про страхування”;

15.1.5. ліквідації Страховика в порядку, встановленому законодавством України;

15.1.6. прийняття судового рішення про визнання договору страхування недійсним;

15.1.7. зміни класифікаційного товариства судна або зміни, переривання, припинення або закінчення класу судна, або у випадку прострочення чергового інспектування класифікаційним товариством, якщо таке прострочення не погоджене із класифікаційним товариством, якщо зі Страховиком не буде узгоджене інше.

Однак, якщо судно перебуває в морі, то припинення дії договору страхування відкладається до прибуття судна в наступний порт.

15.1.8. зміни власника або прапора, передачі під нове керування або фрахтування на умовах бербоут-чартера, реквізиції прав володіння або користування судном. Якщо судно має вантаж на борту та вже вийшло з порту навантаження, або перебуває в морі в баласті, то таке припинення дії договору страхування відкладається, поки судно продовжує виконувати запланований рейс, до прибуття в кінцевий порт розвантаження, якщо на його борту є вантаж, або в порт призначення, якщо судно перебувало в баласті.

15.1.9. в інших випадках, передбачених законодавством України.

15.2. У випадку дострокового припинення дії договору страхування за вимогою Страхувальника, Страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії договору страхування, з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат сум страхових відшкодувань, що були здійснені за цим договором страхування.

Якщо вимога Страхувальника обумовлена порушенням Страховиком умов договору страхування, то останній повертає Страхувальнику сплачені ним страхові платежі повністю.

15.3. У випадку дострокового припинення дії договору страхування на вимогу Страховика, Страхувальнику повертаються сплачені ним страхові платежі повністю.

Якщо вимога Страховика обумовлена невиконанням Страхувальником умов договору страхування, то Страховик повертає Страхувальнику страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії договору страхування, з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат сум страхових відшкодувань, що були здійснені за цим договором страхування.

15.4. Остаточний розрахунок між Страхувальником і Страховиком у разі дострокового припинення дії Договору страхування здійснюється після врегулювання всіх заявлених Страхувальником збитків: здійснення виплат страхового відшкодування або прийняття Страховиком обґрунтованих рішень про відмову у виплаті страхового відшкодування.

15.5. Про намір достроково припинити дію договору страхування будь-яка сторона зобов’язана повідомити іншу не пізніше, ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дати припинення дії договору страхування, якщо інше не передбачено умовами договору.

15.6. Суттєві зміни інформації, наданої в заяві про страхування, які відбулися після укладення договору страхування, надають право Страховикові пред’явити вимогу про внесення змін у договір страхування та сплату Страхувальником додаткового страхового платежу. Якщо Страхувальник відмовиться від сплати додаткового страхового платежу, дія договору страхування припиняється з моменту одержання Страховиком відомостей про зазначені суттєві зміни.

15.7. Зміни та доповнення до умов договору страхування вносяться за взаємною згодою сторін договору на підставі письмової заяви однієї з сторін шляхом укладення в письмовій формі додаткової угоди до договору страхування протягом п’яти робочих днів з моменту отримання заяви іншою стороною.

15.8. Якщо будь-яка зі сторін договору не згодна на внесення змін в договір страхування, в той же строк вирішується питання про дію договору страхування на діючих умовах або про припинення його чинності.

15.9. З моменту отримання заяви однією із сторін договору до моменту прийняття рішення про внесення змін або про припинення дії, договір страхування продовжує діяти на попередніх умовах.

15.10. Договір страхування за кожним із застрахованих об’єктів/ризиків, за якими були здійснені виплати страхового відшкодування, зберігає чинність до закінчення строку своєї дії в розмірі різниці між відповідною страховою сумою (лімітом відповідальності/зобов’язань Страховика), обумовленою договором, і сумою здійснених виплат страхового відшкодування, якщо інше не визначено додатковою письмовою угодою сторін договору страхування.

16. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

16.1. Спори, які виникають у зв’язку з виконанням умов договору страхування, вирішуються сторонами шляхом переговорів або згідно з законодавством України та/або міжнародних норм у сфері судноплавства.

16.2. При виникненні розбіжностей між Страхувальником і Страховиком щодо розміру понесеного збитку внаслідок настання страхової події, сторони договору можуть домовитися про те, що розмір збитку буде визначено на підставі акту (висновку), складеного суб’єктом оціночної діяльності.

16.3. Спори, які виникли з питань виплати страхового відшкодування, розглядаються протягом трьох років з дня страхового випадку, якщо інше не передбачено чинним законодавством України або міжнародного законодавства.

17. ЗВІЛЬНЕННЯ СТОРІН ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

17.1. Сторони можуть бути звільнені від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань за договором страхування, якщо вони стали наслідком обставин непереборної сили.

17.2. Під «непереборною силою» розуміються зовнішні та надзвичайні події, які описуються сукупністю таких умов:

— зазначені події настали після набрання чинності договором страхування;

— ці події не визначені в розділі 5 цих Правил;

— ці події виникли незалежно від волі сторін договору, і при цьому їхньому настанню і подальшій дії сторони договору не могли протистояти за допомогою всіх розумних зусиль і коштів, які могли бути застосовані відносно до конкретних проявів непереборної сили;

— часткове або повне невиконання будь-якою зі сторін договору зобов’язань за договором страхування є прямим наслідком дії обставин непереборної сили.

17.3. При настанні обставин непереборної сили, строк виконання зобов’язань сторін за договором страхування збільшується відповідно до строку, протягом якого будуть діяти обставини непереборної сили. Якщо цей період буде тривати понад строк, визначений договором страхування, то будь-яка зі сторін буде вправі відмовитися від подальшого виконання зобов’язань за договором страхування. При цьому жодна зі сторін не буде мати права на відшкодування можливих збитків.

17.4. Сторона договору страхування, для якої стало неможливим виконання обов’язків за договором внаслідок обставин непереборної сили, повинна найбільш швидким з можливих способів сповістити іншу сторону договору про ситуацію яка склалася, а також протягом терміну, визначеному умовами договору страхування, вислати поштою зареєстроване повідомлення щодо дії цих обставин. Повідомлення про дію обставин непереборної сили має бути видано відповідним компетентним органом (зокрема, Торгово-промисловою палатою).

17.5. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про настання обставин непереборної сили не дає надалі права стороні договору, на яку подіяли ці обставини, посилатися на них як на підставу для звільнення від відповідальності щодо виконання умов договору страхування.

18. ОСОБЛИВІ УМОВИ

Особливі умови страхування встановлюються договором страхування та повинні відповідати чинному законодавству України.

Похожие статьи:
Запись опубликована в рубрике Документы по страхованию. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *